5.9.2023

Společné jmění manželů (SJM)

Se vznikem manželství je spojen i vznik společného jmění manželů (známé též pod zkratkou “SJM”), které s sebou nese výraznou změnu v oblasti majetkových vztahů mezi manželi. Co to vlastně společné jmění manželů je, co vše do něj patří a jakým způsobem je možné jej upravit? 

Co se v článku dozvíte:
 • co je společné jmění manželů (dále SJM)
 • co patří do SJM
 • co nepatří do SJM
 • co znamení zúžení SJM nebo naopak rozšíření SJM
 • kdy dochází k zániku SJM a zda je možné zrušení společného jmění manželů za trvání manželství
 • jak probíhá vypořádání SJM.

Co je společné jmění manželů (SJM)

Společné jmění manželů (“SJM”) je právní institut, který upravuje majetkové poměry mezi manželi. Jde o specifickou formu spoluvlastnictví, které vzniká automaticky ze zákona okamžikem vzniku manželství, a pokud se manželé nedohodnou jinak, trvá po celou dobu manželství až do jeho zániku.

Co patří do SJM

Zákon umožňuje určité úpravy rozsahu SJM (viz dále), nicméně v základním, tzv. zákonném režimu patří do SJM vše, co manželé nabydou během manželství, ať už společně nebo každý z nich samostatně. A to nejen majetek, ale i závazky, tedy včetně dluhů.

Co to znamená? Nově zakoupené auto, vybavení domácnosti, mzda obou manželů, ale třeba i zisk z pronájmu bytu patřícím výhradně jednomu z manželů - to vše se po svatbě stává součástí SJM. Rozhodující není ani to, mají-li manželé společný nebo oddělený účet, stále jde o společné jmění. 

To samé poté platí i pro dluhy. Ať už si manželé vezmou půjčku nebo hypotéku společně, nebo něco na splátky pořídí jen jeden z nich, až na určité výjimky jde o součást SJM a za tyto závazky odpovídají společně. Což může být problémem zejména tehdy, kdy se jeden z manželů zadlužuje bez vědomí druhého. A tyto situace bohužel nejsou výjimkou. 

yes  DOPORUČENÍ:
Pokud si nejste jistí, jestli vám manžel/ka nezatajuje nějaké finanční závazky z minulosti, nebo dokonce nevytváří nějaké nové dluhy, které by mohly skončit exekucí a zabavením i majetku ve společném jmění, nejsnazším způsobem, jak to zjistit, je výpis z registru exekucí. Kontrola v registru je navíc anonymní a hned víte, jak je na tom partner s dluhy a jestli vám nehrozí návštěva exekutora.

Co nepatří do SJM

Podle zákona do SJM nepatří věci nebo majetek, který:

 • byl získán před vznikem manželstvím
 • slouží k osobní potřebě každého z manželů (např. osobní hygiena, oblečení…)
 • nabyl jeden z manželů darem nebo zděděním (není-li dar nebo dědictví výslovně určeno oběma manželům společně)
 • získal jeden z manželů v rámci náhrady nemajetkové újmy na svých přirozených právech (např. bolestné po autonehodě)
 • nabyl jeden z manželů jednáním, které se vztahuje k jeho výlučnému vlastnictví (např. prodá motorku, která patřila jemu, nebyla součástí SJM, a z peněz si koupí jinou)
 • obdržel jeden z manželů jako náhradu za zničení, poškození, nebo ztrátu majetku, který patřil výhradně jemu

Co do SJM nepatří, nebo naopak do společného jmění manželů počítáno je, závisí také na režimu SJM. Výše uvedené platí pro základní, tj. zákonný režim SJM, tedy ten, který vzniká zavřením sňatku. Kromě něj ale existují ještě další dva - smluvní, založený na domluvě manželů (známý též jako předmanželská nebo manželská smlouva), a režim založený na rozhodnutí soudu. V rámci nich pak může dojít k zúžení SJM, nebo naopak rozšíření SJM.

