22.7.2022

Exekuční kalkulačka a výpočet exekuce 2022

Je-li úhrada dluhu v prodlení delší dobu, může dojít až k jeho vymáhání exekutorem. Konkrétní způsob provedení exekuce určuje na základě principu přiměřenosti exekutor, mezi nejčastější patří tzv. exekuce na plat, formálně srážky ze mzdy a jiných příjmů. Je-li taková forma exekuce nařízena (ať už exekutorem, soudem nebo finančním úřadem), je zaměstnavatel povinen na základě dohody o srážkách ze mzdy provádět exekuční srážky ze mzdy, a to do okamžiku, než je exekuce vč. příslušenství (tj. úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce, oprávněného apod.) zcela zaplacena. Konkrétní výši srážek umožňuje zjistit kalkulačka exekuce.

Víte, že...
Přehled všech exekucí, které jsou aktuálně na libovolnou osobu nebo firmu vedeny, lze zjistit prostřednictvím výpisu z registru exekucí na Exekuceinfo.cz. Data pro výpis jsou čerpána z oficiální exekutorské databáze a výsledek je k dispozici ihned, online a bez registrace. Kromě dlužné částky lze z detailu výpisu zjistit i kontakt na exekutora, u něhož lze ověřit aktuální stav exekuce. S ohledem na to je výpis z registru exekucí důležitým podkladem pro výpočet exekuce a řešení dluhů. Výpis je možné získat ZDE.

Exekuční kalkulačka a výpočet exekuce krok za krokem

Při výpočtu exekuce kalkulačka vyžaduje zadání několika vstupních údajů, přičemž nejdůležitější je čistá mzda. Na výpočet srážek ze mzdy má vliv i to, má-li osoba manžela / manželku a počet dětí, neboť se tyto skutečnosti promítají do výše nezabavitelné částky. Níže je vysvětleno, co vše do těchto položek patří, jak je zjistit a především jakým způsobem jsou srážky ze mzdy vypočítávány.
 

1. čistá mzda

Základem pro výpočet exekuce v exekuční kalkulačce, tedy výši srážek, je vždy čistá mzda dlužníka. Ta je vypočítána tak, že od hrubé mzdy jsou odečteny zákonem stanovené částky, např. pojistné na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění, a naopak jsou připočítány i další příjmy, které mají charakter mzdy nebo platu a mohou být postiženy exekucí. Jedná se mimo jiné o odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, nemocenskou, důchod, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou a další.

Mezi příjmy, které exekucí postihnout nelze, patří: dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, příspěvek na bydlení a dávky sociální péče.
 

2. výpočet nezabavitelné částky

Pojmem nezabavitelná částka, jinak též nezabavitelné minimum, je označována část mzdy, která nesmí být dlužníkovi nikdy zabavena a musí být vyplacena vždy, neboť slouží k zajištění základních životních potřeb a pokrytí nákladů na bydlení. Její výše je dána výpočtem dle nařízení vlády a může se relativně často měnit v závislosti na:

  • výši životního minima, které aktuálně od 1. července 2022 činí 4 620 Kč
  • normativních nákladech na bydlení, jež jsou pro rok 2022 stanoveny na 7 935 Kč.

Výše nezabavitelné částky za dlužníky se pak rovná ¾ součtu těchto dvou položek, aktuálně jde tedy o 9 416,25 Kč. K ní se dále přičítá nezabavitelná částka za každou vyživovanou osobu (manžela, manželku, nezaopatřené děti), která je ⅓ ze součtu životního minima a normativních nákladů, tedy od 1.7.2022 ve výši 3 138,75 Kč. Dle § 3 nařízení o nezabavitelných částkách se celková nezabavitelná částka zaokrouhluje vždy na celé Kč nahoru.  

Pozn.: Tato částka se za manžela/manželku započítává i v případě, že disponuje svým vlastním příjmem.
 

Nová kalkulačka exekuce 2022: Co se změnilo od 1. července 2022?
V roce 2022 došlo k několika změnám nezabavitelné částky, a to vlivem zvýšení životního minima z důvodu vysoké inflace. K poslední úpravě došlo v červenci 2022 (+370 Kč oproti dubnu 2022). Tato změna se zároveň promítla do tzv. limitní částky, tedy hodnoty plně zabavitelné částky, jež činí 25 110 Kč (počítána jako dvojnásobek součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. 2*(4 620 Kč+7 935 Kč)).
Veškeré údaje a výpočty v tomto článku všechny tyto změny reflektují.
Výpočet nezabavitelné částky od 1.7.2022
  výpočet částka v Kč
dlužník ¾  x (4 620 + 7 935) 9 416
manžel/ka ⅓  x 9 416 3 139
vyživované osoby ⅓  x 9 416 3 139

 

3. Výpočet srážek ze mzdy a exekuce

Součet nezabavitelných částek na dlužníka, manžela/manželku a vyživované osoby se odečte od čisté mzdy povinného (dlužníka). Zůstatek do již zmíněného limitu max. 25 110 Kč (= hranice plně zabavitelné částky) je rozdělen na třetiny se zaokrouhlením na celé koruny, přičemž:

  • První třetina je určena na splátku nepřednostních pohledávek (a též přednostních, pokud k jejich úhradě nestačí druhá třetina).
  • Druhá třetina má pokrýt splátku přednostních pohledávek - pokud takové neexistují, pak druhá třetina náleží dlužníkovi.
  • Třetí třetina patří vždy dlužníkovi.

