21.3.2023

Jak na ukončení exekuce

Exekuční řízení není zcela krátkodobou záležitostí, někdy se proces vymáhání dlužné částky může táhnout i několik let. Pro věřitele je samozřejmě ideální stav, kdy je exekuce ukončena na základě úspěšného vymožení celé dlužné částky. K ukončení exekuce může ale dojít i z jiných důvodů.

Za jakých okolností může být exekuce skončena, jak zjistit, že došlo k ukončení exekuce nebo jak získat potvrzení o jejím ukončení? 

Co může vést k ukončení exekuce

Exekuční řízení může být ukončeno, jestliže dojde ke:

  • splnění vymáhané povinnosti vč. úhrady nákladů exekuce
  • zastavení exekuce na základě návrhu na zastavení exekuce
  • zastavení exekuce na základě jiného důvodu (př. situace bagatelních nebo bezvýsledných exekucí)
  • odmítnutí / zamítnutí exekučního návrhu
  • zahájení insolvenčního řízení, které následně skončí úspěšným oddlužením
  • jiným skutečnostem, na jejichž základě exekuce dále nepokračuje.

Jednotlivé případy se liší jednak podnětem k ukončení, příp. i kdo je iniciátorem, jednak mírou uspokojení věřitele, které může být plné, částečné, v některých případech však nemusí být uspokojen vůbec.

Jak zjistit ukončení exekuce

Všechny “aktivní” exekuce jsou evidovány v evidenci exekucí. Jakmile dojde k ukončení exekučního řízení, exekutor má povinnost provést do 15 dnů výmaz z této databáze. Ukončení exekuce tak lze zjistit kontrolou v registru exekucí. Pokud výpis jako výsledek kontroly neobsahuje záznam o příslušné exekuci, znamená to, že už neprobíhá. Pokud výpis exekuci obsahuje i přesto, že víte, že byla ukončena, nezbývá než kontaktovat exekutora a požadovat okamžitý výmaz. 

Jak získat potvrzení o ukončení exekuce

O tom, že byl dluh splacen a exekuce tím skončena, nemusí exekutor vydávat žádné potvrzení ani rozhodnutí. Všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedly poznámku o probíhající exekuci, nebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost, zašle pouze oznámení. Dlužníkovi nebo jiným účastníkům řízení je oznámení zasláno jen na žádost. Což může trvat poměrně dlouho.

Lze někde získat potvrzení o ukončení exekuce ihned? Ano! Řešením je opět výpis z registru exekucí. Pokud totiž kontrola neprokáže žádný záznam o exekuci, slouží výpis jako potvrzení o bezdlužnosti. Služba Exekuceinfo.cz navíc nabízí možnost ověření pravosti informací z výpisu.

Pokud i tak chcete podat žádost o zaslání oznámení o skončení exekuce, kontakt na příslušného soudního exekutora je rovněž uveden ve výpisu.

Kdy dochází k ukončení exekuce po zaplacení

Pro ukončení exekuce nestačí splnit jen vymáhanou povinnost, tj. zaplatit vlastní dluh včetně úroků a sankcí. Dlužník musí uhradit také náklady exekučního řízení a náklady oprávněného. Stejně jako další informace o exekuci, i tuto částku obvykle exekutor zapisuje do registru exekucí a bývá součástí detailu záznamu.

Zaplacení dluhu není nutné exekutorovi jakkoli oznamovat. Pokud byla platba provedena podle pokynů uvedených ve výzvě k zaplacení, dojde automaticky ke spárování platby s příslušným exekučním řízením. Pokud byl dlužníkovi v rámci exekuce např. zablokován účet, odblokování může trvat několik dnů až týdnů - v závislosti na tom, jak rychle exekutor banku vyrozumí. Informace o ukončení exekuce by sice po zaplacení měla být všem dotčeným subjektům (banka, zaměstnavatel, katastrální úřad atd.) zaslána bezodkladně poté, nicméně je nutné počítat s určitou časovou prodlevou.

Jak urychlit ukončení exekuce

Základním pravidlem je komunikace s exekutorem a pravidelné přebírání pošty, zejména pokud se v místě trvalého bydliště nezdržujete. Nespoléhejte na lhůty, které jsou s každým krokem v rámci exekučního řízení spojeny, nebo úložní dobu na poště -  výrazně mohou celý proces exekuce prodloužit.

enlightened Víte, že...
Kontakt na exekutora je součástí výpisu z registru exekucí, konkrétně detailu záznamu příslušné exekuce. Není tedy třeba jej jakkoli složitě dohledávat, prostřednictvím výpisu jej zjistíte ihned.

Dlužnou částku včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného zaplaťte co nejdříve. Jakákoli prodleva znamená úroky a s nimi další nárůst dlužné částky. Při úhradě dluhu na základě výzvy k dobrovolnému splnění se navíc náklady exekuce (konkrétně odměna exekutora  náhrada hotových výdajů) snižují o 50 % - 70 %.

Pokud dlužník obdrží rozhodnutí, proti kterému lze podat opravný prostředek (odvolání, námitku), lze se se těchto opravných prostředků vzdát. Příslušné rozhodnutí tak nabývá právní moci dříve, nečeká se na uplynutí příslušných lhůt. Samozřejmě pokud se dlužník domnívá, že exekuce je nařízena neoprávněně, je žádoucí opravných prostředků využít. Výsledkem může být i úplné nebo alespoň částečné zastavení exekuce.
 

Autor: jn