12.3.2024

Dluhy v manželství a jak je zjistit

Uzavření manželství s sebou nese určité povinnosti a právní důsledky - např. sdílení finančních závazků, kdy i dluh jednoho z manželů se stává dluhem společným. Co dělat, máte-li podezření na nedořešenou finanční minulost partnera, nebo se ve vztahu k financím nechová příliš zodpovědně, zadlužuje se a vy se obáváte, že za jeho dluhy ponesete následky? Případy dluhů jednoho z manželů bez vědomí druhého bohužel nejsou ojedinělé.

V článku se dozvíte:

  • jak snadno zjistit dluhy partnera
  • co je společné jmění manželů
  • jak je to s odpovědností za dluhy před manželstvím a v manželství
Přečtěte si, co dělat, když zjistíte, že má manžel/ka dluhy a jak ochránit svůj majetek. Co je předmanželská smlouva, jak ji sepsat a jaké jsou další možnosti ochrany před dluhy manžela.

Důvěřuj, ale prověřuj. K odhalení dluhů partnera, dluhů v manželství i před manželstvím pomůže registr exekucí

Podle výzkumů se 9 z 10 párů stydí mezi sebou otevřeně mluvit o financích či případných závazcích z minulosti. Není tak výjimkou, že se o dluzích partnera dozví až s návštěnou exekutora. Jak tomu předejít, aniž by byla narušena vzájemná důvěra? K odhalení dluhů před manželstvím, resp. obecně dluhů partnera, pomůže registr exekucí. Jednoduchou kontrolou, která je navíc zcela anonymní, lze zjistit, jsou-li na partnera/manžela vedeny nějaké exekuce. A pokud ano, je potřeba co nejdříve jednat. Kvůli existenci tzv. společného jmění manželů totiž hrozí, že dluhy manžela ohrozí i váš majetek.

Co je společné jmění manželů

Se vznikem manželství vzniká automaticky i společné jmění manželů (dále “SJM”). Podle občanského zákoníku do něj (až na určité výjimky) patří vše, co jeden nebo oba manželé získají za dobu trvání manželství. Je přitom jedno, jestli jde o výplatu nebo auto, jestli mají manželé oddělené účty nebo si něco koupí “za svoje”. Ve všech těchto případech nabývají věci společně.

A co je zásadní - společné jmění manželů nezahrnuje jen majetek, ale i závazky. Pokud si tedy manželé vezmou půjčku, hypotéku nebo jiný typ úvěru, stejně tak jestliže se zaváže i jen jeden z nich a koupí něco na splátky, je tento závazek (opět až na určité výjimky) ve společném jmění a odpovídají za něj společně. Přitom ne vždy banky vyžadují souhlas obou manželů a může se tedy stát, že jeden z nich o nějakém dluhu vůbec ani neví.

Více o společném jmění manželů je k dispozici v samostatném článku Společné jmění manželů (SJM).

Dluhy v manželství: Kdy neodpovídáte za dluhy manžela/manželky?

Dluhy vzniklé během trvání manželství spadají do SJM a pokud se jeden z manželů zadluží, musí je splácet oba. Mezi výjimky, kdy nejde o SJM, patří:

  • dluhy týkající se majetku, který náleží pouze jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku (viz příklad níže)
  • dluhy, které převzal pouze jeden z manželů bez vědomí druhého (resp. bez jeho souhlasu), přičemž nejde o obstarávání běžných nebo každodenních potřeb rodiny. POZOR - i v tomto případě ale může být při exekuci postižen SJM! (více dále)
  • dluhy vzniklé na základě zákona či rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu (např. dluhy na výživném nebo na daních, pokuty, vyměřené penále apod.). 
Příklad: Jeden z manželů vlastní byt, který mu odkázali rodiče. Jedná se tedy o majetek v jeho vlastnictví, nikoli SJM. Byt pronajímá za 15 000 Kč - tento příjem z nájmu ale už patří do SJM. Po roce pronájmu si kvůli rekonstrukci vezme úvěr v částce 250 000 Kč. Zisk z nájemného za tento rok však činil pouze 180 000 Kč, tudíž součástí SJM bude dluh pouze v této výši a zbývajících 70 000 Kč je výlučným dluhem manžela, který byt vlastní. Pokud by byt nebyl pronajímán, za veškeré závazky s ním spojené je odpovědný pouze manžel - vlastník.

Situaci komplikuje fakt, že většina půjček a úvěrů se netýká žádného konkrétního majetku, tj. nejedná se o účelově vázané závazky (např. na již zmíněnou rekonstrukci). Pokud si tedy jeden z manželů vezme půjčku a ve smlouvě není sjednán její účel, nejde o závazek spojený výlučně s majetkem jednoho z manželů. V praxi to znamená, že exekuce se může dotknout i majetku ve společném jmění. A to bez ohledu na to, že jde o výlučný dluh jen jednoho z manželů bez vědomí nebo souhlasu druhého.

