28.4.2023

Návrh na odklad exekuce: návod vč. vzoru

Je-li exekuce vedena protiprávně, lze jí zabránit podáním návrhu na zastavení exekuce. Jsou ale i případy, kdy exekuce je sice vedena po právu, nicméně její samotné provedení (tj. srážky ze mzdy, zabavení majetku apod.) je žádoucí odložit. Kdy je možné požádat o odklad exekuce a jak v takovém případě postupovat?

Kdy je možný odklad exekuce - zákonné podmínky

Zjednodušeně řečeno je odložení exekuce (někdy též přerušení exekuce) možné tehdy, kdy by přinesla více škody než užitku. Představuje způsob, jak reagovat na určitou dočasnou mimořádnou situaci dlužníka a předejít negativním následkům, které by exekuce pro něj a členy jeho rodiny v daný okamžik znamenala. Musí přitom platit, že:

 1. dlužník se dostal do tého situace bez své viny,
 2. jde pouze o dočasný, přechodný stav,
 3. a oprávněný (věřitel) nebude odkladem exekuce vážně poškozen

Aby byl návrh na odklad exekuce úspěšný, musí být všechny tyto předpoklady splněny současně.

Odklad exekuce je možný i tehdy, pokud je pravděpodobné, že exekuce bude zcela zastavena (dlužník podal návrh na zastavení exekuce, příp. z jiných důvodů). V tomto případě pak odložení exekuce slouží jako ochranný prvek v “mezidobí”, než dojde např. k rozhodnutí soudu. 

Jak podat návrh na odklad exekuce

K odkladu exekuce dochází na základě návrhu ze strany dlužníka, rozhodnout ale o něm může soud i bez návrhu. To se týká zejména situací, kdy se očekává, že bude exekuce zastavena. 

1. získání podkladů pro podání návrhu na odklad exekuce

Návrh se podává exekutorovi, který je vedením exekuce pověřen. Je tedy nutné znát jeho kontaktní údaje, exekutorský úřad a stejně tak spisovou značku daného exekučního řízení. Všechny tyto informace lze snadno zjistit výpisem z registru exekucí.

2. sepsání žádosti o odklad exekuce

Návrh se podává v písemné formě, přesnou podobu předepsanou nemá. Nicméně kromě již zmíněné spisové značky a označení exekutorského úřadu by vždy měl obsahovat:

 • údaje o dlužníkovi (vás)
 • údaje o věřiteli (komu dluží), příp. i na základě jakého rozhodnutí byl exekutor exekucí pověřen (tj. exekuční titul)
 • co nejpřesnější popis důvodu, proč je o odklad žádáno
 • na jak dlouho je odklad požadován (např. “x” měsíců, nelze žádat “na neurčito”)
 • kopie dokumentů dokládající uvedená tvrzení

Návrh na odklad exekuce - vzor

Níže je k dispozici předvyplněný vzor žádosti o odklad exekuce, který může být nápomocný při sepisování vlastního návrhu. Všechny zde uvedené údaje jsou však smyšlené, dokument má obecnou povahu a obsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétní reálné (vaší) situaci!

Ke stažení:
Návrh na odklad exekuce - vzor (předvyplněná ukázka)

Vysvětlivky k jednotlivým částem návrhu jsou uvedeny na konci článku.

Upozornění:
Pokud si nejste jistí, jak postupovat, konzultujte přípravu návrhu o odklad exekuce ideálně přímo s právníkem.
3. rozhodnutí exekutora, příp. exekučního soudu

Dle zákona je exekutor povinen rozhodnout o žádosti na odklad exekuce do 7 dnů. Pokud návrhu nevyhoví, předá jej spolu s exekučním spisem exekučnímu soudu, který o něm rozhodne nejpozději do 15 dnů

Podstatné je, že dokud není o návrhu na odklad exekuce rozhodnuto, nesmí exekutor činit jakékoli úkony. Výjimkou je situace, kdy je návrh podáván zcela evidentně se snahou dlužníka bránit v provedení exekuce, případně v něm uvádí stejné důvody, o nichž už bylo dříve rozhodnuto.  

Co znamená, že je exekuce odložena?

