20.1.2023

Exekuční příkaz: vše, co potřebujete vědět

Exekuční příkaz je rozhodnutí, ve kterém soudní exekutor určí, jakým způsobem bude provedena exekuce (např. srážkou ze mzdy, prodejem věcí dlužníka) a jaký majetek dlužníka bude exekucí postižen (např. mzda, bankovní účet, nemovitost, auto…).

V tomto článku se zaměříme na:

 • vydání exekučního příkazu exekutorem a jeho důsledky pro dlužníka
 • význam kontroly v registru exekucí jako prevence před nevědomými exekucemi
 • co je příkaz k úhradě nákladů exekuce a jak jednoduše zjistit náklady exekuce
 • způsoby provedení exekuce na základě exekučního příkazu
 • a jak je to se zrušením exekučního příkazu.

Exekuční příkaz a informování dlužníka o zahájení exekuce

Kromě toho, že exekuční příkaz určuje, jak bude provedena exekuce a jakého majetku se bude týkat, slouží současně k blokaci tohoto majetku. To znamená, že s ním dlužník nesmí nakládat.

Obecně platí, že o zahájení exekučního řízení musí exekutor dlužníka informovat nejpozději spolu s prvním exekučním příkazem, který mu zasílá. Je přitom běžnou praxí (a zcela v souladu se zákonem), že jakmile je exekutor pověřen vedením exekuce, začne nejprve dohledávat majetek dlužníka a zajišťovat ho pomocí exekučních příkazů, a teprve poté informuje dlužníka o zahájení exekuce. Fakticky tak k postižení majetku dochází ještě před tím, než je dlužník o zahájení exekučního řízení vůbec informován. O exekuci se dozvídá často až když má zablokovaný účet, dochází ke srážkám ze mzdy apod.

Jedním z důvodů tohoto postupu, kdy je nejprve zablokován majetek a až poté dlužník informován, je skutečnost, aby dlužník neměl snahu jakkoli zmenšit nebo zatajit nějaký majetek. Nicméně jsou i další důvody, proč exekuční řízení může probíhat, aniž by o něm dlužník věděl. Na vině může být i např. nepřebírání pošty. V takovém případě může pomoci registr exekucí.

“Exekutor mi zablokoval účet a nevím proč. Žádný exekuční příkaz ani informace o zahájení exekuce mi nepřišly.” Co teď? Pomůže kontrola v registru exekucí

Byl vám zablokován účet, zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy, přitom si žádného dluhu nejste vědomi a ani jste neobdrželi žádný dokument týkající se zahájení exekuce nebo samotný exekuční příkaz? Častou příčinou bývá doručování písemností tzv. fikcí, kdy se zásilka považuje za doručenou, i když ji dlužník reálně nepřevzal a nepřečetl si. Dlužník se tak nemusí o exekuci vůbec dozvědět, ačkoli již probíhá. Jak tuto situaci řešit nebo jí i předcházet?

Nejjednodušším způsobem je využití registru exekucí, který ihned ve formě výpisu poskytne přehled aktuálně probíhajících exekucí, které jsou u daného subjektu evidovány. Kromě toho je z detailu každého záznamu možné zjistit nejen výši dlužné částky, ale i kontakt na exekutora, s nímž je pak možné si domluvit např. osobní nahlédnutí do spisu. 

Exekuční příkaz a jeho důsledky pro dlužníka

Vydání exekučního příkazu má pro dlužníka v zásadě dva důsledky:

1. zákaz nakládání s majetkem

Okamžikem doručení exekučního příkazu dlužníkovi platí zákaz jakkoli nakládat s majetkem, který je postižen exekučním příkazem. Tj. nesmí ho prodat, převést na někoho jiného, zatížit apod. Právní jednání, kterým by dlužník tento zákaz porušil, bude neplatné. 

2. provedení exekuce

Pokud během 30 dní od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti dlužník svůj dluh vč. nákladů exekuce neuhradí, přistoupí exekutor k samotné exekuci, a to způsobem určeným exekučním příkazem (viz text dále)

Nabytí právní moci exekučního příkazu

Exekuční příkaz nabývá moci ihned po doručení a nelze se proti němu odvolat. Nicméně vydání exekučního příkazu neznamená ihned, že např. nemovitosti (jde-li o exekuční příkaz k prodeji nemovitosti) bude skutečně v rámci exekuce prodána. Exekučním příkazem si exekutor de facto zatím pouze zajišťuje majetek dlužníka, aby s ním nemohl nakládat. 

Zákaz nakládání s majetkem, který je spojen s doručením exekučního příkazu, se označuje jako tzv. specifické inhibitorium a vztahuje se pouze na majetek určený v exekučním příkazu. Už od okamžiku, kdy je dlužníkovi doručeno usnesení o nařízení exekuce dlužníkovi, však platí generální inhibitorium, které postihuje všechen majetek dlužníka, tedy i ten, o kterém exekutor nebo soud v době nařízení exekuce neví. Včetně společného jmění manželů. Zákaz nakládání s majetkem platí až do ukončení exekuce.

Kupujete auto nebo nemovitost? Prověření prodávajícího v registru exekucí je prevencí před neplatnou smlouvou a návštěvou exekutora

S majetkem, který je uveden v exekučním příkazu, nesmí dlužník nakládat, tedy ani prodat. I přes tento zákaz se však dlužník může snažit např. automobil nebo nemovitost prodat ve snaze získat nějaké finanční prostředky. Taková koupě však může být značně riziková a je proto žádoucí si vždy před jakoukoli dohodou prodávajícího prověřit v registru exekucí. Pokud výpis prokáže u prodávajícího nějaké exekuce, je vhodné od koupě raději ustoupit.

