4.1.2023

Uznání dluhu a dohoda o splátkách: vzory včetně návodu

Vztahy mezi dlužníky a věřiteli nebývají zrovna ideální. Pokud však chce dát dlužník najevo, že má skutečný zájem o splacení dluhu (týká se zejména situací, kdy se v pozici dlužníka ocitl nevědomky a chce “očistit” své jméno), může přistoupit k tzv. uznání dluhu. Jak takové uznání může vypadat a jaké má pro obě strany - dlužníka i věřitele - právní následky? Součástí článku je i vzor uznání dluhu vč. vysvětlení jeho náležitostí. 

Co je uznání dluhu

Uznání dluhu je jednostranné právní jednání ze strany dlužníka, kterým dlužník uznává (= potvrzuje) svůj dluh vůči věřiteli, a to co do jeho důvodu i výše. O jednostranné jednání jde proto, že k němu ve většině případů není potřeba součinnost věřitele. Dlužník do činí zcela dobrovolně a věřitel dlužníka k uznání dluhu nemůže nijak nutit ani ho po něm vyžadovat.

Chcete uznat dluh? Prověřte si předem dlužníka a zjistěte, jaké máte šance na uhrazení dluhu

Pokud jste v pozici věřitele a chcete dlužníka oslovit s návrhem na uznání dluhu, je vhodné si předem ověřit, jestli se dlužník nepotýká s řadou dalších podobných závazků. Pokud by totiž měl dluhů více, je pravděpodobné, že s uznáním dluhu nejenže nebude souhlasit, ale i kdyby jej uznal, reálně nebude schopen dluh splatit. Veškerá aktivita vyvinutá v tomto směru by tedy byla zbytečná.

Jednoduchým způsobem, jak si předem dlužníka prověřit, je výpis z registru exekucí dostupný na webu Exekuceinfo.cz, díky němuž získáte ihned přehled o aktuálních závazcích dlužníka vymáhaných v podobě exekuce. Zkontrolovat lze takto libovolnou osobu i firmu. Výpis je užitečný je rovněž i pro samotného dlužníka např. pro zjištění nejen počtu exekucí, ale i dlužných částek.

 
Kdy se uznání dluhu používá nebo je vhodné?

Uznání dluhu je ze strany dlužníka určitým vstřícným krokem a vyjádřením ochoty svůj dluh skutečně splatit, věřiteli zase dává větší jistotu, že se svých prostředků domůže. Výhodné je tak pro obě strany, například v situacích, kdy:

  • někdo vám dluží peníze a máte obavu, aby vám je vrátil
  • dlužník je už v prodlení se splácením a existuje riziko soudního sporu
  • dostali jste fakturu, kterou nejste ve splatnosti schopni uhradit
  • nestíháte splácet a chcete se vyhnout tomu, že by věřitel chtěl situaci řešit formou exekuce.
  • pokud zaměstnavateli způsobíte nějakou větší škodu a nejste schopni ji v krátké době uhradit.

Způsoby uznání dluhu a jejich náležitosti

Uznání dluhu je upraveno zákonem, konkrétně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I přesto, že jde o dobrovolné jednání, musí splňovat určitá pravidla, aby bylo uznání dluhu platné. 

K uznání dluhu přitom může dojít buď (1) výslovně, (2) uznáním dluhu a dohodou o splátkách nebo (3) konkludentně. 

Výslovné uznání dluhu

Při výslovném uznání dluhu musí být splněny tyto náležitosti:

1. písemná forma

Výslovné uznání dluhu musí mít vždy písemnou formu. Podpis takového uznání nemusí být nezbytně úředně ověřen, nicméně lze ho doporučit, aby v budoucnu nemohlo dojít k nějakému zpochybnění jeho pravosti a tím i celého procesu. Nápomocné může být i sepsání notářského zápisu o uznání dluhu, případně i se svolením k vykonatelnosti, což znamená, že pokud dlužník svůj závazek nesplní, může se věřitel bez dalšího soudního řízení obrátit na exekutora a domoci se své pohledávky touto cestou. 

