13.1.2023

Exekuční kalkulačka a výpočet exekuce 2023

Je-li úhrada dluhu v prodlení delší dobu, může dojít až k jeho vymáhání exekutorem. Konkrétní způsob provedení exekuce určuje na základě principu přiměřenosti exekutor, mezi nejčastější patří tzv. exekuce na plat, formálně srážky ze mzdy a jiných příjmů. Je-li taková forma exekuce nařízena (ať už exekutorem, soudem nebo finančním úřadem), je zaměstnavatel povinen provádět exekuční srážky ze mzdy, a to do okamžiku, než je exekuce vč. příslušenství (tj. úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce, oprávněného apod.) zcela zaplacena. Konkrétní výši srážek umožňuje zjistit kalkulačka exekuce.

Jak zjistit, kolik ještě zbývá u exekuce doplatit?

Aktuální dlužnou částku lze zjistit u exekutora, který je vedením exekuce pověřen. Kontakt na něj - a stejně tak i výši dlužné částky aktuální k datu zápisu nebo aktualizace spisu - je možné získat z výpisu z registru exekucí. Výpis je k dispozici online a zcela bez registrace ZDE.

Jak zjistit celkový počet exekucí, který je na subjekt veden?

Přehled exekucí je možné zjistit z výpisu, který je dostupný z hlavní strany. Data pro výpis jsou čerpána z oficiální exekuční databáze. Zároveň služba umožňuje zkontrolovat libovolnou osobu, stačí pouze znát její celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo. Pro kontrolu firem se uvádí jejich IČO.

Exekuční kalkulačka a výpočet exekuce krok za krokem

Při výpočtu exekuce kalkulačka vyžaduje zadání několika vstupních údajů, přičemž nejdůležitější je čistá mzda. Na výpočet srážek ze mzdy má vliv i to, má-li osoba manžela / manželku a počet dětí, neboť se tyto skutečnosti promítají do výše nezabavitelné částky. Níže je vysvětleno, co vše do těchto položek patří, jak je zjistit a především jakým způsobem jsou srážky ze mzdy vypočítávány.
 

1. čistá mzda

Základem pro výpočet exekuce v exekuční kalkulačce, tedy výši srážek, je vždy čistá mzda dlužníka. Ta je vypočítána tak, že od hrubé mzdy jsou odečteny zákonem stanovené částky, např. pojistné na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění, a naopak jsou připočítány i další příjmy, které mají charakter mzdy nebo platu a mohou být postiženy exekucí. Jedná se mimo jiné o odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, nemocenskou, důchod, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou a další.

Mezi příjmy, které exekucí postihnout nelze, patří: dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, příspěvek na bydlení a dávky sociální péče.
 

2. výpočet nezabavitelné částky

Pojmem nezabavitelná částka, jinak též nezabavitelné minimum, je označována část mzdy, která nesmí být dlužníkovi nikdy zabavena a musí být vyplacena vždy, neboť slouží k zajištění základních životních potřeb a pokrytí nákladů na bydlení. Její výše je dána výpočtem dle nařízení vlády a může se relativně často měnit v závislosti na:

  • výši životního minima, které aktuálně od 1. ledna 2023 činí 4 860 Kč
  • normativních nákladech na bydlení, jež jsou od 1.1. 2023 stanoveny na 15 597 Kč.

Výše nezabavitelné částky za dlužníky se pak rovná 2/3 součtu těchto dvou položek (platí od 1.1.2023, dříve ¾), aktuálně jde tedy o 13 638 Kč. K ní se dále přičítá nezabavitelná částka za každou vyživovanou osobu (manžela, manželku, nezaopatřené děti), která je ¼ (dříve ⅓) ze součtu životního minima a normativních nákladů, tedy od 1.1.2023 ve výši 3 409,50 Kč. Dle § 3 nařízení o nezabavitelných částkách se celková nezabavitelná částka zaokrouhluje vždy na celé Kč nahoru.   

Pozn.: Tato částka se za manžela/manželku započítává i v případě, že disponuje svým vlastním příjmem.
 

Nová kalkulačka exekuce 2023: Co se změnilo od 1. ledna 2023?
V roce 2022 došlo k několika změnám nezabavitelné částky, a to vlivem zvýšení životního minima z důvodu vysoké inflace. K poslední úpravě došlo v lednu 2023, kdy se navyšovalo životní minimum i normativní náklady na bydlení. Tyto změny se zároveň promítly do tzv. limitní částky, tedy hodnoty plně zabavitelné částky, jejíž způsob výpočtu se také lehce změnil a aktuálně činí 30 685,50 Kč (počítána jako 1,5x součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. 1,5 * (4 860 + 15 597)). Veškeré údaje a výpočty v tomto článku všechny tyto změny reflektují.
Výpočet nezabavitelné částky od 1.1.2023
  výpočet částka v Kč
dlužník 2/3 x (4 860 + 15 597) 13 638
manžel/ka 1/4  x 13 638 3 409,50
vyživované osoby 1/4  x 13 638 3 409,50

 

3. Výpočet srážek ze mzdy a exekuce

Součet nezabavitelných částek na dlužníka, manžela/manželku a vyživované osoby se odečte od čisté mzdy povinného (dlužníka). Zůstatek do již zmíněného limitu max. 30 685,50 Kč (= hranice plně zabavitelné částky) je rozdělen na třetiny se zaokrouhlením na celé koruny, přičemž:

  • První třetina je určena na splátku nepřednostních pohledávek (a též přednostních, pokud k jejich úhradě nestačí druhá třetina).
  • Druhá třetina má pokrýt splátku přednostních pohledávek - pokud takové neexistují, pak druhá třetina náleží dlužníkovi.
  • Třetí třetina patří vždy dlužníkovi.

