4.1.2023

Bagatelní a bezvýsledné exekuce:
kompletní informace

Jako bagatelní exekuce, jinak též exekuce z bagatelních dluhů, jsou označovány takové, u nichž jistina pohledávky bez příslušenství (tedy bez úroků, poplatků nebo sankcí) nepřesahuje 1 500 Kč. Na začátku roku 2022 nabyla účinnosti novela exekučního řádu, s níž se změnila pravidla pro zastavení marných exekucí, včetně těch vedených pro bagatelní pohledávky. Pro dlužníky novela znamená posílení jejich postavení na úkor věřitelů a exekutorů, jedním z důsledků změn byl i výrazný pokles počtu exekucí. Jaké podmínky musí bagatelní exekuce splňovat, aby mohla být zastavena, a naopak co musí věřitel udělat, aby zastavení exekuce zabránil? Součástí článku je též návod, jak si snadno ověřit, zda k zastavení a následně i výmazu exekuce z exekuční databáze došlo.

Pravidla pro zastavení bagatelní exekuce

Výše dluhu bez příslušenství do 1 500 Kč není jedinou podmínkou stanovenou jako nezbytnou pro možnost zastavení exekuce. Současně jsou zákonem určena i další kritéria. Konkrétně:

  • jde o exekuci pro peněžité plnění,
  • povinným (dlužníkem) je fyzická osoba,
  • usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci,
  • a v posledních 3 letech před nabytím účinnosti novely zákona, tj. v letech 2019-2021, nebylo v rámci exekuce nic vymoženo.

Pokud byly všechny výše uvedené podmínky splněny, musel exekutor do 3 měsíců od nabytí účinnosti novely, tj. nejpozději do 31.3.2022, vyzvat oprávněného (věřitele), aby se ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, souhlasí-li se zastavením exekuce. Pokud souhlasil nebo na výzvu nereagoval (tj. došlo k marnému uplynutí 30 denní lhůty), bagatelní exekuce měla být dle zákona zastavena. Chtěl-li naopak věřitel v této exekuci pokračovat, musel složit tzv. prodlužovací zálohu ve výši 500 Kč na její další vedení. Tím se lhůta k vymožení plnění prodloužila a exekuční řízení může pokračovat další 3 roky. Během této doby nemůže soud řízení zastavit pro nemajetnost. Naopak pokud exekuce byla dle tohoto postupu zastavena, není možné ji  znovu zahájit.

Upozornění:
Možnost zastavení bagatelních exekucí se týkala pouze těch, které byly nařízeny před více než 3 lety, tj. usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci před 1.1.2019. Na exekuce zahájené později se úprava nevztahuje!

Ověřte si výpisem, že bagatelní exekuce byla zastavena

Dojde-li k zastavení exekuce, má exekutor povinnost provést přibližně do 15 dnů od ukončení řízení výmaz z exekuční databáze. Výpisem z registru exekucí, který lze získat na Exekuceinfo.cz, lze snadno a rychle ověřit, zda se tak skutečně stalo. Pro kontrolu touto cestou není potřeba žádná registrace a výsledek je ihned k dispozici.Pokud byla exekuce zastavena, neměla by už být součástí výpisu. V případě, že je v něm stále viditelná, je nutné kontaktovat exekutora a požadovat nápravu, resp. zjistit, proč doposud nebyla smazána. Kontakt na exekutora, stejně jako další informace týkající se exekuce, jsou k dispozici v rámci detailu záznamu.

Zároveň jsou evidovány případy, kdy u některých exekucí došlo na konci roku 2021 k úhradě 1 Kč na splátku jistiny, v důsledku čehož exekuční řízení pokračuje dál. Často i bez vědomí dlužníka. Důvod je zřejmý - snaha zabránit zastavení exekuce, neboť i pouhá 1 Kč byla postačující pro porušení podmínky, že v posledních 3 letech nebylo nic vymoženo. Potvrdit, zda se tak nestalo, je možné opět skrze výpis z registru exekucí.

Zastavení bagatelní exekuce a náhrada pro exekutory a věřitele

Dojde-li k zastavení bagatelní exekuce, exekutor i věřitel získává částečnou kompenzaci za vynaložené výdaje spojené s vymáháním. Exekutor má nárok na 30 % z paušálních hotových výdajů, které činí 3 500 Kč. Za každou ukončenou exekuci tak dostane “odškodnění” ve výši 1 050 Kč (s omezením max. 5 exekucí na jednoho dlužníka). Věřiteli je za každou zastavenou pohledávku přiznána náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství, a to formou slevy na dani z příjmu. Pokud už v minulosti bylo na jistinu něco vymoženo, náhrada se o tuto částku snižuje.

Výpis z registru exekucí je vhodný i pro věřitele
Jste v pozici věřitele a máte pohledávku, která splňuje podmínky pro bagatelní exekuce a její možné zastavení? Není vyloučené, že se k vám výzva od exekutora k úhradě zálohy pro pokračování exekuce nedostala (častým důvodem bývá tzv. fikce doručení) a exekuce tak byla i bez vašeho vědomí mezitím ukončena. Jednoduchým způsobem, jak si toto ověřit, je kontrola osoby dlužníka v registru exekucí, a to ZDE. Pokud příslušná exekuce nebude součástí výpisu, je pravděpodobné, že byla pro splnění podmínek skutečně ukončena.

