Obchodní podmínky
× ×

obchodní společnosti

GetData s.r.o.

se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 271 02 343

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96380


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností GetData s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 271 02 343, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96380 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.exekuceinfo.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

1.3. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a slovenském jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém a ve slovenském jazyce.

1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.


2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Službou se rozumí úplatné zprostředkování informací o exekučních řízeních (blíže specifikovaných uživatelem na webové stránce) v elektronické podobě:

2.1.1. z veřejného seznamu - centrální evidence exekucí, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky dle ustanovení § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „centrální evidence exekucí ČR“). Centrální evidence exekucí ČR neobsahuje mimo jiné údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami;

2.1.2 případně, pokud je to možné, také zprostředkování doplňkových informací (čl. 2.2 ).

2.2. Doplňkovými informacemi se rozumí základních informací o plátcích daně z přidané hodnoty (informace o nespolehlivých osobách a informace o nespolehlivých plátcích daně z přidané hodnoty) z Registru DPH a základní informace z insolvenčního rejstříku (na základě specifikace uživatele provedené na webové stránce).


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Informace ohledně funkčnosti digitálního obsahu a ohledně možnosti digitálního obsahu fungovat společně s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou poskytovateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy, jsou následující: standardní webový prohlížeč v jeho aktualizované verzi s funkcionalitou zobrazení souboru v datovém formátu .pdf (zejména Google Chrome).

3.2. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů ve formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Pokračovat k platbě“ (dále jen „objednávka“). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Před zasláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.4. Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

3.5. Skutečnost, že došlo k doručení objednávky poskytovateli, poskytovatel uživateli bez zbytečného odkladu potvrdí, a to zpřístupněním rozhraní platební systému třetí osoby uživateli.

3.6. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli a uhrazení zálohy na odměnu poskytovatele uživatelem prostřednictvím platebního systému třetí osoby poskytovatel objednávku akceptuje faktickým právním jednáním, a to poskytnutím služby (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.7 obchodních podmínek.

3.7. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb a své závazky ze smlouvy o poskytování služeb splnit v okamžiku jejího uzavření, a to tedy i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Uživatel bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí po úplném poskytnutí služby (splnění služby poskytovatelem) právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

3.8. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.9. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.


4. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že uživateli poskytne službu, přičemž uživatel se smlouvou o poskytování služby zavazuje, že poskytovateli za poskytnutí služby uhradí odměnu dle čl. 6 obchodních podmínek. Služba bude poskytovatelem poskytnuta bez zbytečného odkladu po připsání odměny za poskytnutí na účet poskytovatele.

4.2. Uživateli nebudou poskytovány aktualizace poskytnutého digitálního obsahu.


5. PODMÍNKY SLUŽBY

5.1. Uživatel bere na vědomí, že informace zprostředkované v rámci služby mají pouze informativní charakter, nemají podobu úřední listiny a jsou aktuální pouze k okamžiku jejich vyžádání poskytovatelem v centrální evidenci exekucí.

5.2. Uživatel bere na vědomí rozsah informací evidovaných v centrální evidenci exekucí. Uživatel bere na vědomí, že informace evidované v centrální evidenci exekucí nemusí být kompletní a aktuální.

5.3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že doplňkové informace mají pouze informativní charakter, nemají podobu úřední listiny a jejich aktuálnost a správnost závisí na aktuálnosti a správnosti informací systémů veřejné správy a jejich technických rozhraní.

5.4. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob, zejména na straně Exekutorské komory České republiky a Slovenské komory exekútorov. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

5.5. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.


6. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Poskytovateli náleží odměna:

6.1.1. za zprostředkování informací z centrální evidence exekucí ČR ohledně jednoho subjektu ve výši 218,- Kč;

6.1.2. za každé zprostředkování informací z centrální evidence exekucí ČR ohledně jednotlivého exekučního řízení vůči subjektu dle čl. 6.1.1 obchodních podmínek, a to ve výši 73,- Kč za informace ke každému takovému jednotlivému exekuční řízení;

6.2. Odměna za případné poskytnutí doplňkových služeb poskytovatelem je plně zahrnuta v odměně poskytovatele podle čl. 6.1 obchodních podmínek.

