5.9.2023

Předmanželská smlouva a další způsoby ochrany před dluhy manžela

Dluhy týkající se výlučně majetku jednoho z manželů nepatří do společného jmění. To však neznamená, že se případná exekuce nemůže dotknout i tohoto majetku. Jak se tedy chránit, pokud máte podezření na nedořešenou finanční situaci partnera, bere si půjčky i bez vašeho vědomí, nebo třeba podniká a vy se obáváte, že budete nést následky jeho dluhů? Možností, jak společný majetek, resp. alespoň jeho část ochránit, je několik.

Přečtěte si, jaké dluhy patří do společného jmění manželů a kdy může být v rámci exekuce zabaven i společný majetek. Zajímá vás více také k samotnému SJM? Vše o společném jmění manželů je k dispozici v tomto článku.

Kontrola v registru exekucí jako prevence a součást ochrany před dluhy manžela

Základním a nejjednoduším způsobem, jak se chránit před dluhy partnera, resp. předcházet situaci, kdy se jeden z manželů zadlužuje bez vědomí druhého a problém vyjde najevo až při návštěvě exekutora, je kontrola v registru exekucí. Pokud výpis odhalí nějaké exekuce, je vhodné promluvit si o nich s manželem, zjistit, o jaké dluhy jde, a pokusit se společně najít nějaké řešení - např. domluvit se s exekutorem na splátkovém kalendáři a dluh postupně splácet. Chcete-li předejít riziku, že při exekuci přijdete o veškerý společný majetek, je nezbytné co nejdříve písemně oznámit věřiteli, že s dluhem nesouhlasíte (viz dále).

Možnosti ochrany před dluhy manžela

1. PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA
(úprava majetkových vztahů mezi manželi na základě smlouvy)

Kromě tzv. zákonného režimu, podle kterého patří do společného jmení manželů vše, co jeden nebo oba manželé získají za dobu trvání manželství, mohou být majetkové poměry mezi manželi upraveny i na základě smlouvy. Možné je takto zúžení SJM, rozšíření SJM, úplné vyloučení SJM, případně další úpravy týkající se společného majetku. Ačkoli k těmto změnám může dojít i za trvání manželství, obvykle se tak děje ještě před uzavřením sňatku a nejedná se o nic jiného než o dobře známou předmanželskou smlouvu.

Co je předmanželská smlouva?

Předmanželská smlouva, formálně smlouva o manželském majetkovém režimu, je právní dohoda uzavíraná mezi budoucími manžely před samotnou svatbou, která upravuje majetkové vztahy mezi manželi během trvání manželství i po jeho zániku, tedy v případě rozvodu nebo úmrtí jednoho z manželů. Současně jde o jednu z nejlepších možností ochrany před dluhy manžela.

Co může být upraveno předmanželskou smlouvou?

Součástí předmanželské smlouvy může být domluva např. na:

  • režimu odděleného jmění, tj. kdy ke vzniku společného jmění manželů vůbec nedojde a cokoli jeden z manželů nabude, je jeho výlučným vlastnictvím. 
  • úpravě rozsahu SJM: v rámci předmanželské smlouvy lze dohodnout, co vše bude/nebude do SJM patřit. Na základě toho může dojít k zúžení SJM, nebo naopak rozšíření SJM o majetek, který do něj dle zákona nespadá.
  • odpovědnosti za dluhy: jelikož do SJM patří i dluhy, součástí předmanželské smlouvy může být i část týkající se zodpovědnosti za určité závazky, včetně těch předmanželských, a dosáhnout tak lepší ochrany před dluhy manžela.
  • vzniku společného jmění až okamžikem zániku manželství (rozvodem, smrtí), a to hlavně pro účely vypořádání majetku. Předmanželská smlouva tímto může výrazně urychlit rozvodový proces.

Jak uzavřít předmanželskou smlouvu?

Předmanželská smlouva musí být uzavřena formou veřejné listiny, tedy notářského zápisu a za přítomnosti notáře. Doporučit lze také zapsání do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Jednak je tento seznam veřejný a nebude tak nutné smlouvu předkládat např. při každé žádosti o půjčku, jednak pouze při zápisu do Seznamu je smlouva účinná vůči třetím osobám, aniž by s jejím obsahem musely být předem seznámeny. Při případné exekuci má exekutor povinnost do tohoto seznamu nahlédnout a ověřit, jestli není majetkový režim manželů nějak upraven. Pokud ano, musí se soud, resp. exekutor obsahem takové smlouvy řídit a nesmí nařídit exekuci na majetek manžela, který nedluží.

Od kdy je předmanželská smlouva účinná?

Pokud je předmanželská smlouva uzavírána snoubenci, je účinná okamžikem uzavření manželství, není-li dohodnuto jinak.

Jaká je cena předmanželské smlouvy?

