2.7.2024

Předžalobní výzva: VZOR s návodem

Předžalobní výzva, známá též jako předžalobní upomínka, je zcela zásadním krokem v procesu vymáhání dluhu. Nejenže je způsobem, jak dát dlužníkovi poslední šanci k dobrovolnému splnění nějaké povinnosti (obvykle zaplacení dlužné částky) a vyhnout se tak řešení sporu soudní cestou, ale především je její zaslání podmínkou pro možnost náhrady nákladů spojených s případným soudním řízením. Bez předžalobní upomínky věřitel tento nárok ztrácí. 

Předžalobní výzva pomáhá vyřešit spory bez soudu

Když dlužník nereaguje ani na opakované výzvy k zaplacení pohledávky, věřitel má možnost přistoupit k vymáhání dluhu s pomocí soudu. Je však nutné počítat s tím, že soudní procesy bývají zdlouhavé, finančně náročné - a navíc často s nejistým výsledkem. Už jen proto je vhodné využít institutu předžalobní výzvy jako “oficiálního připomenutí” dluhu a pokusit se vyřešit situaci mimosoudně. Někdy i jen tento krok spolu s upozorněním na možné důsledky přiměje dlužníka k úhradě a věc je tímto možné uzavřít.

Předžalobní výzva krok za krokem (doporučený postup)
  1. Prověření dlužníka v registru exekucí
  2. Sepsání předžalobní výzvy dle vzoru (možné využít i služeb advokáta)
  3. Zaslání předžalobní upomínky dlužníkovi, a to min. 7 dní před podáním žaloby (návrhu na zahájení soudního řízení)
  4. Vlastní podání žaloby, pokud dlužník na výzvu k úhradě nijak nereaguje
Níže postupně rozebereme jednotlivé kroky.

Než se rozhodnete zaslat předžalobní výzvu

Než vůbec začnete řešit předžalobní výzvu, měl by celému procesu předcházet ještě jeden krok - kontrola v registru exekucí. Snadno a rychle tak předem získáte určitou představu, zda má soudní vymáhání vůbec smysl. V případě většího zadlužení druhé strany nemusí majetek dlužníka postačovat pro pokrytí všech pohledávek a hrozí, že některé nebudou uspokojeny vůbec. Šance na úspěšné vymožení dluhu se tím výrazně snižuje. Soudní proces se pak může táhnout roky a skončit stejně jako bezvýsledný. Výpis z registru dlužníků je tedy v tomto směru užitečným nástrojem pro odhad efektivnosti řešení sporu před soudem.

Náležitosti předžalobní výzvy: Co vše by měla obsahovat?

Zákon přesně neurčuje, jak by měla předžalobní výzva vypadat, resp. jaké náležitosti by měla mít. Přípustná je i méně formální podoba, zároveň není nutné, aby byla sepsána advokátem. Pro dosažení žádoucích účinků je však vhodné zahrnout minimálně body uvedené níže. Jako inspirace může posloužit také vzor předžalobní výzvy.

Označení dlužníka a věřitele

Pro jednoznačnou identifikaci obou stran (či minimálně osoby dlužníka) se kromě celého jména využívá adresa a datum narození, je-li známo. U podnikatelů a firem se spolu se jménem / názvem firmy uvádí adresa sídla a IČO.

Specifikace požadovaného plnění

Jinými slovy, co se po dlužníkovi žádá a proč. Uvedena by měla být samotná dlužná částka, případně i úroky nebo penále, a také na základě čeho dluh vznikl. Jako podklad lze využít například příslušnou smlouvu nebo neuhrazenou fakturu. Byl-li dlužník už dříve (tj. před zasláním předžalobní upomínky) vyzýván k úhradě dluhu jinými způsoby - osobně, písemně, telefonicky…, i tato informace by zde měla být zahrnuta.

Výzva k úhradě dlužné částky vč. lhůty 

Podstatnou náležitostí předžalobní výzvy je přímé vyzvání dlužníka k zaplacení dluhu vč. uvedení lhůty, do kdy tak má být učiněno. Délku lhůty je možné stanovit libovolně, zohledněny by měly být pouze dvě věci: (1) dle zákona musí být předžalobní upomínka zaslána min. 7 dní před podáním návrhu na zahájení soudního řízení a současně (2) žaloba by neměla být podána před uplynutím dané lhůty.

Upozornění na důsledky v případě neuhrazení dluhu

V návaznosti na výzvu je nezbytné zmínit, co dlužníkovi hrozí, pokud pohledávku v určené lhůtě nezaplatí, tedy podání žaloby a vymáhání dluhu soudní cestou (a s tím i spojený zápis do registru exekucí). Včetně upozornění, že dluh poté může být navýšen o náklady spojené se soudním řízením. 

V neposlední řadě by předžalobní výzva měla být opatřena datem a podpisem věřitele. Je-li výzva zasílána jeho právním zástupcem, musí být přiložena i plná moc. Jiné přílohy nejsou v zásadě u předžalobní upomínky nutné, i tak je vhodné připojit např. kopii smlouvy, faktury nebo jiný dokument dokládající existenci dluhu.
 