Předmanželská smlouva je nejen nástrojem, jak předejít případným sporům o majetek, ale také jedním ze způsobů ochrany před dluhy manžela. Více na toto téma se dočtete v článku “Předmanželská smlouva a další způsoby ochrany před dluhy manžela”. Pokud si rovnou chcete i ověřit, jestli se manžel nebo partner nepotýká s nějakými dluhy, využijte registr exekucí. Výpis z něj získáte v podstatě ihned a zcela anonymně pro libovolnou osobu.

Zúžení SJM

Zúžení společného jmění manželů (SJM) je jedním ze smluvních režimů SJM (tj. na základě jejich dohody). V tomto režimu si manželé mohou upravit vzájemná práva k těm věcem, které za trvání manželství nabyli do společného jmění. Mohou např. určit, že konkrétní věci (auto, byt, ale stejně tak například dluhy) nebudou součástí SJM, ale výlučným majetkem jednoho z manželů. 

Jak uzavřít smlouvu o zúžení SJM

Smlouva o zúžení jmění manželů musí být uzavřena ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Dohoda o zúžení SJM je pak platná od okamžiku jejího uzavření, pokud se manželé nedohodnou, že její účinnost nastává později. Je-li předmětem smlouvy nemovitost, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí, který provádí notář.

Lze podat návrh na na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství?

Ano. Smlouva o zúžení SJM může být uzavřena i za trvání manželství. V takovém případě se zúžení SJM vztahuje na majetek, který manželé nabydou za trvání manželství po uzavření smlouvy.

Je vhodné zúžení SJM před rozvodem?

Pokud manželé nechtějí řešit vypořádání SJM až při rozvodu, je možné přistoupit před rozvodem k zúžení SJM, což pak může urychlit rozvodové řízení, zejména v případech, kdy nejde o nesporný rozvod.

Jaká je cena zúžení společného jmění manželů?

Cena za zúžení společného jmění manželů se obvykle stanovuje procentuálně z hodnoty majetku, kterého se týká. Má-li být smlouva zapsána na Seznam listin o manželském majetkovém režimu (což lze doporučit, neboť je pak smlouva účinná vůči třetím osobám), je nutné počítat s dodatečným poplatkem.

Jak je to se zúžením SJM a dědictvím?

Zúžení SJM nemá žádný vliv na dědění. V případě smrti jednoho z manželů se majetek, který byl vyjmut ze SJM, dědí podle dědických pravidel, tj. není součástí vypořádání SJM, jak by tomu jinak bylo. 

Rozšíření SJM

Pokud se naopak manželé rozhodnou do společného jmění manželů zahrnout majetek, který by do něj jinak dle zákona v základním režimu nepatřil, dochází k rozšíření SJM. Z výlučného majetku jednoho z manželů se pak stává majetek společný.

Jak uzavřít smlouvu o rozšíření SJM

Podobně jako smlouva o zúžení SJM musí být i rozšíření SJM sepsáno formou veřejné listiny. Bez notáře rozšíření SJM není možné. Není-li dohodnuto jinak, platí od okamžiku uzavření. Pokud je předmětem rozšíření SJM nemovitost, nabývá smlouva účinnosti zápisem do katastru nemovitostí, který rovněž provede notář.

Kdy je vhodné rozšíření SJM

K rozšíření společného jmění manželů může dojít například v situaci, kdy jeden z manželů nabyde nějaký majetek darem či zděděním a má zájem na tom, aby se stal součástí SJM. Stejně tak je možné rozšířit SJM o majetek, který manželé nabyli ještě před uzavřením manželství (tj. jde o výlučný majetek každého z nich). Například může jít o situaci, kdy manželé budou stavět rodinný dům na pozemku, který patřil jednomu z nich ještě před sňatkem - z logických důvodů je pak lepší, aby nejen dům, ale i pozemek byly součástí SJM.

Jaká je cena za rozšíření SJM

Cena za rozšíření společného jmění manželů se obvykle stanovuje procentuálně z hodnoty majetku, kterého se týká. Zvlášť je zpoplatněn také zápis smlouvy na Seznam listin o manželském majetkovém režimu.

