20.12.2022

Co je exekuce na plat a jak probíhá

Když se řekne exekuce, obvyklá představa je taková, že přijde exekutor a zabaví dlužníkovi majetek. Mnohem častějším způsobem vymáhání dluhů je ale dnes exekuce na plat neboli srážky ze mzdy a jiných příjmů. Tímto způsobem může exekutor vymáhat pohledávku na dálku, aniž by musel dlužníka osobně navštívit. Dlužník se tak o existenci nějaké exekuce dozví mnohdy až s nižší částkou na výplatní pásce. 

Exekuce na plat je pouze lidovým označením exekuce formou srážek ze mzdy, resp. srážek ze mzdy a jiných příjmů. Plat a mzda jsou v tomto případě pro zjednodušení považovány za shodné výrazy, ačkoli ve skutečnosti jde o rozdílné pojmy (plat dostávají zaměstnanci státu, kraje, obce nebo příspěvkových organizací, zatímco v soukromém sektoru je vyplácena mzda).

Jak probíhá exekuce na plat

K exekuci jako takové dochází tehdy, pokud dlužník řádně a včas neplní své závazky. Konkrétní způsob provedení exekuce určuje exekutor. Pokud je nařízena exekuce na plat, exekutor pošle exekuční příkaz zaměstnavateli dlužníka, na jehož základě je zaměstnavatel povinen ze mzdy dlužníka strhávat určitou část, kterou posílá na účet exekutorovi. Exekutor ji následně vyplácí věřitelům.

Zaměstnavatel tak zde vystupuje jako prostředník a pokud by tuto povinnost neplnil, vystavil by se sám postihu - například žalobě ze strany věřitele.

Ke strhávání určité částky dochází až do okamžiku, kdy je exekuce včetně příslušenství (tj. úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce, oprávněného apod.) zcela zaplacena.

Jak zjistit, kde mám exekuce, kvůli kterým byla exekuce na plat nařízena? 

Exekuční příkaz s informací o provedení exekuce formou srážek ze mzdy je vždy zasílán zaměstnavateli, dlužníkovi i věřiteli. Nicméně pokud si dlužník nepřebírá poštu nebo se dopis od exekutora k němu dostane až později, může se stát, že se o exekuci dozví až s nižší výplatou. Jak ale zjistit, kde má dlužník dluhy, kvůli nimž byla exekuce nařízena?

Jednoduchým a spolehlivým způsobem je výpis z registru exekucí, který je k dispozici na webu Exekuceinfo.cz. Během pár minut je tak možné mít přehled o všech aktuálně zapsaných exekucích vč. data jejich nařízení a spisové značky. V detailu exekuce lze zjistit i výši dlužné částky, kontakt na exekutora, případně další informace.

Prověření v registru navíc není nijak omezeno pouze na vlastní osobu, výpisem je možné zkontrolovat kohokoli. Jediné, co je k tomu potřeba, je pouze pár základních údajů o kontrolované osobě, které se zadávají do formuláře na hlavní straně webu. Tuto formu kontroly tak lze doporučit například i zaměstnavatelům při náboru, neboť případné exekuce zaměstnanců pro něj znamenají vždy určitou administrativní zátěž.

Za jak dlouho přijde exekuce na plat

Kdy konkrétně přijde dlužníkovi nižší výplata z důvodu ponížení o exekuční srážky, záleží na mnoha faktorech. Faktickým srážkám ze mzdy totiž předchází několik právních kroků - od návrhu a samotného zahájení exekučního řízení, určení exekutora, zjišťování majetkové situace dlužníka až po vydání exekučního příkazu, kterým exekutor určuje, že bude exekuce provedena právě formou srážek ze mzdy. 

Podstatné je, že zaměstnavatel má povinnost se srážkami ze mzdy začít dnem, kdy je mu nařízení výkonu rozhodnutí (exekuční příkaz) doručeno. Nicméně na účet exekutora posílá peníze až tehdy, kdy výkon rozhodnutí nabude právní moci, což je po uplynutí 30-denní lhůty určené pro dobrovolné splnění vymáhané povinnosti. 

Při exekuci na plat nepřijdete o celou mzdu. Výše srážek je dána zákonem

Srážky při exekuci na plat se počítají vždy z čisté mzdy, do níž se pro tyto účely řadí i další příjmy dlužníka, které mají povahu mzdy nebo platu - např. důchod, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská nebo mateřská. Naopak jednorázové sociální dávky jako je porodné nebo pohřebné, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení apod. exekucí nelze postihnout. 