2. Jasné uvedení důvodu a výše dluhu

V uznání dluhu musí být vždy dluh jednoznačně identifikován, a to nejen co do konkrétní částky, ale i za co dlužník dluží, aby bylo jasné, jaký dluh uznává. Důvod přitom může být popsán slovně nebo i připojením příslušného dokumentu (faktury, objednávky, upomínky, …), ze kterého pohledávka plyne. Nestačí tedy jen uvést “uznávám svůj dluh co do důvodu a výše”, obojí musí být jasně definováno.

Příklad: “Dlužím nájemné za měsíc červen 2022 ve výši 15 000 Kč z titulu neuhrazené faktury ze dne…

Pokud dlužník chce uznat pouze část dluhu, i toto musí být jednoznačně uvedeno. 

VZOR výslovného uznání dluhu je k dispozici ZDE. Níže je pak k dispozici i návod, jak dokument sepsat, včetně informací k jeho jednotlivým náležitostem. 


Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Uznání dluhu je sice obvykle jednostranným aktem, nicméně může být spojeno i s dohodou s věřitelem o splátkách. Při dohodě o uznání dluhu dlužník v rámci dokumentu nejen uznává dluh, ale zároveň je součástí i domluva na splátkovém kalendáři. Vhod tato varianta přijde zejména tehdy, jedná-li se o větší částku, kterou není schopen dlužník splatit najednou. 

VZOR uznání dluhu s dohodou o splátkách najdete ZDE.


Uznání dluhu konáním nebo-li konkludentně

K uznání existence dluhu může dojít i určitým konáním, z něhož vyplývá, že dlužník dluh uznává. Příkladem může být placení úroků (u peněžitých závazků) nebo částečné plnění dluhu (u peněžitých i nepeněžitých), ze kterého lze odvodit, že dlužník i jen částečným plněním uznává i zbytek dluhu. U konkludentního uznání dluhu je vždy nezbytné, aby dlužník tak činil vědomě a ze své vůle. Oproti písemnému výslovnému uznání nelze tento způsob použít u promlčených dluhů (viz dále).

Konkludentní uznání dluhu má význam zejména tehdy, kdy se dlužník dostane do prodlení s úhradou dluhu, odmítá písemné uznání nebo s věřitelem nekomunikuje. Pokud totiž již v minulosti nějakou dobu např. řádně splácel úroky, lze toto chování považovat za konkludentní uznání ze strany dlužníka, že dluh skutečně existuje, ačkoli není podložen nějakou smlouvou, fakturou či jiným dokumentem. 

Doporučení:
Pokud je šance, že by dlužník byl ochoten sepsat a podepsat uznání dluhu v podobě, kterou vyžaduje zákon, nízká, doporučujeme pokusit se získat uznání dluhu alespoň v určité podobě např. formou e-mailu nebo SMS zprávy. Při případném soudním řízení může soud i k tomuto způsobu přihlédnout a považovat jej za platný.

Důsledky uznání dluhu

1. Oslabení pozice dlužníka, posílení věřitele

Hlavním důsledkem uznání dluhu je zlepšení postavení věřitele. Bez uznání dluhu je totiž věřitel tím, kdo musí existenci dluhu dokazovat. Pokud však dlužník zákonem stanoveným způsobem uzná svůj dluh, vzniká tak tzv. vyvratitelná právní domněnka, že pohledávka v daném okamžiku v takové výši skutečně existuje. Při případném soudním sporu mezi dlužníkem a věřitelem pak soud považuje dluh za prokázaný, nezkoumá už, jestli např. smlouva, z níž dluh vzešel, byla řádně uzavřena nebo jestli je žaloba věřitele oprávněná. Při uznání dluhu je dlužník tím, kdo musí prokazovat opak. Jinými slovy došlo k přesunu důkazního břemene o existenci dluhu z věřitele na dlužníka a vymáhání dluhu soudní cestou přes exekutora je výrazně snazší. 

Pozor, uznání dluhu neslouží k zajištění dluhu samotného, pouze zlepšuje postavení věřitele. 

2. Uznání dluhu a promlčení

S uznáním dluhu se mění i promlčení lhůta. Zatímco běžná trvá 3 roky, v den uznání dluhu začíná běžet zcela nová, a to dokonce v délce 10 let. K uplynulé části promlčecí lhůty se nepřihlíží. Pokud navíc dlužník v uznání určí dobu, do které dluh splatí, počítá se promlčecí lhůta až od posledního dne této doby (tj. pokud uvede, že dluh splatí do 2 roků, desetiletá lhůta se počítá až po uplynutí těchto 2 let).