Jak je to s exekucemi a dluhy před manželstvím

Dluhy před manželstvím do společného jmění manželů nepatří. Dříve platilo, že je bylo možné uspokojit pouze z majetku náležícího výhradně dlužníkovi a společné jmění manželů bylo pro exekutory nedotknutelné. Ani po změně zákona exekuce a dluhy vzniklé před manželstvím součástí SJM nejsou, přesto se ale exekutor může domáhat uspokojení pohledávky i z majetku ve společném jmění. Maximálně však do té výše, na kterou by měl manžel nárok při zrušení SJM (např. při rozvodu), což je polovina hodnoty tohoto majetku. Nezadlužený manžel je tak alespoň částečně chráněn.

Už jen vzhledem k tomu, že tímto druhý partner de facto bez vlastního přičinění zodpovídá i za dluhy před manželstvím, je vhodné mít přehled o finanční minulosti partnera a ověřit si - ideálně ještě před svatbou - jestli se nepotýká s nějakými dluhy v podobě exekucí. Jednoduchým způsobem je například výpis z registru exekucí.

Riziko představují i dluhy partnera
Ačkoli mezi partnery žádné společné jmění nevzniká, i v tomto případě mohou dluhy partnera ohrožovat i váš majetek a výrazně znepříjemnit život. Dojde-li k exekuci, exekutor obvykle neřeší, jaký majetek komu patří, a zabaví i to, co nepatří dlužníkovi. Druhý z partnerů pak musí prokazovat své vlastnictví k daným věcem, což bývá často obtížné. Vždy je snazší takovým situacím předcházet, prověřit si partnera, jestli se s nějakými závazky nepotýká, a případně se snažit situaci včas řešit.

Dluhy v manželství a exekuce

Obecně platí, že pokud se jeden z manželů zadluží a není schopen splácet své dluhy, měl by exekutor pro uspokojení pohledávky využít nejprve výlučný majetek toho, kdo dluh způsobil. Tento majetek však nemusí být dostačující a zákon v takových případech umožňuje postižení také majetku ve společném jmění. V jakém rozsahu, závisí na tom, zda s tímto závazkem druhá strana souhlasila, nebo vznikl proti její vůli. Odlišný je postup také v případě, kdy se zavázali oba manželé společně.

1) Dluh je SPOLEČNÝ

Pokud dluh vznikl oběma manželům dohromady, zavázáni jsou oba společně a nerozdílně a exekutor může postihnout jak veškerý majetek ve společném jmění, tak i výlučný majetek každého z nich (tedy obvykle ten, který nabyli ještě před sňatkem).

2) Dluh VZNIKL JEN JEDNOMU Z MANŽELŮ a současně:

➡️ druhý manžel s ním nesouhlasí, vznikl proti jeho vůli.

V takovém případě musí co nejdříve svůj nesouhlas písemně sdělit věřiteli (tj. tomu, komu se dluží) a tím ochránit svůj podíl na SJM před exekucí. To samé platí i u dluhů jednoho manžela bez vědomí druhého, kdy je důležité vyjádřit svůj nesouhlas hned poté, co se o něm nedlužící manžel dozví. Výlučného majetku nedlužícího manžela (= nabytého před manželstvím, nebo z jiného důvodu mimo SJM) se exekuce dotknout nemůže.

➡️ druhý manžel se k závazku nijak nevyjádřil (nesdělil svůj nesouhlas), i když o něm věděl.

Exekutor pak může postihnout veškerý majetek ve společném jmění. Na výlučný majetek nedlužícího manžela ale ani v tomto případě sáhnout nemůže.

Banky žadatele o půjčku sice prověřují, souhlas manžela ale není povinný

Když někdo žádá o půjčku, každá banka nebo úvěrová instituce mají svá vlastní pravidla, za jakých podmínek žádosti vyhoví a jaké údaje k tomu vyžadují. Podle zákona jsou povinné prověřovat pouze úvěryschopnost žadatele, tedy bude-li schopný půjčku splácet. Mimo jiné například formou kontroly v registru exekucí. Zjišťovat rodinný stav nebo požadovat písemný souhlas druhého z manželů ale nejsou povinny, ačkoli tak např. u hypoték obvykle činí. U jiných půjček nebo úvěrů bývá souhlas manžela či manželky vyžadován až od určité výše. Některé instituce ho však nevyžadují vůbec.


Dluhy v manželství a dluhy před manželstvím - shrnutí

Manžel převzal dluh: Je součástí SJM? Může být v rámci exekuce
postižen SJM?
Může být postižen výlučný majtek nedlužícího manžela?
před vznikem SJM NE ANO, do 1/2 NE
se souhlasem ANO, dluh je společný ANO ANO
bez souhlasu, ale v rámci zabezpečení běžných potřeb rodiny ANO, dluh je společný ANO ANO
bez souhlasu NE ANO, ale pokud druhý projevil nesouhlas, pak pouze do 1/2 NE

 

Dluhy v manželství jsou problémem, ale nikoli neřešitelným. Základem je vždy otevřená komunikace o financích. A pokud chcete mít jistotu, že před vámi partner skutečně žádné závazky v podobě exekucí netají, stačí využít registr exekucí. Spoléhat na to, že dluhy jednoho z manželů bez vědomí druhého jsou ojedinělé a kdyby si váš partner bral půjčku, musíte o tom vědět, se nemusí vyplatit.

Autor: lb