Nikdy však nemůže dojít k situaci, že dlužník nedostane ze své mzdy nic. Zákon stanovuje tzv. nezabavitelné minimum, což je částka, která dlužníkovi musí být vyplacena vždy, protože slouží k zajištění základních životních potřeb a pokrytí nákladů na bydlení. Nezabavitelné minimum se odvíjí od výše životního minima a normativních nákladů na bydlení. Tyto částky se mohou měnit a s nimi tedy i výše nezabavitelné částky. Do její výše se promítá i to, má-li dlužník manželku/a nebo nezaopatřené děti (jde o tzv. vyživované osoby). Jak konkrétně se nezabavitelné minimum počítá, je vysvětleno v tomto článku.

Kolik reálně dlužník ze své mzdy dostane, závisí kromě výše čisté mzdy a nezabavitelného minima i na tom, jsou-li mezi jeho dluhy nějaké přednostní pohledávky

Výši exekuce na plat spočítá kalkulačka

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit přesnou výši srážek, je využití exekuční kalkulačky, která je k dispozici ZDE, včetně podrobného výkladu, jak se tato částka počítá.

Velmi zjednodušeně lze postup výpočtu srážky při exekuci na plat popsat takto:

  1. výpočet nezabavitelné částky
  2. odečtení nezabavitelné částky od čisté mzdy
  3. rozdělení zůstatku na třetiny, kdy:
  • první třetina slouží pro splátku nepřednostních pohledávek
  • druhá třetina jde na přednostní pohledávky - pokud dlužník žádné nemá, tuto částku obdrží
  • třetí třetina patří společně s nezabavitelnou částkou dlužníkovi. 
     
Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?
Přednostní pohledávky jsou např. dluh na na výživném, náhradu škody způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem, dluhy na daních, sociálním a zdravotním pojištění apod. Tyto pohledávky mají vždy přednost před jinými a jsou tedy uspokojovány nejdříve. Nepřednostní jsou v podstatě všechny ostatní, obvykle běžné dluhy z neuhrazených faktur za vodu, elektřinu, mobilní služby, nájem, jízdu načerno apod. 

Mohou být srážky vyšší nebo nižší, než stanoví výpočet?
Pokud se dlužník dohodne s věřitelem na nižších srážkách, oznámí to exekutorovi a ten následně zaměstnavateli, aby dlužníkovi srážel měsíčně pouze v té výši, na jaké se dohodli. Oproti tomu srážet částku vyšší, než připouští zákon, možné není. 

Jak se zbavit exekuce na plat? 

Nejjednodušším způsobem, jak se zcela vyhnout exekuci na plat, je poctivé splácení dluhů. Pokud už exekuce je zahájena, existuje určitá šance domluvit se s exekutorem na jiné formě splácení dluhu, například splátkovém kalendáři. Ten však není zákonným způsobem provedení exekuce a záleží tedy pouze na ochotě exekutora.

K ukončení exekuce na plat obvykle dochází v okamžiku, kdy exekutor získá částku, kterou chce touto exekucí na plat vymoci (= částku uvedenou v exekučním příkazu) - jinými slovy celý dluh vč. příslušenství je uhrazen. Odpovědnost za srážky má zaměstnavatel, proto jakmile se tak stane, měl by i bez pokynu exekutora přestat částku ze mzdy srážet. Pokud se stane, že zaměstnavatel strhne ze mzdy vyšší částku, než je k úhradě dluhu potřeba, musí ji zaměstnanci vrátit.

Exekuci na plat může ukončit také exekutor na základě již zmíněné dohody o jiné formě úhrady dluhu. K zastavení exekuce formou srážek ze mzdy dochází i tehdy, pokud dlužník 2 roky mzdu vůbec nepobírá, nebo po dobu 3 let nepobírá mzdu v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny. Výjimkou není ani neoprávněnost srážek apod. 

Co dělat po ukončení exekuce na plat

Po skončení exekuce je dlužník ještě po určitou dobu evidován v registru exekucí. Za výmaz je zodpovědný exekutor, nicméně může se stát, že tak opomene učinit. Přibližně po 15 dnech od ukončení exekuce je tak opět formou výpisu z registru exekucí vhodné zkontrolovat, že k výmazu skutečně došlo. Pokud výpis danou exekuci nezobrazí, znamená to, že záznam o exekuci byl úspěšně smazán.
 

Autor: jn