4.1.2023

Návrh na zastavení exekuce:
návod a vzor žádosti

S exekucemi se v České republice potýká téměř 700 tisíc lidí, přitom až několik desítek tisíc z nich je vedeno neoprávněně. V některých případech má dlužník možnost obrátit se na soud a podat návrh na zastavení exekuce. O jaké situace jde a jaké jsou náležitosti takového návrhu?

Zákonné důvody zastavení exekuce

Mezi nejčastější důvody pro zastavení exekuce patří tyto: 

  • Exekuce je vedena i přesto, že rozhodnutí (např. o zahájení exekuce) je neplatné nebo bylo zrušeno
  • Po vydání rozhodnutí (opět např. o zahájení exekuce) zaniklo vymáhané právo oprávněného.
  • Zastavení exekuce navrhnul věřitel.
  • Je zřejmé, že výtěžek exekuce nepostačí ani na pokrytí vlastních nákladů exekuce (zastavení exekuce pro nemajetnost)
  • Exekuce by postihovala věci, které jsou z ní podle § 321 a 322 občanského soudního řádu vyloučeny. S odkazem na občanský zákoník jde o osobní věci dlužníka vč. například snubního prstenu nebo věci denní potřeby. 
  • Exekuce je nepřípustná z jiného právního důvodu.

Úplný přehled důvodů pro zastavení exekuce je uveden v občanském soudním řádu a exekučním řádu.

Specifické případy zastavení exekuce - bezvýsledné exekuce

Specifickým případem zastavení exekuce jsou bezvýsledné exekuce. V lednu 2022 nabyla účinnosti novela, která určitým způsobem zvýhodňuje postavení dlužníka. Pokud totiž během 6 let od zahájení exekuce nebyla vymožena ani částka pokrývající náklady exekuce a zároveň předmětem exekuce není nemovitost, musí nově exekutor vyzvat oprávněného k vyjádření ohledně zastavení exekuce. Pokud chce věřitel v exekuci pokračovat, musí zaplatit zálohu na další vedení exekuce ve výši 500 Kč, v opačném případě - a stejně tak pokud na výzvu nereaguje - je exekuce zastavena.

U tzv. bagatelních exekucí - takových, kde jistina pohledávky nepřesahuje 1 500 Kč, stačí, aby v rámci exekuce nebylo nic vymoženo v posledních 3 letech. I v tomto případě musí věřitel pro pokračování exekuce složit zálohu 500 Kč, jinak dochází k zastavení exekuce.

Pozn.: tématu bagatelních exekucí je věnován samostatný článek - více ZDE

Kdo může podat žádost o zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce může podat dlužník, případně další účastníci exekučního řízení, tedy věřitel nebo manžel(ka) dlužníka, a to u soudního exekutora, který exekuci vede. V některých případech může k zastavení exekuce dojít i bez návrhu (z úřední povinnosti). Pokud návrh na zastavení exekuce podává dlužník, musí tak učinit do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro zastavení exekuce. Pokud byl dlužník vyzván k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, činí lhůta pro podání návrhu 30 dnů od doručení výzvy.

Návrh na zastavení exekuce - vzor

Níže je k dispozici detailní návod, jak vyplnit a následně i podat návrh na zastavení exekuce. Součástí je i předvyplněný vzor návrhu na zastavení exekuce, který může být nápomocný při vyplňování vlastního návrhu. Všechny zde uvedené údaje jsou však smyšlené, obsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétní reálné (vaší) situaci! 

Upozornění:
Veškeré kroky, které v rámci podání návrhu na zastavení exekuce budou podniknuty, by měly být nejprve konzultovány ideálně přímo s advokátem nebo alespoň s jinou osobou s příslušným vzděláním v oboru právo.

Ke stažení:
Návrh na zastavení exekuce - vzor (předvyplněná ukázka)


Vysvětlivky k jednotlivým částem návrhu:

Adresát: Návrh se podává u exekutora, který danou exekuci vede. Vyplňuje se přesný název exekutorského úřadu vč. jeho adresy.

Spisová značka: unikátní značka, která slouží pro jednoznačnou identifikaci každé exekuce. Zjistit ji lze např. z dosavadní dokumentace od exekutora, případně výpisem z registru exekucí, který je možné získat ZDE.

Místo a datum: běžná součást úředního dopisu, uvádějte například ve formátu “V … dne…”.

Věc: jednoduché a výstižné pojmenování, co je předmětem návrhu - v tomto případě postačí “Návrh na zastavení exekuce”. Pro větší přehlednost lze podtrhnout, zvýraznit tučně, případně obojí.

Povinný: jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště dlužníka, resp. osoby, proti které je vedeno exekuční řízení. Jde-li o obchodní společnost, uvádí se název firmy vč. dodatku, IČO a sídlo a případně také osoba oprávněná jednat. Tedy např. Stavby na klíč, IČO: 1234567, se sídlem Budovatelská 123, Bydžov, 123 45, zastoupená panem Ing. Davidem Bydlíkem, jednatelem společnosti. 

Oprávněný: základní údaje o osobě, které má být v rámci exekuce placeno, tj. jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu. Pokud jde o obchodní společnost, uvádí se stejné informace viz bod “Povinný” výše.

Způsob doručení: jakým způsobem bude návrh exekutorovi zaslán. Obvykle se zasílá datovou schránkou (“ELEKTRONICKY”), doporučenou poštou (“DOPORUČENĚ”), nebo obyčejnou poštou (“POŠTOU OBYČEJNĚ”).

Počet vyhotovení návrhu: typicky se uvádí “dvojmo”, tedy podle počtu účastníků - dlužník a věřitel. V případě více účastníků “trojmo” apod. Jednu kopii je vhodné uschovat si pro sebe. Počet vyhotovení je důležitý zejména při odesílání fyzických kopií (tj. zaslání poštou).

Přílohy: Výčet všech příloh, které jsou k návrhu přiloženy (a to i těch, jde-li o pouhé kopie listin)

Vlastní text návrhu: Výstižné a přehledné vysvětlení, proč a na základě čeho, tj. jakých listin nebo skutečností je podáván návrh na zastavení exekuce. Vlastní text návrhu může být uveden rovněž až na následující straně (tj. nikoli na titulní straně podání). Nejčastější důvody jsou zmíněny v článku výše. Zároveň je podstatné vyjmenovat konkrétní listiny, na které je v argumentaci odkazováno, a to vč. data vydání daných listin a orgánu, který odkazované listiny vydal.

Podpis: Při zasílání poštou - vlastnoruční podpis, v případě datové schránky stačí jméno a příjmení napsané na klávesnici. Odesláním datovou schránkou bude návrh považován “za podepsaný”, resp. odeslaný právě Vaší osobou. Vlastnoruční podpis pak již není třeba.

Autor: jn