Pokud je návrhu na odklad exekuce vyhověno, exekutor nemůže dočasně v exekuci pokračovat. Tj. nezjišťuje ani nezajišťuje majetek dlužníka, nemůže ho prodat, stejně tak při exekuci formou srážek ze mzdy dlužník obdrží celou výplatu. Bankovní účet však i po dobu odkladu zůstává zablokován, pouze banka nesmí příslušnou částku vyplatit exekutorovi. 

Jak je to s odkladem exekuce u dohodnutého splátkového kalendáře?
Pokud se dlužník dohodne s exekutorem na splátkovém kalendáři, odklad splátek není možný, neboť nejde o zákonem upravený způsob exekuce.

Po uplynutí doby, na kterou byla exekuce odložena, může dál exekutor pokračovat v provedení exekuce. Narozdíl od zastavení exekuce tak nedochází k ukončení exekučního procesu a dluh je dále vymáhán. Jde tedy pouze o prozatímní opatření. 


Příklady, kdy může být exekuce odložena

Odklad exekuce je možnou reakcí na momentální situaci dlužníka, ať už jde o osobní, sociální nebo ekonomické důvody. Co si pod tím představit?

 • zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu a došlo tak ke snížení příjmu dlužníka
 • dlužník je krátkodobě bez příjmu kvůli hromadnému propouštění (resp. jakéhokoli propuštění bez vlastního přičinění)
 • snížení či úplná absence příjmu z důvodu dlouhodobé nemoci, hospitalizace v nemocnici nebo i péče o nemocného blízkého
 • dočasné zvýšení nákladů (např. na hlídání dětí v době hospitalizace)

Pokud by vlivem těchto okolností hrozilo, že nebude při současném splácení dluhu schopen pokrýt ani základní, nezbytné výdaje (bydlení, živobytí, léky…), nebo by hrozil jiný způsob provedení exekuce (př. zabavení domu), je návrh na odklad exekuce více než vhodný.

Mimo to připadá žádost o odložení exekuce v úvahu i tehdy, kdy:

 • dlužník ví, že v blízké době bude schopen dluh uhradit díky např. finanční pomoci v rodině, a je tedy snaha zabránit, aby mezitím nedošlo k zabavení či prodeji majetku
 • krátkodobý výkon trestu (ačkoli s menší pravděpodobností vyhovění žádosti, neboť do dané situace se dlužník dostal sám)

Vždy je nutné situaci, na základě níž má dojít k odkladu, podrobně popsat a podložit relevantními důkazy (potvrzením o hospitalizaci, dokladem o poklesu či výpadku příjmu apod.)!
 


Příklad č. 1 - schválení odkladu exekuce
Dlužník splácí dluh formou srážek ze mzdy. Zaměstnavatel mu najednou přestane vyplácet mzdu, případně kvůli ekonomické situaci dlužníka propustí. Dlužník si začne shánět nové zaměstnání, případně již ví, že např. za 2 měsíce nastoupí do jiné práce. Mezitím by ale splácení dluhu mohlo ohrozit pokrytí nezbytných nákladů, nebo hrozí, že exekutor přistoupí k zabavení majetku. V tomto případě dlužník splňuje podmínky pro odklad exekuce a je na místě o něj požádat.

Příklad č. 2 - zamítnutí odložení exekuce
Dlužník se dostane do situace, kdy hrozí, že s rodinou přijde o bydlení. Nicméně jeho dluhy jsou tak vysoké, že s ohledem na příjem je bude splácet několik let. Podmínky dočasnosti tíživé situace tak není naplněna, stejně tak pokud se např. míra zadlužení výrazně zvýšila jeho vlastní vinou.

enlightened Víte, že...
Zjistit, s kolika dluhy se libovolná osoba potýká, lze ihned a online nahlédnutím do registru exekucí. Stačí k tomu pouze znát základní údaje o kontrolované osobě. Výsledný výpis pak poskytne přehled všech exekucí, které jsou aktuálně u daného subjektu evidovány.

