22.5.2023

Exekuční řízení krok za krokem

Do exekuce se člověk nebo firma nedostane ze dne na den. Předchází jí ve většině případů nesplnění platební povinnosti, které se může dostat až před soud a skončit exekucí.

V článku jsou popsány jednotlivé fáze a průběh exekučního řízení, co jsou náklady exekučního řízení a také jaké jsou možnosti obrany dlužníka před nebo během exekuce nebo co by měl každý věřitel udělat ještě před soudním vymáháním dluhu.

Co je exekuční řízení
Exekuční řízení je typ soudního řízení, jehož cílem je vymožení povinnosti, kterou dlužník nesplnil. Obvykle jde o úhradu dlužné částky (tzv. peněžité plnění), nicméně může jít také o vyklizení nemovitosti, odebrání věci nebo provedení nějaké práce (= nepeněžité plnění). Průběh exekučního řízení je upraven několika zákony, zejména pak Exekučním řádem. Exekuci mohou provádět různé subjekty (finanční správa, obce, zdravotní pojišťovny…), nejčastěji jsou jejím vedením pověřeni soudní exekutoři.

I. První krok před vymáháním dluhu: Prověření dlužníka v registru exekucí

Než se věřitel rozhodne přistoupit k soudnímu vymáhání své pohledávky, je vhodné si předem v registru exekucí zjistit, zda už na něj nejsou vedeny nějaké jiné exekuce. Míra zadluženosti, kterou lze právě výpisem z registru exekucí zjistit, totiž může být určitým ukazatelem šance na úspěšnost vymožení dluhu. Při více dluzích vymáhaných v podobě exekuce dochází k jejich uspokojování (např. srážkami ze mzdy dlužníka) postupně v určitém, zákonem daném pořadí. Může se tedy stát, že majetek dlužníka všechny nepokryje a některé pohledávky nebudou vůbec uspokojeny. Exekuční řízení se v tomto případě mohou táhnout i roky a exekuce nakonec skončit i jako bezvýsledné. Navíc jsou s jakýmkoli soudním řízením spojeny nemalé náklady, které mnohdy převýší i původní vymáhanou částku. Ne vždy musí být přitom plně hrazeny dlužníkem. I v tomto směru mohou být informace získané výpisem určitým indikátorem, zda toto riziko podstoupit.

Jak zjistit šanci na splacení pohledávky? Stačí do jednoduchého formuláře na webu Exekuceinfo.cz zadat potřebné údaje: u osob je to buď celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo, u firem se zadává IČO. Výsledkem této kontroly je výpis s přehledem exekucí, které jsou aktuálně u dané osoby / firmy evidovány. Počet záznamů pak může dát určitou představu o tom, je-li vymáhání pohledávky soudní cestou relevantní.

II. Co předchází zahájení exekučního řízení a nařízení exekuce

1. zaslání předžalobní výzvy

Rozhodne-li se věřitel na základě výsledku kontroly v registru exekucí pro vymáhání své pohledávky soudní cestou, je doporučeno ještě před podáním žaloby zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu k úhradě dlužné částky. Její zaslání není povinné, nicméně jednak může přimět dlužníka k úhradě dluhu (nebo alespoň jeho uznání - více info o uznání dluhu vč. vzoru ZDE) a tím předejít soudnímu procesu, jednak bez ní věřitel nemá později právo na náhradu nákladů řízení před soudem. 

2. podání žaloby nebo návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu

Pokud dlužník na předžalobní výzvu nereaguje, obrací se věřitel na soud. Ten může žalovaného (tj. dlužníka) předvolat k ústnímu jednání, nebo rozhodne bez jeho účasti pouze na základě důkazů předložených věřitelem (jde o tzv. zkrácené řízení, ve kterém nedochází k jednání a dokazování) a vydává rovnou platební rozkaz, kterým mu ukládá povinnost zaplatit pohledávku do 15 dnů. V praxi bývá tato varianta častější.

