21.2.2023

Návrh na zastavení exekuce:
návod a vzor žádosti

S exekucemi se v České republice potýká téměř 700 tisíc lidí, přitom až několik desítek tisíc z nich je vedeno neoprávněně. V některých případech má dlužník možnost obrátit se na soud a podat návrh na zastavení exekuce. O jaké situace jde a jaké jsou náležitosti takového návrhu?

Kdy podat návrh na zastavení exekuce? Zákonné důvody zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce je možné podat vždy, pokud víte, že z nějakého důvodu nemá probíhat. Buď k ní nemělo vůbec dojít, nebo důvod pro její vedení z určitého důvodu zanikl. Příkladem je situace, kdy dluh, který je exekucí vymáhán, byl ještě před zahájením exekučního řízení zaplacen, pohledávka je promlčena apod. Častým podnětem pro podání návrhu bývá také nemajetnost dlužníka, tedy situace, kdy by dlužníkův majetek nepokryl ani náklady exekuce.

Další možné důvody pro zastavení exekuce jsou tyto: 

  • Exekuce je vedena i přesto, že rozhodnutí (např. o zahájení exekuce) je neplatné nebo bylo zrušeno.
  • Po vydání rozhodnutí (opět např. o zahájení exekuce) zaniklo vymáhané právo oprávněného.
  • Zastavení exekuce navrhnul věřitel.
  • Je zřejmé, že výtěžek exekuce nepostačí ani na pokrytí vlastních nákladů exekuce (již zmíněné zastavení exekuce pro nemajetnost)
  • Exekuce by postihovala věci, které jsou z ní podle § 321 a 322 občanského soudního řádu vyloučeny. S odkazem na občanský zákoník jde o osobní věci dlužníka vč. například snubního prstenu nebo věci denní potřeby. 
  • Exekuce je nepřípustná z jiného právního důvodu.

Obecně platí, že návrh je možné podat pouze na základě nějakého objektivního důvodu, který zákon připouští. Nelze jej podat např. jen proto, že dlužník nesouhlasí s výší dluhu nebo jestli skutečně existuje. 

Úplný výčet důvodů pro zastavení exekuce je uveden v občanském soudním řádu a exekučním řádu.

Kdo může podat žádost o zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce může podat dlužník, případně další účastníci exekučního řízení, tedy věřitel nebo manžel(ka) dlužníka. V některých případech může k zastavení exekuce dojít i bez návrhu (tzv. z úřední povinnosti) - rozhodnout o něm může sám exekutor, pokud s tím oprávněný souhlasí, nebo exekuční soud.
 

Jak podat návrh na zastavení exekuce

1. Získání podkladů nezbytných pro sepsání návrhu

Návrh na zastavení exekuce musí mít určité náležitosti, jinak se může stát, že exekutor návrh odmítne. Mezi nezbytné údaje patří například spisová značka exekuce, o jejíž zastavení je žádáno, rovněž je potřeba znát kontakt na exekutora. Obě tyto informace lze získat snadno a rychle prostřednictvím výpisu z registru exekucí.

Výpis obsahuje přehled aktuálně probíhajících exekucí, včetně data nařízení a již zmíněné spisové značky. Kontakt na exekutora je - stejně jako výše dlužné částky - součástí detailu každého záznamu.

2. Sepsání návrhu na zastavení exekuce podle vzoru

Návrh na zastavení exekuce je nutné podat v písemné formě, a to přímo exekutorovi, který exekuci vede. Pro návrh není stanoven přesný formulář, nicméně vždy by měl obsahovat údaje o dlužníkovi, exekutorovi (resp. exekutorském úřadu), kterému je návrh určen, jaké exekuce se návrh týká a především uvedení důvodu, proč dlužník o zastavení exekuce žádá. Vhodné je také přiložit jako přílohu veškeré dokumenty, které uvedený důvod pro zastavení exekuce potvrzují (např. potvrzení o zaplacení dluhu).

Návrh na zastavení exekuce - vzor

Níže je k dispozici předvyplněný vzor návrhu na zastavení exekuce, který může být nápomocný při vyplňování vlastního návrhu. Všechny zde uvedené údaje jsou však smyšlené, obsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétní reálné (vaší) situaci!

Ke stažení:
Návrh na zastavení exekuce - vzor (předvyplněná ukázka)

Vysvětlivky k jednotlivým částem návrhu jsou uvedeny na konci článku.

Upozornění:
Veškeré kroky, které v rámci podání návrhu na zastavení exekuce budou podniknuty, by měly být nejprve konzultovány ideálně přímo s právníkem.
3. Podání návrhu na zastavení exekuce

Návrh lze exekutorovi doručit datovou schránkou, poštou, případně i osobně. 

yes Doporučení:
Neznáte adresu exekutora? Zjistěte ji hned pomocí výpisu z registru exekucí, respektive detailu příslušné exekuce, o jejíž zastavení žádáte


Lhůta pro podání návrhu na zastavení exekuce

Pokud návrh na zastavení exekuce podává dlužník, měl by tak učinit do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro zastavení exekuce. Pozdější podání může vést k odmítnutí návrhu. Pokud byl dlužník vyzván k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, činí lhůta pro podání návrhu 30 dnů od doručení výzvy.