Cena předmanželské smlouvy se odvijí od toho, zda řeší pouze majetkový režim, nebo konkrétní majetek. V prvním případě se cena za předmanželskou smlouvu pohybuje kolem 5 000 Kč bez DPH. Jsou-li předmětem smlouvy konkrétní věci, cena je určena procentem z odhadu ceny tohoto majetku. Zápis na Seznam listin o manželském majetkovém režimu je také zpoplatněn, cena se pohybuje v řádu stokorun.

Může být předmanželská smlouva změněna nebo zrušena?

Předmanželská smlouva může být změněna nebo zrušena pouze za stejných podmínek jako byla uzavřena, tedy ve formě veřejné listiny a za účasti notáře.

Kdy je předmanželská smlouva vhodná, v jakých situacích může pomoci?

Mezi nejčastější důvody, které vedou k uzavření předmanželské smlouvy, patří:

  • snaha o předcházení budoucím sporům o majetek - obvykle v případech, kdy hodnota majetku jednoho z manželů je výrazně vyšší
  • situace, jeden z partnerů podniká, zejména jedná-li se o rizikové podnikání
  • ochrana před dluhy, pokud se partner potýká s nějakými dluhy nebo je v exekuci (lze snadno zjistit pomocí výpisu z registru exekucí)
  • nebo obecně situace, kdy si partneři chtějí vzájemné majetkové poměry upravit jinak, než je dáno zákonem.

Může být uzavřena předmanželská smlouva i po svatbě?

Ano. I když se předmanželská smlouva obvykle uzavírá před sňatkem, může mít i podobu manželské smlouvy a domluvit se tak na úpravě majetkových vztahů až během manželství. Nicméně v takovém případě platí vždy od data, které je ve smlouvě uvedeno.
 

2. ÚPRAVA MAJETKOVÝCH VZTAHŮ ROZHODNUTÍM SOUDU

Za určitých okolností, kdy je dobrovolné uzavření manželské smlouvy poměrně málo pravděpodobné, lze zúžení nebo zrušení SJM a tím i ochrany před dluhy manžela dosáhnout také jednostranně na základě rozhodnutí soudu. Jde například o situace, kdy jeden z manželů podniká, trpí nějakou závislostí (alkohol, gamblerství…), nebo soustavně podstupuje nepřiměřená rizika, která ohrožují SJM. Jestliže důvody pro úpravu SJM pominou, může soud rozhodnutí zrušit. 

Další možnosti ochrany před dluhy manžela

Vyjádření nesouhlasu s dluhem manžela

Jesliže se jeden z manželů bez vědomí druhého zadlužuje, nebo tak činí bez jeho souhlasu a proti jeho vůli, je potřeba dát věřiteli (např. bance) aktivně najevo svůj nesouhlas s takovým konáním. A to bezodkladně poté, co se nedlužící manžel o tomto dluhu dozví. Na základě toho pak exekutor nemůže postihnout celý majetek ve společném jmění, ale jen do té výše, na kterou by manžel/ka měl/a nárok při společném vypořádání manželů (např. při rozvodu). Nesouhlas je nutné zaslat věřiteli písemnou formou, ideálně doporučeně.

Podání návrhu na částečné zastavení exekuce

Pokud dojde k exekuci, často se stává, že exekutor postihne i věci, které nepatří dlužníkovi, nebo nejsou součástí SJM, nýbrž jde o výlučný majetek nedlužícího manžela (tj. např. majetek nabytý před manželstvím, získaný dědictvím nebo darem). Co v takové situaci dělat?

V rámci ochrany před dluhy manžela a zabránění prodeji majetku má nedlužící manžel možnost podat návrh na částečné zastavení exekuce, a to do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu k jejímu zastavení. Návrh se podává exekutorovi, který má 15 dnů na to, aby o něm rozhodl. Výhodou je, že tento návrh může být podán přímo v rámci již probíhajícího exekučního řízení a nedochází tak k zahájení dalšího, paralelně probíhajícího soudního řízení, které by s sebou neslo další náklady. 

Další možnou obranou před zabavením majetku, který nepatří dlužníkovi, je podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Nicméně v takovém případě je nutné prokázat, že daný majetek skutečně patří vám, což někdy bývá složité. Pro případ, že by k takové situaci došlo, je vhodné uschovávat si doklady (účtenky, faktury) alespoň ke koupi nákladnějších věcí. 

Záverečné doporučení

Ačkoli je předmanželská smlouva často vnímána negativně, jako určitý projev nedůvěry, jedná se o praktický nástroj, který může velmi ulehčit řešení majetkových vztahů mezi manželi. Značný význam má zejména v rámci ochrany před dluhy manžela, což je ostatně ii nejčastější případ, pro který je uzavírána. Pokud z nějakého důvodu předmanželskou smlouvu využít nechcete, je více než vhodné si ideálně ještě před sňatkem prověřit případné partnerovy dluhy, resp. exekuce před manželstvím. Stejným způsobem, tedy výpisem z registru exekucí, je možné zjistit včas i dluhy jednoho z manželů bez vědomí druhého, a na základě toho podniknout odpovídající kroky na ochranu svého majetku, které byly popsány výše v článku. 

Autor: lb