Kromě klasické žaloby může věřitel podat žalobu i elektronicky, pak jde o tzv. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (dále jen ERP). Jeho výhodou nejen urychlení celého procesu, ale také nižší soudní poplatky. V tomto případě stačí vyplnit příslušný formulář a elektronicky zaslat soudu. Na jeho základě soud vydává již zmíněný platební rozkaz.

Pokud žalovaný pohledávku do 15 dnů neuhradí, nebo nepodá odpor, stává se z ERP pravomocné rozhodnutí, tedy exekučním titulem. Ten umožňuje věřiteli vymáhat pohledávku v exekučním řízením. Jestliže dlužník podá odpor, nebo mu ERP nebyl doručen, teprve poté nařídí soud jednání, ve kterém už dlužník má možnost se vyjádřit a předložit důkazy ve svůj prospěch (tj. klasické nalézací řízení, ve kterém dochází k dokazování). Výsledkem je pak rozhodnutí, které slouží jako exekuční titul.

V případě, že dluh převyšuje 1 mil. Kč, věřitel nemá elektronický podpis, bez kterého nelze ERP podat, nebo nezná pobyt žalovaného (není-li totiž ERP prokazatelně doručen do vlastních rukou, ruší se), je nutné podat klasickou žalobu. 

3. exekuční titul

Exekuční titul je dokument, který potvrzuje, že dluh skutečně existuje (tedy že dlužník nesplnil něco, k čemu se zavázal) a věřitel má na jeho vymáhání oprávněný nárok. Exekučním titulem může být vykonatelné soudní rozhodnutí, platební rozkaz, usnesení nebo třeba také exekutorský či notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. 

enlightened Pokud vám byl doručen exekuční titul, tedy dokument ukládající povinnost uhradit dluh, neznamená to ještě exekuci. V této fázi jde zatím pouze o oficiální výzvu k zaplacení dlužné částky ve stanovené lhůtě.

4. předexekuční upomínka

Ještě před podáním exekučního návrhu bývá někdy dlužníkovi zaslána předexekuční upomínka, která je jakýmsi posledním varováním a výzvou k úhradě pohledávky před zahájením exekučního řízení. Jedním z důvodů pro její zasílání je fakt, že mnohdy se dlužník o hrozící exekuci nemusí dozvědět např. kvůli nepřebírání poštovních zásilek, kdy se na trvalé adrese nebo v místě sídla nezdržuje.

Ačkoliv jde spíše o výjimky, může se stát, že dlužník právě na jejím základě pohledávku uhradí, případně se ozve s žádostí o dohodnutí se na splátkovém kalendáři, a exekuce tak není nutná. Celý proces je tak rychlejší a znamená to výraznou úsporu na nákladech exekučního řízení. Předexekuční upomínka však není povinná a je čistě na věřiteli, zda dá dlužníkovi touto cestou ještě “poslední šanci”.

III. Průběh exekučního řízení

1. Zahájení řízení

K zahájení exekučního řízení dochází na základě návrhu věřitele, a to dnem, kdy je exekuční návrh doručen exekutorovi. Exekutora si přitom věřitel může vybrat zcela sám. Soud návrh posoudí a pokud je v pořádku, tj. má všechny náležitosti, do 15 dnů nařídí exekuci a pověří exekutora jejím vedením. Jak už bylo zmíněno, pro možnost zahájení exekuce je vždy potřeba exekuční titul

Upozornění:
V exekučním řízení se už neřeší, jestli dluh skutečně existuje a věřitel má na něj nárok. O tomto rozhoduje soud už v nalézacím řízení, které exekučnímu řízení předchází.