Případný zůstatek čisté mzdy nad 30 685,50 Kč je považován za plně zabavitelnou částku a je vždy použit na úhradu exekuce.

Výpočet srážek ze mzdy následně umožňuje zjistit, jaká část příjmu je dlužníkovi skutečně vyplacena. Na stejném principu funguje i exekuční kalkulačka, díky níž je možné získat výsledek snáz a rychleji bez složitého počítání. 


Exekuční kalkulačka 2023
 

Doporučení:
Aktuální dlužnou částku vám sdělí exekutor pověřený vedením dané exekuce. Kontakt na něj je možné získat z výpisu z registru exekucí. Výpis zároveň slouží jako přehled všech exekučních řízení, které jsou v daný okamžik na kontrolovaný subjekt vedena. Výpis s daty z oficiální exekutorské databáze je k dispozici ihned, online a bez registrace.

Přednostní vs. nepřednostní pohledávky

Přednostní pohledávky jsou takové, které mají při uspokojování prioritu před ostatními a jsou přesně určeny zákonem (č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, § 279, odst. 2). Jedná se např. o dluh na výživném, náhradu škody způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem, dluhy na daních, sociálním a zdravotním pojištění apod. Kompletní přehled je k nahlédnutí zde.

Za nepřednostní pohledávky jsou považovány všechny ostatní, které nejsou v zákoně zmíněny. Patří mezi ně neuhrazené faktury za vodu, elektřinu, plyn a jiné odebírané služby (mobilní služby, internet, televize…), dlužné nájemné, splátky hypotéky a jiných půjček, nezaplacená pokuta za jízdu v MHD apod.
 

Výpočet exekuce - modelový příklad: 

Varianta 1:
Měsíční čistý příjem dlužníka činí 30 000 Kč, je ženatý a má 1 dítě. Přednostní pohledávky nemá žádné.

1. výpočet základní, nezabavitelné částky:
13 638  (na dlužníka) + 3 409,50 (na manželku) + 3 409,50 (na dítě) = 20 457 Kč
2. zůstatek po odečtení od čisté mzdy
30 000 Kč - 20 457 = 9 543 Kč
3. rozdělení na třetiny:
9 543 / 3 = 3 181 Kč
první třetina jde na úhradu pohledávky, druhá + třetí třetina patří dlužníkovi

Dlužník tedy ze svého příjmu dostane celkem 20 457 + 2x 3 181 = 26 819 Kč. Pokud by měl nějakou přednostní pohledávku, pak by mu bylo vyplaceno pouze 23 638 Kč

Varianta 2:
Výchozí zadání je stejné, pouze čistý příjem dlužníka činí 55 tisíc Kč. 

1. nezabavitelná částka = 20 457 Kč
2. zůstatek po odečtení od čisté mzdy: 55 000 - 20 457 = 34 543 Kč
3. rozdělení na třetiny (vzhledem k výši zůstatku je dělena pouze limitní částka):
30 685,50 / 3 = 10 228 Kč (zaokrouhleno na celé Kč dolů, případný rozdíl koruny se ponechává dlužníkovi)

První třetina, případně i druhá třetina (při existenci přednostních) jde na pohledávky, třetí patří dlužníkovi. Dlužník obdrží celkem 20 457 + 2x 10 228 Kč + 1 = 40 914 Kč, při existenci přednostní pohledávky 30 686 Kč. Částka nad limit 30 685,50 Kč, tj. 34 543 - 30 685,50 = 3 857,50 Kč, je též využita k úhradě pohledávek.

Doplňující informace:

Výpočet exekuce a způsob uspokojování pohledávek

Přednostní pohledávky jsou uspokojovány primárně z druhé třetiny, případně s připočtením plně zabavitelné části zbytku čisté mzdy (tj. co zůstane nad 29 610 Kč). Pokud tyto dvě položky nepostačují k uspokojení přednostních pohledávek, jsou přednostní pohledávky uspokojovány z první třetiny společně s nepřednostními. Pokud k pokrytí přednostních pohledávek postačuje druhá třetina, je plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy připočtena k první třetině a alokována na uspokojení nepřednostních pohledávek.
Ostatní, nepřednostní pohledávky mohou být uspokojovány pouze z první třetiny a plně zabavitelné části zbytku čisté mzdy.

Souběh exekucí: jak je to s pořadím uspokojování pohledávek?

Pokud je srážkami ze mzdy uspokojováno více pohledávek, jejich pořadí se - kromě rozdělení na přednostní a nepřednostní - řídí dnem, kdy byl plátci mzdy doručen exekuční příkaz. Pokud je zaměstnavateli ve stejný den doručeno rozhodnutí pro více pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. V případě, že částka určená pro pokrytí těchto pohledávek není dostačující, dochází k poměrnému uspokojení obou.
U přednostních pohledávek, tj. srážek z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, se bez ohledu na pořadí uspokojují vždy nejprve pohledávky výživného (tzv. “superpřednostní”) a až poté ostatní přednostní pohledávky.
 

Autor: jn