6.3. Odměna poskytovatele je splatná vždy předem a bezhotovostně, a to prostřednictvím platebního systému třetí osoby.

6.4. Odměny poskytovatele (ceny) nejsou přizpůsobovány osobě uživatele na základě automatizovaného rozhodování.

6.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé či stanoví-li tak obecně závazné právní předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb uživateli daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví poskytovatel uživateli po připsání odměny poskytovatele na účet poskytovatele a uživateli ho zpřístupní v rámci uživatelského účtu, nebo prostřednictvím hypertextového odkazu.

6.6. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všechny ceny (odměny poskytovatele) jsou uváděny včetně všech daní a poplatků. Uživatel, který je podnikatelem se sídlem ve Slovenské republice, který není plátcem DPH, bere na vědomí, že je povinen se zaregistrovat k DPH.

6.7. Možnost čerpání služby uživatelem bude vždy odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

7.2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování.

7.3. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 13.7 ). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou poskytovatelem stanovena.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

8.1. Práva z vadného plnění poskytovatele se řídí zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 až 1925 a § 2389g a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Poskytovatel odpovídá za vady digitálního obsahu, které měl při zpřístupnění. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byl digitální obsah vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou uživatel nemůže digitální obsah užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.3. Poskytovatel zejména odpovídá uživateli, že digitální obsah:

8.3.1 odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

8.3.2 je vhodný k účelu, pro který jej uživatel požaduje a s nímž poskytovatel souhlasil, a

8.3.3 je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.

8.4. Poskytovatel odpovídá uživateli, že vedle ujednaných vlastností:

8.4.1 je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

8.4.2 digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

8.4.3 je digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může uživatel rozumně očekávat, a

8.4.4 digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy.

8.5. Uživatel může vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.1 a čl. 5.2 obchodních podmínek. Má-li digitální obsah vadu, může uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho uživatel požadoval.

8.6. Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

8.6.1. poskytovatel vadu neodstranil podle čl. 8.5 obchodních podmínek nebo je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele,

8.6.2. se vada projeví i po odstranění, nebo

8.6.3. je vada podstatným porušením smlouvy.

8.7. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; uživateli náleží sleva i v případě, že odstoupí od smlouvy.

8.8. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná;

8.9. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však uživatel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.9. Ustanovení § 1914 občanského zákoníku stanoví: „Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy“

8.10. Ustanovení § 1920 občanského zákoníku stanoví: „Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení nabyvatel věděl nebo musel vědět. V takovém případě to nabyvatel oznámí bez zbytečného odkladu zciziteli.“

8.11. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 13.7 ).


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. V případě, kdy je uživatel fyzickou osobou, plní poskytovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.


10. SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „adresa uživatele“) a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají službu, na adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení uživatel plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.


11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

11.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.

11.2. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli, a to na adresu uživatele. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

11.3. Uživatel bere na vědomí, že pokud došlo k úplnému splnění služeb poskytovatelem dle smlouvy o poskytování služeb, nemůže uživatel od smlouvy o poskytování služeb odstoupit (čl. 3.7 ). V případě, že zatím nedošlo k splnění služeb poskytovatelem, je uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.

11.4. Také v případě, že poskytovatel neposkytne uživateli službu do osmačtyřiceti hodin od připsání odměny poskytovatele za službu na účet poskytovatele, může uživatel od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.4 obchodních podmínek.


12. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele, tedy na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

12.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

13.3. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.5. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

13.6. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.7. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@exekuceinfo.cz , telefon +420 730 957 569. Poskytovatel neposkytuje žádný další prostředek on-line komunikace.


V Praze dne 20.05.2024

GetData s.r.o.


Příloha č. 1 obchodních podmínek - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem


Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poskytovateli v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“).Adresát (poskytovatel):

GetData s.r.o.
se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 271 02 343
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96380


tímto objednatel(é) odstupuje(jí) od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne:


Jméno a příjmení objednatele(lů):


Bydliště objednatele(lů):


Datum:


Podpis objednatele(lů): (pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)