Co se děje po podání návrhu na zastavení exekuce

Do 15 dnů od doručení návrhu na zastavení exekuce vyzve exekutor další účastníky řízení, zda s návrhem na zastavení a uvedenými důvody souhlasí, a pokud ne, aby se v určité lhůtě k návrhu vyjádřili a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Pokud všichni účastníci se zastavením souhlasí, exekutor návrhu vyhoví. Pokud návrhu nevyhoví, rozhoduje o něm následně exekuční soud. 

enlightened Víte, že... Je možné podat také návrh na částečné zastavení exekuce?
Jedná se o situace, kdy během exekučního řízení vyjde najevo, že vymáhaná pohledávka je nižší, než pro jakou byla exekuce nařízena. Například kdy dlužník uhradil věřiteli část dluhu ještě před nařízením exekuce. Exekutor poté částečně exekuci zastaví, aby probíhala pouze v rozsahu, který stačí k uspokojení věřitele. Nejedná se tedy o úplné zastavení exekuce, exekutor dál pokračuje ve vymáhání dluhu, pouze v jiné výši.

Specifické případy zastavení exekuce - bezvýsledné exekuce

Specifickým případem zastavení exekuce jsou bezvýsledné exekuce. V lednu 2022 nabyla účinnosti novela, která určitým způsobem zvýhodňuje postavení dlužníka. Pokud totiž během 6 let od zahájení exekuce nebyla vymožena ani částka pokrývající náklady exekuce a zároveň předmětem exekuce není nemovitost, musí nově exekutor vyzvat oprávněného k vyjádření ohledně zastavení exekuce. Pokud chce věřitel v exekuci pokračovat, musí zaplatit zálohu na další vedení exekuce ve výši 500 Kč, v opačném případě - a stejně tak pokud na výzvu nereaguje - je exekuce zastavena.

U tzv. bagatelních exekucí - takových, kde jistina pohledávky nepřesahuje 1 500 Kč, stačí, aby v rámci exekuce nebylo nic vymoženo v posledních 3 letech. I v tomto případě musí věřitel pro pokračování exekuce složit zálohu 500 Kč, jinak dochází k zastavení exekuce.

Pozn.: tématu bagatelních exekucí je věnován samostatný článek - více ZDE


Dodatek

Vysvětlivky k jednotlivým částem návrhu na zastavení exekuce:

Adresát: Návrh se podává u exekutora, který danou exekuci vede. Vyplňuje se přesný název exekutorského úřadu vč. jeho adresy.

Spisová značka: unikátní značka, která slouží pro jednoznačnou identifikaci každé exekuce. Zjistit ji lze např. z dosavadní dokumentace od exekutora, případně výpisem z registru exekucí, který je možné získat ZDE.

Místo a datum: běžná součást úředního dopisu, uvádějte například ve formátu “V … dne…”.

Věc: jednoduché a výstižné pojmenování, co je předmětem návrhu - v tomto případě postačí “Návrh na zastavení exekuce”. Pro větší přehlednost lze podtrhnout, zvýraznit tučně, případně obojí.

Povinný: jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště dlužníka, resp. osoby, proti které je vedeno exekuční řízení. Jde-li o obchodní společnost, uvádí se název firmy vč. dodatku, IČO a sídlo a případně také osoba oprávněná jednat. Tedy např. Stavby na klíč, IČO: 1234567, se sídlem Budovatelská 123, Bydžov, 123 45, zastoupená panem Ing. Davidem Bydlíkem, jednatelem společnosti. 

Oprávněný: základní údaje o osobě, které má být v rámci exekuce placeno, tj. jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu. Pokud jde o obchodní společnost, uvádí se stejné informace viz bod “Povinný” výše.

Způsob doručení: jakým způsobem bude návrh exekutorovi zaslán. Obvykle se zasílá datovou schránkou (“ELEKTRONICKY”), doporučenou poštou (“DOPORUČENĚ”), nebo obyčejnou poštou (“POŠTOU OBYČEJNĚ”).

Počet vyhotovení návrhu: typicky se uvádí “dvojmo”, tedy podle počtu účastníků - dlužník a věřitel. V případě více účastníků “trojmo” apod. Jednu kopii je vhodné uschovat si pro sebe. Počet vyhotovení je důležitý zejména při odesílání fyzických kopií (tj. zaslání poštou).

Přílohy: Výčet všech příloh, které jsou k návrhu přiloženy (a to i těch, jde-li o pouhé kopie listin)

Vlastní text návrhu: Výstižné a přehledné vysvětlení, proč a na základě čeho, tj. jakých listin nebo skutečností je podáván návrh na zastavení exekuce. Vlastní text návrhu může být uveden rovněž až na následující straně (tj. nikoli na titulní straně podání). Nejčastější důvody jsou zmíněny v článku výše. Zároveň je podstatné vyjmenovat konkrétní listiny, na které je v argumentaci odkazováno, a to vč. data vydání daných listin a orgánu, který odkazované listiny vydal.

Podpis: Při zasílání poštou - vlastnoruční podpis, v případě datové schránky stačí jméno a příjmení napsané na klávesnici. Odesláním datovou schránkou bude návrh považován “za podepsaný”, resp. odeslaný právě Vaší osobou. Vlastnoruční podpis pak již není třeba.

Autor: jn