2. Dohledávání majetku a informování dlužníka

V okamžik pověření vedením exekuce může exekutor začít dohledávat majetek dlužníka a zajišťovat ho pomocí tzv. exekučních příkazů (více viz dále). Dlužníka musí o zahájení exekučního řízení informovat nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu zasílá. V důsledku se tak dlužník může o zahájení exekuce dozvědět až tehdy, kdy má už např. zablokovaný účet

3. Výzva k dobrovolnému splnění povinnosti

Spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce zasílá exekutor dlužníkovi výzvu k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. Pokud během 30 dnů splní dlužník vše, co je ve výzvě uvedeno, znamená to nejen rychlejší ukončení exekučního řízení, ale také o 50 % nižší náklady exekučního řízení. V opačném případě exekutor přistoupí k provedení exekuce. 

5. Provedení exekuce

Jakým způsobem konkrétně bude exekuce provedena, určuje exekutor, a to exekučním příkazem. V rámci jedné exekuce může být vydáno více exekučních příkazů, nicméně exekutor by vždy měl volit takový způsob exekuce, který je přiměřený vzhledem k výši dluhu. 

Jak konkrétně může exekuce probíhat a co znamená vydání exekučního příkazu pro dlužníka, je vysvětleno v samostatném článku

6. Ukončení exekučního řízení

K ukončení exekučního řízení dochází s úspěšným vymožením pohledávky vč. úhrady nákladů exekučního řízení a nákladů oprávněného. Za určitých okolností může být exekuce také zastavena (např. podá-li dlužník návrh na zastavení exekuce). S ukončením exekučního řízení zanikají účinky všech exekučních příkazů a dlužník opět může bez omezení nakládat se svým majetkem. Současně má exekutor povinnost vyrozumět o ukončení exekuce všechny instituce a osoby, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci nebo se jich exekuce nějakým způsobem týkala.

Kdy budu vymazán z databáze dlužníků?

K výmazu dlužníka z registru exekucí by mělo dojít do 15 dnů od skončení exekučního řízení. Výmaz má na starosti exekutor, nicméně nejsou výjimkou případy, kdy ke smazání nedošlo a záznam o exekuci v registru zůstal. Z toho důvodu je vhodné provést po uplynutí výše zmíněné lhůty kontrolní výpis a potvrdit si tak, že nejste dále evidováni jako dlužníci. V opačném případě je nezbytné ihned kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.

Náklady exekučního řízení

Důvodem, proč je vhodné snažit se vyhnout exekučnímu řízení, není jen exekuce jako taková, ale také náklady exekučního řízení, které je dlužník nad rámec vlastního dluhu povinen zaplatit. 

Náklady exekučního řízení zahrnují odměnu soudního exekutora, paušální náhradu jeho hotových výdajů ( případně i další výdaje související s exekucí) a také náklady věřitele. V případě, že dlužník uhradí dluh v rámci 30denní lhůty od doručení výzvy k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, snižuje se odměna exekutora o 50-70 % a náhrada hotových výdajů o 50 %.

enlightened Víte, že...
Náklady exekuce obvykle exekutor zapisuje do registru exekucí. Lze je tak zjistit z výpisu, konkrétně z detailu příslušného záznamu o exekuci.

Jak se exekuci vyhnout nebo bránit?

V ideálním případě je vhodné nevytvářet takové závazky, které není dlužník schopen splácet. Pokud se tak již stane, základním pravidlem je komunikovat - ať už s věřitelem nebo, dojde-li na exekuční řízení, s exekutorem. Důležité je také pravidelné přebírání poštovních zásilek, neboť úřední písemnosti bývají doručovány tzv. fikcí, tzn. považují se po 10 dnech za doručené, ačkoli je adresát reálně nikdy neměl v ruce. Dlužník se tak vůbec nemusí dozvědět o nějakém dluhu, předžalobní upomínce nebo dokonce nařízení exekuce.

Vhodnou příležitostí k odvrácení exekuce je také nalézací řízení, které předchází samotnému exekučnímu řízení a v rámci kterého se řeší, jestli nějaký dluh skutečně existuje. Jak věřitel, tak dlužník zde mají možnost přednést argumenty a důkazy ve svůj prospěch. 

Co dělat, je-li exekuce přece jen nařízena?
V takovém případě je možné podat:

Autor: lb