13.1.2024

Co nesmí exekutor zabavit

Rozsah práv a povinností exekutora, tedy co nesmí nebo naopak může, je v souvislosti s exekucemi častým tématem. Veřejností často bývají vnímání jako “vymahači”, přitom ve skutečnosti jsou exekutoři při výkonu své práce vázáni řadou předpisů a musí dodržovat přesně stanovené postupy. Pokud by kdokoli měl pocit, že exekutor nepostupuje správně, či dokonce nezákonně, je možné a dokonce vhodné se obrátit na příslušné orgány, které nad jejich činností vykonávají dohled (např. Exekutorská komora, Ministerstvo spravedlnosti). 

V tomto článku si přiblížíme rozsah pravomocí exekutora a také omezení, která musí respektovat při výkonu svého povolání. Včetně toho, co exekutor nesmí zabavit a co naopak může.

❓Jak zjistit, jestli mi nehrozí návštěva exekutora?
Řada dlužníků o svých dluzích ani neví a o jejich existenci se dozví až s návštěvou exekutora. Při ní navíc může být zabaven i majetek, který nepatří dlužníkovi, ale např. spolubydlícímu, partnerovi nebo pronajímateli. Jak si ověřit, jestli něco takového nehrozí? Nejjednodušším způsobem je kontrola v registru exekucí. Z výpisu je ihned zřejmé, jestli se daná osoba nepotýká s nějakými dluhy vymáhanými formou exekuce, a tedy zda je návštěva exekutora a zabavení majetku reálným rizikem.

Co nesmí exekutor zabavit při exekuci majetku (tzv. mobiliární exekuci)

Exekutor má v rámci exekučního řízení pravomoc zabavit majetek dlužníka s cílem uspokojit pohledávky věřitelů. Nicméně existují určité druhy majetku, které exekutor nesmí zabavit. Tato omezení jsou stanovena zákonem a mají za úkol chránit základní potřeby a práva dlužníka.

Co nesmí exekutor zabavit - obecná pravidla
 • Exekutor může zabavit pouze majetek, který patří dlužníkovi (resp. o kterém se exekutor domnívá, že mu patří - není jeho povinností na místě přezkoumávat vlastnictví).
 • Exekutor nesmí zabavit majetek, který dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny, nebo který nezbytně potřebuje pro výkon podnikatelské činnosti.
 • Výjimka se vztahuje též na věci, jejichž prodej v rámci exekuce by byl v rozporu s morálními pravidly (např. osobní fotografie - viz příklady dále)

Co nemůže exekutor zabavit - konkrétní příklady

Obvyklé vybavení domácnosti
Exekutor nesmí zabavit vybavení domácnosti, pokud se jedná o běžné a nezbytné věci pro osobní potřebu. Mezi ně patří například lednička, sporák, pračka, postel, stůl, židle a další věci, které jsou nezbytné pro běžný život dlužníka.

Oblečení a obuv
Obdobně jako u vybavení domácnosti, mezi věci, co nemůže exekutor zabavit, patří oblečení a obuv dlužníka, pokud se jedná o běžné a nezbytné věci pro osobní potřebu. Tedy například jediné boty, které má dlužník na noze. To samé platí o věcech pro děti. 

Věci nezbytné pro výkon povolání
Mezi exekučně nezabavitelné věci se řadí i ty, bez nichž by dlužník nemohl vykonávat svou práci. Příkladem je počítač u programátora nebo auto u obchodního zástupce. Na druhou stranu zákon v souvislosti s výkonem práce obsahuje formulaci “alespoň v minimálním rozsahu”. Co to znamená? Například u řemeslníka mezi věcmi, co může exekutor zabavit, mohou být elektrické nástroje, protože teoreticky svou práci může zvládnout i těmi ručními. 

Mezi další majetek, který nepodléhá zabavení exekutorem, patří:

 • studijní a náboženská literatura
 • školní potřeby a dětské hračky
 • zdravotnické potřeby, pomůcky a léky
 • snubní prsten, diplomy, medaile
 • osobní fotografie, dopisy
 • domácí mazlíčci
 • hotovost do výše dvojnásobku životního minima.
❓Co je nezbytné vybavení domácnosti?
Hlavním měřítkem pro posouzení nezbytnosti není četnost užívání, ale především to, zda se bez nich dlužník a jeho rodina při uspokojování základních životních potřeb obejde, aniž by byla snížena jejich lidská důstojnost (tj. nemuseli spát na zemi, jíst vestoje…). Vzhledem k tomu je tak majetek jako televize, rádio, sedací souprava nebo designový nábytek považován za zbytný a tudíž může být v rámci exekuce zabaven.

