10.2.2023

Jak podat stížnost na exekutora:
vzor s návodem

Ačkoli se může zdát, že exekutoři mohou cokoli, jejich pravomoci a rozhodování jsou omezeny exekučním řádem a dalšími předpisy. Současně právě existence pravidel pro vymáhání dluhů odlišuje exekutory od pochybných vymahačských subjektů. 

Pokud i přesto budete mít pocit, že exekutor porušuje některou ze svých povinností nebo při vymáhání dluhu nepostupuje správně, je možné podat na exekutora stížnost.

Je však nutné brát v potaz, že podání stížnosti na exekutora nemá vliv na průběh exekuce jako takové. V takovém případě by bylo nutné podat např. návrh na zastavení exekuce, odklad exekuce apod.).

Důvody pro podání stížnosti na exekutora 

Nejčastějšími důvody pro podání stížnosti na exekutora jsou:

 • nečinnost exekutora
 • nevhodné chování nebo nevhodný postup
 • neoprávněné vniknutí do objektu nebo bydlení dlužníka
 • zabavení věci nebo věcí, které nesmějí nebo neměly být exekučně zabaveny

Kam se podává stížnost na exekutora

Stížnost se podává:

 • na Ministerstvo spravedlnosti
 • u Exekutorské komory ČR
 • k předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo (lze zjistit z názvu exekutorského úřadu)
 • nebo k předsedovi soudu, který exekutora vedením exekuce pověřil.

Tyto čtyři orgány vykonávají dohled nad činností exekutora a kdokoli u nich může podat stížnost s požadavkem na přezkoumání postupu exekutora. Na jejím základě může být exekutor vyzván, aby se ke stížnosti vyjádřil, zároveň dohledové orgány posuzují, zdali exekutor (nebo i jeho podřízený) v rámci exekuce pochybil. Součástí může být i kontrola exekutorského úřadu nebo nahlížení do exekučních spisů.

Pokud k nějakému pochybení skutečně došlo, dohledový orgán udělí exekutorovi písemnou výtku, nebo dá podnět k zahájení kárného řízení proti exekutorovi (tj. podá kárnou žalobu).

Co není na základě stížnosti na exekutora možné?

Na základě stížnosti není dohledový orgán oprávněn zasahovat do průběhu exekuce - např. přikazovat exekutorovi, jak má dále postupovat, změnit dosavadní průběh exekučního řízení (např. nařídit vrácení zabavených věcí) apod. 

Jak podat stížnost na exekutora

Způsoby podání stížnosti na exekutora

Stížnost je nutné podat písemně, a to:

na Ministerstvo spravedlnosti

 • poštou na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor dohledu a kárné agendy, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2
 • e-mailem na odka@msp.justice.cz (je nutný zaručený elektronický podpis, pokud jej nemáte, stačí uvedení Vaší korespondenční adresy)
 • elektronicky do datové schránky Ministerstva spravedlnosti - ID: kq4aawz
 • osobně na podatelně Ministerstva v úředních hodinách

u Exekutorské komory

 • poštou na adresu: Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno.
 • e-mailem na podatelna@ekcr.cz (s nutností elektronického podpisu)
 • elektronicky do datové schránky EKCR - ID: vfrai9p
 • elektronickým formulářem v rámci on-line poradny

Náležitosti stížnosti na exekutora - co vše by měla obsahovat?

Ve stížnosti na exekutora by vždy mělo být uvedeno:

 • základní identifikační údaje o sobě (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, případně doručovací adresa)
 • vaše postavení v rámci exekučního řízení (dlužník / oprávněný, třetí osoba)
 • pokud stížnost podává někdo jiný, pak i identifikační údaje této osoby vč. plné moci
 • údaje o exekutorovi, na kterého je podávána stížnost (označení exekutorského úřadu, jméno a příjmení)
 • spisová značka exekuce (ve tvaru __EX____/___) Jak zjistit spisovou značku?
 • zda už byly podány nějaké opravné prostředky (návrh na zastavení exekuce, na odklad exekuce apod.)
 • stručný popis důvodu ke stížnosti - v čem exekutor pochybil a čeho se stížnosti domáháte
 • informace, zda byla stížnost podávána už i u někoho jiného, příp. kde, kdy a s jakým výsledkem
 • datum, podpis

Ke stížnosti by měly být přiloženy kopie všech relevantních listin, které prokazují skutečnosti uvedené ve stížnosti.

Neznáte spisové číslo nebo vám chybí údaje o exekutorovi? Obě informace snadno zjistíte z výpisu z registru exekucí, který si lze opatřit ZDE. Spisové číslo je součástí už samotného výpisu, kontakt na exekutora pak v detailu exekuce.