Případný zůstatek čisté mzdy nad 25 110 Kč je považován za plně zabavitelnou částku a je vždy použit na úhradu exekuce.

Výpočet srážek ze mzdy následně umožňuje zjistit, jaká část příjmu je dlužníkovi skutečně vyplacena. Na stejném principu funguje i exekuční kalkulačka, díky níž je možné získat výsledek snáz a rychleji bez složitého počítání. 


Exekuční kalkulačka 2022
 

Doporučení:
Aktuální dlužnou částku vám sdělí exekutor pověřený vedením dané exekuce. Kontakt na něj je možné získat z výpisu z registru exekucí. Výpis zároveň slouží jako přehled všech exekučních řízení, které jsou v daný okamžik na kontrolovaný subjekt vedena. Výpis s daty z oficiální exekutorské databáze je k dispozici ihned, online a bez registrace.

Přednostní vs. nepřednostní pohledávky

Přednostní pohledávky jsou takové, které mají při uspokojování prioritu před ostatními a jsou přesně určeny zákonem (č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, § 279, odst. 2). Jedná se např. o dluh na výživném, náhradu škody způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem, dluhy na daních, sociálním a zdravotním pojištění apod. Kompletní přehled je k nahlédnutí zde.

Za nepřednostní pohledávky jsou považovány všechny ostatní, které nejsou v zákoně zmíněny. Patří mezi ně neuhrazené faktury za vodu, elektřinu, plyn a jiné odebírané služby (mobilní služby, internet, televize…), dlužné nájemné, splátky hypotéky a jiných půjček, nezaplacená pokuta za jízdu v MHD apod.
 

Výpočet exekuce - modelový příklad: 

Varianta 1:
Měsíční čistý příjem dlužníka činí 30 000 Kč, je ženatý a má 1 dítě. Přednostní pohledávky nemá žádné.

1. výpočet základní, nezabavitelné částky:
9 416,25  (na dlužníka) + 3 138,75 (na manželku) + 3 138,75 (na dítě) = 15 694 Kč
2. zůstatek po odečtení od čisté mzdy
30 000 Kč - 15 694 = 14 306 Kč
3. rozdělení na třetiny:
14 306:3 = 4 768 Kč (zaokrouhleno na celé Kč dolů)
první třetina jde na úhradu pohledávky, druhá + třetí třetina patří dlužníkovi

Dlužník tedy ze svého příjmu dostane celkem 15 694 + 2x 4 768 + 2 (zůstatek z dělení třemi) = 25 232 Kč. Pokud by měl nějakou přednostní pohledávku, pak by mu bylo vyplaceno pouze 20 464 Kč.

Varianta 2:
Výchozí zadání je stejné, pouze čistý příjem dlužníka činí 45 tisíc Kč. 

1. nezabavitelná částka = 15 694 Kč
2. zůstatek po odečtení od čisté mzdy: 45 000 - 15 694 = 29 306 Kč
3. rozdělení na třetiny (vzhledem k výši zůstatku je dělena pouze limitní částka):
25 110:3 = 8 370 Kč

První třetina, případně i druhá třetina (při existenci přednostních) jde na pohledávky, třetí patří dlužníkovi. Dlužník obdrží celkem 15 694 + 2x 8 370 Kč + 2 = 32 434 - 8370 Kč, při existenci přednostní pohledávky 24 064 Kč. Částka nad limit 25 110 Kč, tj. 29 306 - 25 110 = 4 196 Kč, je též využita k úhradě pohledávek.

Doplňující informace:

Výpočet exekuce a způsob uspokojování pohledávek

Přednostní pohledávky jsou uspokojovány primárně z druhé třetiny, případně s připočtením plně zabavitelné části zbytku čisté mzdy (tj. co zůstane nad 25 110 Kč). Pokud tyto dvě položky nepostačují k uspokojení přednostních pohledávek, jsou přednostní pohledávky uspokojovány z první třetiny společně s nepřednostními. Pokud k pokrytí přednostních pohledávek postačuje druhá třetina, je plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy připočtena k první třetině a alokována na uspokojení nepřednostních pohledávek.
Ostatní, nepřednostní pohledávky mohou být uspokojovány pouze z první třetiny a plně zabavitelné části zbytku čisté mzdy.

Souběh exekucí: jak je to s pořadím uspokojování pohledávek?

Pokud je srážkami ze mzdy uspokojováno více pohledávek, jejich pořadí se - kromě rozdělení na přednostní a nepřednostní - řídí dnem, kdy byl plátci mzdy doručen exekuční příkaz. Pokud je zaměstnavateli ve stejný den doručeno rozhodnutí pro více pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. V případě, že částka určená pro pokrytí těchto pohledávek není dostačující, dochází k poměrnému uspokojení obou.
U přednostních pohledávek, tj. srážek z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, se bez ohledu na pořadí uspokojují vždy nejprve pohledávky výživného (tzv. “superpřednostní”) a až poté ostatní přednostní pohledávky.
 

Autor: jn