Exekutor může zabavit i majetek, který dlužníkovi nepatří. Jak tomu předcházet? Pomůže výpis z registru exekucí

Při exekuci majetku může exekutor navštívit dlužníka kdykoli bez jakéhokoli předchozího avíza nebo jeho souhlasu. A to i tehdy, kdy dlužník není zrovna doma. Nemusí jít přitom ani o jeho trvalé bydliště, ale jakékoliv místo, kde se dlužník zdržuje - třeba pronajatý byt. Často se tak stává, že exekutor zabaví i ty věci, které nepatří dlužníkovi, ale jeho partnerovi, spolubydlícímu nebo dokonce pronajímateli. 

V takovém případě musí tyto osoby dokázat, že jde o jejich majetek - například kupní smlouvou, fakturou nebo výpisem z účtu s platbou za nákup, aby exekutor příslušnou věc nezahrnul do soupisu majetku. Pozor, jen běžná účtenka bez uvedení jména nestačí! Prokázání vlastnictví zejména u běžného vybavení bytu tak bývá v praxi téměř nemožné.

Jak této situaci předejít?
Efektivní prevencí je kontrola v registru exekucí. Ať už jste v roli pronajímatele, spolubydlícího nebo partnera, vyplatí se si předem pomocí výpisu z registru exekucí ověřit, jestli dotyčný člověk nemá problém s dluhy a není zde riziko návštěvy exekutora. Zkontrolovat lze takto snadno a rychle libovolnou osobu.

V případě, že exekutor již zahrnul do soupisu majetku dlužníka i věc, která mu nepatří, musí její skutečný vlastník podat návrh na vyškrtnutí ze soupisu, a pokud ani tehdy neuspěje, následně vylučovací žalobu u exekučního soudu. 

Co může zabavit exekutor při exekuci formou srážek ze mzdy nebo blokaci účtu

K výše popisované mobiliární exekuci by měl exekutor přistupovat až tehdy, kdy jiné způsoby vymožení dluhu nebyly úspěšné. Návštěvě exekutora tak obvykle předchází blokace bankovního účtu nebo srážky ze mzdy a jiných příjmů. I zde platí pro exekutora určitá omezení, co může a nesmí.

Při srážkách ze mzdy a jiných příjmů exekutor může zabavit, respektive exekučně postihnout také: 

 • rodičovský příspěvek,
 • nemocenské dávky,
 • podporu v nezaměstnanosti,
 • starobní i invalidní důchod nebo stipendium,
 • odstupné z bývalého zaměstnání
 • odměnu z dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce.

Mezi dávky, na které naopak exekutor nemá právo, patří: 

 • dávky sociální péče,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi (př. příspěvek na živobytí),
 • příspěvek na bydlení,
 • některé jednorázové dávky státní sociální podpory (např. porodné, pohřebné) a pěstounské péče,
 • daňový bonus.

Současně při exekuci musí být vždy dlužníkovi vyplacena alespoň tzv. nezabavitelná částka (více k tématu exekuce na plat je vysvětleno v tomto článku).

Problém nastává tehdy, pokud si dlužník nechává výplatu zasílat na bankovní účet, který exekutor nařídí v rámci exekuce zablokovat (obstavit). V takovém případě se i toto nezabavitelné minimum stává pro dlužníka nedostupným a ze zablokovaného účtu si může pouze jednorázově částku odpovídající maximálně dvojnásobku životního minima. 
V případě exekuce je tedy vhodné se předem domluvit se zaměstnavatelem na vyplácení mzdy v hotovosti nebo složenkou. Případně je též možné zřízení chráněného účtu.

enlightened Víte, že...
Pokud nejste s postupem exekutora spokojeni, máte pocit, že porušuje některou ze svých povinností nebo nepostupuje v souladu se zákonem, je možné podat na exekutora stížnost. Jak v takovém případě postupovat, včetně vzoru stížnosti, je popsáno v samostatném článku.
Autor: lb