Stížnost na exekutora - vzor

Níže je k dispozici návod, jak sepsat stížnost na exekutora. Současně je k dispozici ke stažení předvyplněný vzor stížnosti na exekutora, který může být při sepisování vlastní žádosti nápomocný. Upozorňujeme, že všechny ve vzoru uvedené údaje jsou smyšlené a obsah stížnosti je vždy nutné přizpůsobit konkrétní reálné situaci.

Vzorový dokument má pouze informativní povahu a jakékoliv kroky spojené s podáním stížnosti na exekutora je vhodné konzultovat např. s advokátem, využít dluhové poradny, on-line poradnu EKCR apod.

Ke stažení:
Stížnost na exekutora - vzor (předvyplněná ukázka)


Vysvětlivky k jednotlivým částem návrhu:

Adresát: Je více možností, kam stížnost adresovat - viz část “Kam se podává stížnost na exekutora” v článku výše. V našem modelovém případě volíme dohledový orgán - Ministerstvo spravedlnosti..

Spisová značka: Vypište spisovou značku, pod kterou jste doposud dostávali od exekutora veškerou korespondenci. Tato značka se během stejného (jednoho) řízení zpravidla nemění. Pokud spisovou značku neznáte, lze ji zjistit také z výpisu z registru exekucí

Místo a datum: Běžná součást úředního dopisu, uvádějte například ve formátu “V … dne…”.

Věc: Jednoduše a výstižně pojmenujte, oč jde. V tomto případě postačí “Stížnost na postup soudního exekutora” a doplníte celé jméno soudního exekutora včetně titulu, raději také město, ve kterém má dotčený exekutorský úřad sídlo.

Stěžovatel: Uveďte Vaše celé jméno, datum narození (případně rodné číslo, ale to není nutné), trvalý pobyt, případně jinou doručovací adresu. Můžete uvést také identifikátor Vaší datové schránky, pokud odesíláte stížnost touto cestou.

Způsob doručení: Zde napište, ideálně co nejkratším, výstižným způsobem, jak budete stížnost dohledovému orgánu odesílat. Typicky se zasílá datovou schránkou (“ELEKTRONICKY” popř. “DATOVOU SCHRÁNKOU”), doporučenou poštou (“DOPORUČENĚ”), nebo obyčejnou poštou (“POŠTOU OBYČEJNĚ”) apod.

Počet vyhotovení návrhu: Obvykle se zasílá pouze jedno vyhotovení (např. “JEDENKRÁT”). 

Pokud by zde bylo více účastníků, pak napište např. “dvojmo”, “trojmo” atd. Lze doporučit si nechat jednu kopii stížnosti u sebe. Počet vyhotovení je důležitý zejména při odesílání fyzických kopií (zaslání poštou). Při zaslání elektronicky lze vytvořit vyhotovení jednoduše více.

Přílohy: Zde uveďte výčet všech příloh (i kdyby šlo o pouhé kopie listin), které ke stížnosti přikládáte.

Vlastní text stížnosti: Ve vzorovém modelu je vylíčena situace, kdy se exekutor a jeho zaměstnanci nechovají k povinné osobě tak, jak by měli. Situace se samozřejmě může lišit. Vlastní text návrhu můžete rovněž uvádět až na následující straně (tj. ne na titulní straně podání). Vlastní text návrhu je po obsahové stránce stěžejní část stížnosti. Je třeba ji dobře promyslet.

Nezapomeňte vyjmenovat konkrétní listiny (důkazy), na které se ve své argumentaci odkazujete, a to včetně data vydání daných listin a případně také orgánu, který odkazované listiny vydal.

Vypište také, jaké kroky byly již ve Vašem řízení provedeny, a to jednak ze strany exekutorského úřady, tak i z Vaší strany (v pozici povinné osoby).

Stížnost může obecně mířit na:

 • nečinnost exekutora
 • nevhodné chování / nevhodný postup
 • neoprávněné vniknutí do objektu / bytu dlužníka
 • zabavení věci nebo věcí, které nesmějí nebo neměly být exekučně zabaveny

Podpis: V neposlední řadě stížnost podepište. Pokud je odesílána poštou, mělo by jít o vlastnoruční podpis. Pokud stížnost zasíláte datovou schránkou, postačuje napsat jméno a příjmení na klávesnici. Odesláním datovou schránkou bude stížnost rovnou považována “za podepsanou”, resp. odeslanou právě Vaší osobou. Vlastnoruční podpis pak již není třeba.

Autor: jn