Výjimky ze zastavení bagatelních exekucí: Kdy nemusí věřitel zaplatit zálohu, a exekuce přesto pokračuje?

Účelem zavedení možnosti snadného zastavení bagatelních exekucí bylo omezení počtu bezvýsledných exekucí, a to na základě předpokladu, že pokud doposud nebylo nic vymoženo, pravděpodobně se tak již nestane a dlouhodobým marným vymáháním by se pouze navyšovaly náklady na vedení takového řízení. V potaz je brán také zájem věřitele na tom, aby exekuce vedená pro bagatelní pohledávku pokračovala.

Výjimku představují exekuce, u kterých není žádoucí, aby byly takto jednoduše ukončeny. Konkrétně jde o ty, které slouží k vymožení bagatelní pohledávky např. na: 

  • výživné na nezletilé dítě nebo náhradní výživné
  • náhradu újmy za ublížení na zdraví nebo újmy způsobené trestným činem
  • náhradu újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

V těchto případech není pokračování exekuce podmíněno zaplacením zálohy věřitelem. Dále jde o situace, kdy by zastavení exekuce odporovalo dobrým mravům nebo je dlužník v insolvenci.

Bezvýsledné exekuce s pohledávkou vyšší než 1 500 Kč

Bagatelní exekuce jsou (kromě dalších podmínek) jasně definovány maximální výší jistiny, tj. do 1 500 Kč. Obdobný způsob zastavování bezvýsledných exekucí je ale uplatňován i u těch s peněžitou pohledávkou vyšší než 1 500 Kč. Co to znamená?

Pokud v posledních 6 letech nedošlo v rámci exekuce k vymožení plnění, které by pokrylo alespoň náklady exekuce, a v případě, že exekucí není postižena nemovitost, vyzve opět exekutor oprávněného ke složení prodlužovací zálohy, pokud chce v exekuci pokračovat. Při zaplacení této zálohy může exekuční řízení pokračovat další 3 roky. V opačném případě (tj. věřitel na výzvu exekutora nereaguje nebo nesloží zálohu) je exekuce zastavena. K tomuto prodloužení však může dojít maximálně dvakrát. Trvání bezvýsledných exekucí je tímto zastropováno maximální délkou 12 let. Pokud však během této doby dojde k částečnému vymožení, které pokryje náklady exekuce, lhůta 6 let běží od začátku. Omezení celkové doby vedení exekuce se neaplikuje tehdy, jde-li o věřitele, který je zproštěn placení zálohy (viz případy uvedené níže). Oproti zastavení bagatelní exekuce nemá exekutor nárok na kompenzaci nákladů.

Je vhodné zmínit, že tento postup platí i pro exekuce zahájené před 1.1.2022, kdy nabyla účinnosti novela, která maximální délku exekuce a způsob zastavení marných exekucí stanovuje. Nicméně lhůta 6 let neuplyne dříve než rok poté, tj. první exekuce bude takto možné zastavit až od roku 2023.

Doporučení:
Zjistěte, jestli se nový postup pro zastavení exekuce netýká i té vaší! Ať už jste v pozici věřitele nebo dlužníka, v obou případech je vhodné si výpisem z registru exekucí ověřit, nepatří-li exekuce mezi ty, které mohou být od příštího roku zastaveny, pokud nebude věřitelem zaplacena záloha. Formulář pro získání výpisu je k dispozici ZDE.

Zastavení marných exekucí a výjimky z povinnosti platit zálohu

K výzvě k úhradě zálohy a zastavení marných exekucí dle tohoto postupu nedochází podobně jako u bagatelních exekucí v případě, kdy se jedná o dluhy na výživném, náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo náhrady újmy způsobené úmyslným trestným činem apod. V takových případech postačí, pokud oprávněný sdělí soudnímu exekutorovi, že nesouhlasí se zastavením exekuce. Od placení zálohy může být věřitel též zproštěn na vlastní žádost soudním exekutorem, jsou-li pro to závažné důvody. 

Dopady změn pravidel pro zastavení bagatelních a bezvýsledných exekucí

Podle údajů Exekutorské komory ČR byla ke konci roku 2021 necelá polovina z více než 4 milionů exekucí nařízena kvůli dluhu nižšímu než 10 tisíc Kč. V důsledku umožnění ukončit snadno bagatelní exekuce se tento počet snížit přibližně o 200 tisíc exekucí, což představuje přibližně 5 % všech exekucí. Reálně může být toto procento ještě vyšší, neboť data zahrnují pouze bagatelní pohledávky u veřejných institucí, tj. měst, dopravních podniků, zdravotních pojišťoven apod. Informace o bagatelních pohledávkách mimo veřejnou sféru Exekutorská komora neposkytuje.

Dále se též na snížení počtu exekucí pozitivně projevilo Milostivé léto, které proběhlo v roce 2021 a 2022. Aktuálně je v řešení Milostivé léto 2023, které by mělo občanům umožnit zbavit se výhodně těch dluhů, na které se dosavadní dvě kola Milostivého léta nevztahovala. Aktuální informace k Milostivému létu najdete vždy ZDE.

Autor: jn