Uznat lze i dluh, který už byl promlčen. Promlčení totiž neznamená zánik nároku na úhradu dluhu, pouze jej věřitel nemůže po dlužníkovi vymáhat. Pokud ale dlužník tento dluh uzná co do výše i důvodu, skutečnost, že už byl dluh dříve promlčen, není brána v potaz.

Uznání dluhu - vzor

Níže je k dispozici návod, jak sepsat uznání dluhu. Součástí jsou i předvyplněné ukázky - vzor uznání dluhu a vzor dohody o uznání dluhu , které mohou být při sepisování vlastního uznání dluhu nápomocné. Všechny zde uvedené údaje jsou však smyšlené, obsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétní reálné (vaší) situaci! 

Zároveň je vhodné zmínit, že vzorový dokument má obecnou informativní povahu a je vždy vhodné jakékoliv kroky spojené s uznáním dluhu konzultovat ideálně s advokátem nebo jinou osobu s příslušným vzděláním v oboru právo.

Ke stažení:
Uznání dluhu - vzor (předvyplněná ukázka)
Uznání dluhu a dohoda o splátkách - vzor (předvyplněná ukázka)


Vysvětlivky k jednotlivým částem dokumentu:

Adresát (= Věřitel): Adresátem je v tomto případě Věřitel. Uveďte jeho jméno, příjmení, datum narození, bydliště.

Dlužník: Pokud jste v pozici dlužníka, vyplňte údaje o sobě - viz údaje o Věřiteli výše.
Pokud jde o obchodní společnost (tedy firmu), které je třeba dluh splatit, uveďte název firmy vč. dodatku, IČO a adresu sídla a případně také osobu oprávněnou jednat, např. Alfa s.r.o., IČO: 12 120 120, se sídlem Mírová 65 592 51 Dolní Rožínka, zastoupená panem Josefem Tesařem, jednatelem společnosti.

Místo a datum: Vyplňte místo a datum sepsání uznání dluhu, obvykle ve formátu “V … dne…”.

Věc (nadepsání dokumentu): Zde stačí jednoduše napsat: Uznání dluhu Věřitele, případně Uznání dluhu a Dohoda o splátkách

Vlastní text uznání dluhu: Ve vlastním textu je třeba výstižně a přehledně napsat, že dluh uznáváte a v jaké jeho výši (typicky celý dluh, tj. v plné výši, ale není tomu tak vždy). Dále popište, na základě jaké smlouvy dluh vznikl a také do kdy se jej zavazujete splnit. Doplňte prohlášení, že uvedenou částku uznáváte ze svobodné a vážné vůle.

Dohoda o splátkách: Pokud je součástí uznání dluhu i dohoda o splátkách, uvádí se výše měsíčních splátek, způsob úhrady (v hotovosti, na účet…), počáteční měsíc splátek a splatnost v rámci daného měsíce. 

Podpis: Informace uvedené v uznání dluhu potvrďte podpisem. Pokud jej odesíláte poštou, mělo by jít o vlastnoruční podpis. Pokud uznání zasíláte datovou schránkou, stačí napsat jméno a příjmení na klávesnici (tj. vlastnoruční podpis není nutný). Odesláním datovou schránkou bude uznání dluhu považováno za “podepsané”, resp. odeslané příjemci (zde Věřiteli) skutečně Vaší osobou. Úředně ověřený podpis není ze zákona nutný, nicméně je možné, že jej bude Věřitel preferovat.

Podepsané uznání dluhu se zasílá věřiteli. Zaslat ho je možné poštou (ideálně doporučeně do vlastních rukou), datovou schránkou nebo i předat / doručit osobně - např. na osobní schůzce s věřitelem nebo osobně vhoďte do schránky věřitele. Zaslání e-mailem není zcela vhodné, využijte tento způsob pouze tehdy, pokud není možné využít žádný jiný, případně v kombinaci např. s doručením poštou.

Uznání dluhu spojené s Dohodou o splátkách musí být podepsáno i věřitelem. 

Autor: jn