Zánik nebo zrušení SJM

K zániku SJM dochází se zánikem manželství, ať už rozvodem nebo smrtí jednoho z manželů. Za určitých okolností ale může dojít ke zrušení společného jmění manželů i za trvání manželství

Zrušení SJM během manželství nastává také:

 • prohlášením konkurzu na jednoho z manželů
 • uložením trestu propadnutí majetku jednomu z manželů v rámci trestního řízení
 • rozhodnutím soudu
 • dohodou manželů.

Co se týče posledního bodu - zrušení SJM dohodou manželů, mohou se manželé ať už v rámci předmanželské smlouvy nebo za trvání manželství dohodnout na tzv. režimu odděleného jmění, tj.  že SJM vůbec nevznikne, nebo si majetek v průběhu manželství rozdělit. Cokoli v budoucnu jeden z manželů nabyde, bude jeho výlučným vlastnictvím. Častým důvodem pro toto zrušení SJM bývá například situace, kdy jeden z manželů podniká, v souvislosti s tím si půjčuje a druhý z páru se obává ohrožení společného majetku. 

Dohoda na režimu oddělených jmění musí mít opět formu veřejné listiiny - notářského zápisu.

enlightened Víte, že...
…si pomocí výpisu z registru exekucí snadno a zcela anonymně můžete ověřit, jestli před vámi partner nebo manžel netají nějaké finanční závazky, nebere si bez vašeho vědomí nějaké půjčky, které pak není schopen splácet, čímž by mohl ohrozit i společný majetek?

Dojde-li ke zrušení či obecně úpravě SJM rozhodnutím soudu, jedná se - vedle zákonného a smluvního režimu - o třetí možný režim uspořádání majetkových vztahů mezi manželi. Obvykle zasahuje soud v případech, kdy jeden z manželů trpí nějakou závislostí (alkohol, gamblerství…), je marnotratný, podstupuje opakovaně nepřiměřená rizika ohrozující SJM nebo i při již zmíněném podnikání.

Vypořádání SJM, co se stane se SJM po rozvodu

Dojde-li ke zrušení nebo zániku SJM, například z důvodu rozvodu, musí dojít k vypořádání SJM, tedy rozdělení majetku manželů. Obecně se přitom vychází z toho, že podíly manželů na SJM jsou stejné, což platí nejen pro majetek, ale i dluhy. 

Proces vypořádání společného jmění manželů po rozvodu může proběhnout třemi způsoby:

 • dohodou o vypořádání SJM: pokud se manželé na majetkovém vyrovnání a rozdělení majetku po rozvodu dokážou dohodnout, jde o nejlepší řešení vypořádání SJM. Dohoda musí mít vždy písemnou formu a je přitom účinná ke dni, kdy společné jmění zaniká, není tedy rozhodující, je-li uzavřena před nebo až po zániku manželství.
   
 • rozhodnutím soudu: pokud k dohodě o vypořádání SJM nedojde, rozhoduje o způsobu rozdělení SJM soud na základě zákona a individuálních okolností. Žalobu na vypořádání společného jmění manželů je nutné podat do tří let od zániku SJM.
   
 • fikce vypořádání SJM: pokud k dohodě o vypořádání SJM nedojde a není o něj požádán ani soud, nástává tzv. právní fikce vypořádání SJM, kdy se má za to, že vypořádání proběhlo. Movité věci zůstávají tomu z manželů, u koho se nacházejí, resp. kdo je využívá pro svou potřebu, potřebu rodiny nebo rodinné domácnosti. Vše ostatní, včetně dluhů, se stává podílovým spoluvlastnictvím obou, přičež oba podíly jsou stejné. 
   
❗ UPOZORNĚNÍ:
I v případě, že se manželé dohodnou, že dluhy budou výhradně jen jednoho manželů, podle zákona platí, že vypořádání dluhů má učinky jen mezi manželi. Jinými slovy - rozvod problémy s dluhy, které vznikly během manželství, zcela nevyřeší. Už jen z toho důvodu je žádoucí mít navzájem přehled o nevyřešených závazcích a snažit se případné finanční problémy řešit co nejdříve, nikoli až v souvislosti s rozvodem, který už sám o sobě bývá nepříjemnou záležitostí.
Autor: lb