23.6.2023

Exekuce - vše, co potřebujete vědět

Exekuce je procesem, jehož smyslem je vymožení dluhu, obvykle jde o úhradu nějaké částky (tzv. peněžité plnění). Exekuci mohou provádět různé subjekty - soud, soudní exekutoři, obecní, krajský nebo i finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení a stejně tak zdravotní pojišťovny. V ČR se nejčastěji setkáme se soudními exekutory.

Jak vzniká exekuce

Předpokladem pro zahájení exekuce je existence nějakého dluhu, který se nepodařilo vymoci jiným způsobem. V takovém případě se věřitel může obrátit na soud.

Má vymáhání dluhu formou exekuce smysl? Výpis z registru exekucí může napovědět
Pokud je někdo silně zadlužen, může se exekuce táhnout roky, skončit jako bezvýsledná a pro věřitele bude znamenat pouze zbytečně vynaložené náklady a čas. Před podáním žaloby a návrhu na exekuci je proto vhodné si předem zjistit, jestli už na dlužníka nějaké exekuce nejsou vedeny a na základě této kontroly se rozhodnout, zda může exekuce skončit v jeho prospěch, tj. vymožením dlužné částky.

Podání žaloby a nalézací řízení, nebo vydání platebního rozkazu

Když věřitel podá žalobu, buď soud rozhodne zcela bez účasti dlužníka a vydává platební rozkaz, kterým dlužníkovi přikazuje zaplatit dluh, nebo zahájí nalézací řízení. V něm se zkoumá, jestli dluh skutečně existuje (věřitel i dlužník mohou předložit důkazy ve svůj prospěch), a soud stanovuje, do kdy a v jaké výši má být uhrazen. 

Když dlužník dluh v dané termínu neuhradí, stává se rozhodnutí soudu exekučním titulem.

enlightened Víte, že...
Věřitel může podat žalobu i elektronicky, pak jde o tzv. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (zkráceně ERP). Jelikož stačí pouze vyplnit příslušný formulář, zaslat elektronicky soudu a ten už jen na jeho základě vydá platební rozkaz, znamená ERP výrazné urychlení celého procesu i nižší náklady.

Exekuční titul

Exekuční titul je zcela zásadní pro možnost nařízení exekuce. Jde o potvrzení existence dluhu a tím i nároku věřitele na jeho vymáhání formou exekuce. Exekučním titulem může být vykonatelné soudní rozhodnutí, usnesení, platební rozkaz, ale také např. exekutorský či notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, tedy podkladů, které nejsou výsledkem soudního řízení.

Zahájení exekuce, resp. exekučního řízení

Exekuce může být zahájena pouze na návrh věřitele. Pokud soud shledá, že je návrh v pořádku, nařídí exekuci. Exekutora, který jejím vedením bude pověřen, si přitom věřitel může vybrat sám (resp. již jemu zasílá exekuční návrh).

Mezi povinnosti exekutora patří informovat dlužníka o zahájení exekuce. Současně s tím mu zasílá i výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti (což by znamenalo rychlejší ukončení exekuce i nižší náklady). Už v tuto chvíli ale může dohledávat a zajišťovat majetek dlužníka, protože pokud ten dluh dobrovolně v dané lhůtě neuhradí, přistoupí rovnou exekutor k provedení exekuce.

Jak probíhá exekuce

Způsob provedení exekuce, tedy jak konkrétně bude dluh vymáhán, určuje sám exekutor. Může jít o srážky ze mzdy, blokaci bankovního účtu, zabavení movitého majetku i nemovitosti. Zvolený způsob by přitom měl být vždy přiměřený k výši dluhu. 

Více informací k průběhu exekuce je součástí článku "Exekuční řízení". Způsoby provedení exekuce jsou zase blíže popsány v článku "Exekuční příkaz".

Jak zkontrolovat exekuce

Dlužníky, na které je vedena exekuce, zapisují exekutoři do registru exekucí spravovaného Exekutorskou komorou ČR. Vyhledat v této databázi dlužníka (ať už jde o osobu nebo firmu) a zkontrolovat aktuálně probíhající exekuce může každý, a to na webu Exekuceinfo.cz. Stačí k tomu znát celé jméno a datum narození (nebo jen rodné číslo), u firem jejich IČO. 

Výsledek kontroly exekuce v registru

Výsledkem kontroly v registru exekucí je výpis, z kterého lze zjistit:

 • jestli má prověřovaný nějaké exekuce, a pokud ano, tak jejich počet
 • datum nařízení exekuce a 
 • spisovou značku exekuce

Pro více informací u jednotlivých záznamů exekuce je nutné rozkliknout, resp. získat detail exekuce. Ten poté obvykle obsahuje:

 • aktuální výši dluhu
 • kontakt na exekutora
 • exekutorský úřad
 • případně i náklady exekuce a další údaje vložené exekutorem.

Proč vlastně kontrolovat exekuce? 

Databáze exekucí a výpis z ní slouží nejen samotným dlužníkům, kterým poskytne přehled o všech exekučně vymáhaných závazcích, což je pro úspěšné řešení exekuce základem. 

Také exekuce jiných totiž dokážou způsobit nepříjemné komplikace. Pokud však před uzavřením smlouvy nebo jakýmkoliv jednáním je daný subjekt zkontrolován v registru exekucí, lze se případným problémům souvisejícím se zadlužení této osoby vyhnout nebo alespoň získat předem určitou představu o její spolehlivosti a důvěryhodnosti.

V jakých situacích konkrétně je výpis exekucí vhodný?
 • nákup vozidla nebo nemovitosti - pokud dlužník v exekuci i přes zákaz nakládání s majetkem prodá auto nebo byt, resp. cokoli jiného, může být předmět koupě novému majiteli bez náhrady zabaven
 • pronájem nemovitosti - důsledkem exekuce nájemníka nemusí být jen neplacení nájmu, ale také návštěva exekutora a zabavení vybavení bytu, které mu ani nepatří
 • navazování nových obchodních spoluprací
 • žádost o půjčku nebo hypotéku - výpis může posloužit jako potvrzení o bezdlužnosti
 • nový partnerský vztah - ověření, zda partner nemá nějaké nevyřešené závazky z minulosti
Autor: lb