Příklad č. 3 - zamítnutí návrhu na odklad exekuce
Pokud je exekucí vymáháno výživné, znamenal by odklad exekuce poškození věřitele a žádost bude rovněž zamítnuta.Dodatek

Vysvětlivky k jednotlivým částem návrhu na zastavení exekuce:

Adresát: Návrh se podává u exekutora, u kterého již aktuálně exekuce probíhá. Exekutora si podle českého práva vybírá oprávněná osoba (tedy ten, komu má být dluh hrazen). Vyplňte přesný název exekutorského úřadu vč. jména soudního exekutora a jeho adresy. Kontakt na exekutora je možné získat výpisem z registru exekucí.

Místo a datum: Vyplňte místo a datum sepsání návrhu, obvykle ve formátu “V … dne…”.

Věc (nadepsání návrhu): Zde stačí jednoduše napsat “Návrh na odklad exekuce”.

Oprávněný (věřitel): Zde uveďte celé jméno a příjmení, resp. další údaje dle vzoru o osobě, které má být plněno (zaplaceno). Uveďte alespoň datum narození a adresu trvalého pobytu této osoby.

Pokud jde o obchodní společnost, které je třeba dluh splatit, uveďte název firmy vč. Dodatku, IČO a adresu sídla a případně také osobu oprávněnou jednat: např. Alfa s.r.o., IČO: 12 120 120, se sídlem Mírová 65 592 51 Dolní Rožínka, zastoupená panem Josefem Tesařem, jednatelem společnosti.

Povinný (dlužník): Obdobně jako u oprávněného, také zde uveďte základní údaje o osobě, která má v rámci exekuce povinnost plnit. V tomto případě předpokládáme, že jde o osobu, která návrh na odklad exekuce podává. Situace se ale může lišit a může jít například o manžela povinného, advokáta (či jiného zmocněnce) nebo opatrovníka dlužníka.

Uvádí se typicky jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu. Pokud jde o obchodní společnost, viz bod “Oprávněný” výše, pokyny platí obdobně.

Způsob doručení: Zde napište, ideálně co nejkratším způsobem, jak budete návrh exekutorovi zasílat. Obvykle se zasílá datovou schránkou (“ELEKTRONICKY”), nebo doporučenou poštou (“DOPORUČENĚ”), případně pouze obyčejnou poštou (“POŠTOU OBYČEJNĚ”) apod.

Počet vyhotovení návrhu: Typicky se uvádí “dvojmo”, tedy podle počtu účastníků - dlužník a věřitel. Pokud by zde bylo více účastníků, pak např. “trojmo” atd. Lze doporučit si nechat jednu kopii u sebe. Počet vyhotovení je důležitý zejména při odesílání fyzických kopií (zaslání poštou).

Přílohy: Zde uveďte výčet všech příloh (i kdyby šlo o pouhé kopie listin), které k návrhu přikládáte. Uvádí se zde zejména exekuční titul (vykonatelný, již s právní mocí!), tedy obvykle rozsudek soudu, a to včetně spisové značky (zjistitelná opět výpisem z registru exekucí), kterou bylo označeno rozhodnutí soudu. Přílohou může být také plná moc udělená osobě, která za povinného podává návrh, například manžel/ka nebo advokát.

Vlastní text návrhu: Ve vlastním textu je třeba výstižně a přehledně popsat, z jakého důvodu (jakých důvodů) žádáte o odklad exekuce.

Typicky se text návrhu na zahájení exekuce dělí do několika oddílů, které jsou nadepsány římskými číslicemi. Každý oddíl obsahuje zpravidla jednu zásadní informaci, výjimečně i více dílčích informací.

Odklad exekuce je upraven zejména v § 54 exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.), kde ale nalezneme spíše procesní postupy. Konkrétní důvody pro odklad jsou uvedeny například v občanském soudním řádu, zde je citováno ustanovení § 266. Konkrétní důvody pro odklad vždy konzultujte s odborníkem (advokátem, notářem, právníkem z dluhové poradny apod.).

Podpis: V neposlední řadě Vámi vyhotovený návrh podepište. Pokud jej odesíláte poštou, mělo by jít o vlastnoruční podpis. Pokud návrh zasíláte datovou schránkou, stačí napsat jméno a příjmení na klávesnici (tj. nemusí se vlastnoručně podepisovat). Odesláním datovou schránkou bude návrh považován “za podepsaný”, resp. odeslaný skutečně Vaší osobou.

Autor: jn