Co se může stát, pokud si kupující prodávajícího předem neprověří a koupí od něj např. auto, na které se vztahuje exekuce? Nic netušící kupující zaplatí kupní cenu, dojde k převodu vlastnictví, i přesto poté exekutor označí kupní smlouvu za neplatnou a předmět koupě bez náhrady zabaví. Exekutor sice zasílá na katastrální úřad informaci o zahájení exekuce, příp. i exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, je-li vydán, nicméně ne vždy je poznámka o exekuci do katastru skutečně zapsána. Obdobné platí i pro registr vozidel. Nelze tedy spoléhat na to, že kdyby byl předmět koupě zatížen exekucí, nemohlo by dojít k převodu vlastnictví. Z toho důvodu je vhodnější kontrola prodávajícího v již zmíněném registru exekucí.

Příkaz k úhradě nákladů exekuce

Specifickým typem exekučního příkazu je příkaz k úhradě nákladů exekuce. Jde o rozhodnutí soudního exekutora, které obsahuje vyčíslení nákladů exekučního řízení a je v něm určeno, kdo bude tyto náklady hradit. Zasílá se jak dlužníkovi, tak i oprávněnému.

enlightenedVíte, že...
Náklady exekuce obvykle exekutor zapisuje také do registru exekucí. Pro jejich zjištění si tak stačí jednoduše opatřit výpis prostřednictvím tohoto formuláře vč. detailu záznamu, jehož jsou součástí.

Předběžná výše nákladů (tzv. záloha na náklady exekuce) je uvedena už ve výzvě k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. Předběžná proto, že částka zde uvedená říká, kolik budou náklady exekuce činit, pokud dlužník splní vymáhanou povinnost v rámci 30 dnů (poté jsou náklady exekuce vyšší).

Jakmile dlužník splní vymáhanou povinnost, až poté exekutor vydá skutečný příkaz k úhradě nákladů exekuce. Dlužník už ale v tomto okamžiku nemusí nic platit, protože pokud postupoval podle výzvy k dobrovolnému splnění, náklady uhradil již v rámci částky uvedené ve výzvě. Příkaz k úhradě nákladů exekuce je tedy v tomto případě už jen jakýmsi konečným “vyúčtováním” exekuce (a obvykle zde bývá uvedeno i “Neplaťte”). Současně jde o poslední dokument, který je dlužníkovi zaslán po úhradě celé pohledávky. Jakmile příkaz k úhradě nákladů exekuce nabude právní moci, končí i exekuce.

Náklady exekučního řízení se skládají z:
 • odměny soudního exekutora a paušální částky náhrady hotových výdajů
 • nákladů věřitele
Pokud dlužník uhradí dluh v rámci 30denní lhůty od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, snižuje se odměna exekutora o 50-70 % a náhrada hotových výdajů o 50 %.

Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce se nelze odvolat, ale je možné podat námitky, a to u soudního exekutora do 8 dnů od doručení příkazu.

Způsoby provedení exekuce na základě exekučního příkazu

V rámci jedné exekuce může být vydáno i více exekučních příkazů, přičemž vždy by měl exekutor zvolit takový způsob exekuce, který odpovídá principu přiměřenosti vzhledem k výši dluhu (např. nevydávat exekuční příkaz k prodeji nemovitosti kvůli dluhu ve výši 10 tis. Kč).

Mezi nejčastější způsoby provedení exekuce patří:

 • srážky ze mzdy a jiných příjmů (tzv. exekuce na plat)
 • přikázání pohledávky
 • příkaz k výplatě z bankovního účtu (exekuce na účet)
 • prodej movitých nebo nemovitých věcí
enlightenedTip: Zajímá vás více k exekuci na plat nebo exekuci nemovitosti?
Oba tyto způsoby provedení exekuce jsou zpracovány v samostatném článku:
exekuce na plat
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti (tj. exekuce nemovitosti)

Zrušení exekučního příkazu

Jak už bylo zmíněno, proti exekučnímu příkazu se nelze odvolat. Existují však určité procesní způsoby, jak se proti vydanému exekučnímu příkazu bránit. Kromě návrhu na zastavení exekuce (více info viz samostatný článek o návrhu na zastavení exekuce vč. vzoru) je jedním z nich návrh některého z účastníků řízení na zrušení exekučního příkazu. Vhodný je zejména v případě, kdy exekutor vydá více exekučních příkazů, a přitom jeden z nich postihuje majetek, který postačí k úhradě dluhu i nákladů exekuce. Tedy například je vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky z bankovního účtu a současně je exekučním příkazem zřízeno exekutorské zástavní právo k bytu. Nicméně už samotné prostředky na účtu jsou dostatečné pro úhradu dluhu, tudíž je na místě požádat o zrušení druhého exekučního příkazu. 

Exekutor může také zrušit exekuční příkaz i bez podaného návrhu na zrušení, pokud k tomu má důvod.

Obecně platí, že účinky všech exekučních příkazů zanikají s provedením nebo zastavením exekuce. 

yes Doporučení:
Po ukončení exekuce je vhodné si kontrolním výpisem ověřit, jestli záznam z registru exekucí byl skutečně smazán a nejste dál evidováni jako dlužníci? Exekutor by měl výmaz exekuce provést ve lhůtě do 15 dnů, nicméně nejsou výjimkou případy, kdy se tak nestalo a nesmazaná exekuce komplikuje dlužníkovi život. 
Autor: jn