4.1.2023

Exekuce: kompletní informace a kde získat výpis exekuce

Exekuce je státem povolený způsob vymáhání dluhů, pro který jsou státem stanovena jasná pravidla. Právě ta odlišují exekuci od neregulovaných služeb pochybných vymahačských subjektů. Exekucí lze vymáhat splnění i jiné než peněžité povinnosti, nicméně nejčastěji bývá dluh peněžitého charakteru a smyslem exekuce je tak vynucení zaplacení určité finanční částky. 

O zahájení exekuce rozhoduje soud na návrh věřitele, jejím vedením je pověřen soudní exekutor. Všechna platná, tj. aktuálně probíhající exekuční řízení jsou zapisována do evidence exekucí spravované Exekutorskou komorou České republiky. Nahlédnout do tohoto registru a zjistit, zda je na konkrétní osobu vedena nějaká exekuce, může přitom kdokoli. Jak?

Výpis exekuce online a bez registrace:
Kde ho získat a co obsahuje

Informace z registru exekucí jsou dostupné online na webu Exekuceinfo.cz. Po zadání požadovaných údajů - v případě právnické osoby IČO, u fyzické osoby celé jméno a datum narození, příp. rodné číslo, je možné zcela bez registrace prověřit libovolnou osobu. Výsledek kontroly, tedy výpis exekuce, je ihned zasílán na e-mail.
Z něj lze zjistit:

 • počet aktuálně probíhajících exekucí,
 • datum nařízení exekuce a
 • spisovou značku, která každý záznam jednoznačně identifikuje.

V detailu výpisu exekuce je dále obvykle uvedeno:

 • výše dlužné částky aktuální k datu zápisu,
 • jméno exekutora, příslušný soud a exekutorský úřad,
 • další související, exekutorem zadané údaje.

výpis exekuce - náhled

Kontrola exekuce jako prevence

Skutečnost, že do databáze má přístup kdokoli a zadlužení je v podstatě věcí veřejnou, může být z pozice dlužníka poněkud nepříjemná. Snadná dostupnost dat máš však své opodstatnění, výpis exekucí je totiž cenným zdrojem ověřených informací zejména v situacích jako jsou: 

 • potřeba zkontrolovat, zda někdo nemá dluhy,
 • výběr nájemníka nebo spolubydlícího,
 • nábor zaměstnance,
 • koupě dražší věci (auto, nemovitost…)
 • nebo nové obchodní vztahy

a pomáhá tak předcházet rizikům spojených se zadlužením jiných osob.

Pokud výsledek kontroly prokáže existenci exekuce(í) u prověřované osoby, jde o varovný signál potenciálního problému s plněním závazků. Obezřetnost při jednání s danou osobou je tedy na místě. V rámci exekučního řízení totiž mohou být zabaveny i předměty, které dlužníkovi nepatří - např. vybavení pronajatého bytu nebo automobil, který byl prodán, ačkoli už byl součástí exekučního řízení. I přes platnou kupní smlouvu je pak nový majitel nucen prokazovat vlastnictví nebo se domáhat náhrady škody u původního majitele, což je - vzhledem k jeho zatížení dluhy - mnohdy bezvýsledné.
Obdobně může exekuce postihnout společný majetek partnerů jako důsledek nevyřešených dluhů jednoho z páru. Kontrola v registru má tedy smysl i v partnerských vztazích. 

Víte, že...
Vyhledávání v databázi exekucí je zcela anonymní a kontrolovaný se o své lustraci nikdy nedozví, není tak třeba se obávat např. narušení důvěry.

Mám exekuci? Odpověď dá výpis exekuce

Výjimkou nejsou ani případy, kdy se člověk stane dlužníkem bez vlastního vědomí a o vedení exekuce na své jméno se dozví až např. při neschválení půjčky, v horším případě při samotném výkonu exekuce. Výpis exekuce je tak vhodný i pro ověření vlastní bezdlužnosti nebo získání přehledu o všech exekucích. Právě ten je základem úspěšného zvládnutí problémů s dluhy. 

Lze získat výpis exekucí zdarma?

Nikoli. Možnost nahlédnout do evidence exekucí a zkontrolovat libovolnou osobu má primárně napomáhat k informovanosti o vlastních závazcích a transparentnosti vzájemných vztahů. I to je jedním z důvodů, proč je výpis z exekuce na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. vždy zpoplatněn - jako určitá prevence před nadužíváním služby. Jakákoli inzerce poskytnutí těchto informací zdarma si proto žádá opatrnost, neboť se s největší pravděpodobností jedná o podvodné jednání za účelem vylákání osobních údajů. 

Ukončení exekuce:
Kontrolní výpis jako potvrzení výmazu z evidence

Exekuční řízení může být ukončeno více způsoby, ideálně dobrovolným splněním vymáhané povinnosti (zaplacení dluhu vč. nákladů exekuce). V opačném případě hrozí blokace bankovního účtu a přikázání pohledávky, srážky ze mzdy a jiných příjmů, zabavení movitých i nemovitých věcí aj.
Současně s ukončením exekuce dochází cca do 15 dnů k jejímu výmazu z databáze (lhůta může být ale až měsíc, záleží na exekutorském úřadu) a záznam už není nijak dohledatelný. Nicméně proces výmazu má na starosti exekutor a na základě zkušenosti je více než vhodná dodatečná kontrola, zda k tomuto kroku skutečně došlo. Kontrolní výpis z registru exekucí je k dispozici opět přes tento formulář. 

Víte, že:
V roce 2021 a 2022 proběhla akce Milostivé léto, v rámci níž měli dlužníci šanci zbavit se exekucí za výhodných podmínek. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí chystá Milostivé léto 2023, které by se mělo vztahovat i na dluhy, jež dosavadní dvě kola Milostivého léta nepokrývala. Více informací o Milostivém létu včetně pravidelných aktualizací je k dispozici ZDE.

Shrnutí článku:

 • Exekuce je státem povolený způsob vymáhání splnění nějaké povinnosti, nejčastěji zaplacení finanční částky (dluhu).
 • Všechny exekuce jsou evidovány v registru exekucí, který je dostupný na Exekuceinfo.cz.
 • Prověřit lze libovolnou osobu, online, bez registrace a zcela anonymně.
 • Kontrola je vhodná pro přehled o vlastních dluzích i jako prevence před důsledky zadlužení třetích osob.
 • Výpis exekuce je na základě vyhlášky vždy zpoplatněn.
 
Autor: jn