Předžalobní výzva k zaplacení dluhu - vzor

Níže je ZDARMA ke stažení vzor předžalobní výzvy, který je možné použít jako inspiraci při přípravě vlastního dokumentu. Obsahuje všechny náležitosti, které by předžalobní upomínka měla mít, současně je vhodné upozornit, že uvedený vzor má pouze obecnou povahu a je nezbytné jej přizpůsobit konkrétní reálné situaci. 

Ke stažení: Vzor předžalobní výzvy k zaplacení dluhu

Zaslání předžalobní výzvy

Podle zákona (§ 142a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) musí být předžalobní výzva zaslána minimálně 7 dní před podáním návrhu na zahájení soudního řízení. Podstatné je zde slovo “zaslána”, tedy nikoli “doručena”. Ve výsledku tak dlužník může mít pro provedení platby výrazně kratší lhůtu. 

Podobně jako v případě náležitostí předžalobní výzvy není zákonem definován ani způsob zaslání. Využít lze datovou schránku, doporučený dopis (adresovaný na doručovací adresu dlužníka nebo místo, kde se zdržuje), alternativně i e-mail. Pokud by se věřitel rozhodl s předžalobní upomínkou navštívit dlužníka osobně, měl by si od dlužníka vyžádat písemné potvrzení o převzetí vč. uvedení data. Pro případné soudní řízení je totiž nutné mít k dispozici doklad, že předžalobní výzva byla skutečně zaslána. U doporučeného dopisu je tímto důkazem podací lístek. 

Předžalobní výzva a její důsledky

Jestliže věřitel zašle dlužníkovi předžalobní výzvu splňující všechny náležitosti a soud rozhodne v jeho prospěch, získává tímto věřitel nárok na náhradu nákladů soudního řízení. Jinými slovy - soudní poplatky, odměnu advokáta, cestovní výlohy, poštovné a další náklady vzniklé v souvislosti s procesem musí uhradit dlužník.

enlightened VÍTE, ŽE... Náklady exekučního řízení jsou jednou z informací, kterou exekutoři obvykle zapisují do evidence exekucí. Pro zjištění jejich výše si pak stačí opatřit výpis z této databáze s detailem záznamu příslušné exekuce.

Co když předžalobní výzva nebyla zaslána? Pokud by soud došel k závěru, že žaloba je oprávněná a dlužník má zaplatit dluh, ale věřitel podal žalobu bez předchozí předžalobní výzvy, nemusí se věřiteli ani vyhraný proces ve výsledku vyplatit. Není totiž výjimkou, že náklady s tím spojené dokonce převýší původní dlužnou částku, pro který byla žaloba podána.

Účelem zavedení institutu předžalobní výzvy byla snaha zamezit žalobám pro částky, které by byly neúměrně nízké v poměru k nákladům soudního řízení. Soudní poplatky, náklady na advokáta, na znalecké posudky nebo náhrada ušlého zisku,... - to vše může ve výsledném součtu přesáhnout částku, pro níž je spor veden.
Smyslem předžalobní upomínky je také předcházet zbytečným soudním procesům v případech, kdy se jedná např. jen o neúmyslné opomenutí nějaké platby a k nápravě by stačila pouhá výzva k úhradě tohoto dluhu.

Předžalobní výzva a náklady na advokáta

Vzhledem k tomu, že předžalobní upomínka nemá zákonem definovanou podobu, může ji sepsat a zaslat každý věřitel sám. Výhodou této varianty je poměrně výrazná úspora nákladů na advokáta za přípravu předžalobní výzvy. Je totiž nutné brát v potaz, že v případě vyhraného sporu bude sice náklady na advokáta hradit dlužník, nicméně výše kompenzace nemusí vždy pokrýt plnou částku, kterou věřitel za jeho služby zaplatí.

UPOZORNĚNÍ:
V rámci náhrady nákladů soudního řízení se náklady advokáta spojené s předžalobní výzvou nepočítají podle reálné odměny advokáta, ale podle tzv. advokátního tarifu. Částka, kterou advokát skutečně za své služby věřiteli naúčtuje, tak může být výrazně vyšší, než s jakou je v rámci kompenzace kalkulováno.

Na druhou stranu předžalobní výzva sepsaná advokátem mívá větší efekt ve smyslu dosažení žádoucí reakce ze strany dlužníka, kdy z obavy před možnými důsledky dlužnou částku ihned uhradí a k soudu vůbec nedojde. Výhodou jsou také zkušenosti advokáta v procesu vymáhání dluhů, díky nimž bývá schopen předem objektivně posoudit pravděpodobnost úspěšného řízení. V rámci úspory nákladů na advokáta však v tomto směru může být nápomocný i výpis z registru exekucí, kdy počet záznamů v registru lze vnímat jako určitý indikátor, jak je na tom kdo s dluhy, a na základě toho odhadnout i šanci na splacení pohledávky.

Při zohlednění těchto aspektů a “ceny” předžalobní výzvy lze jako ideální postup (zejména jde-li o dluh v nižší částce) doporučit pokusit se o sepsání upomínky nejprve svépomocí s využitím vzoru předžalobní výzvy. Advokát pak může pomoci s kontrolou její správnosti nebo v situaci, kdy by Vámi sepsaná výzva neměla u dlužníka žádoucí odezvu.

Jak postupovat v případě neoprávněné předžalobní výzvy

Ačkoli je předžalobní výzva nepříjemná, svým způsobem je přínosná nejen pro věřitele, ale i dlužníka, kterého upozorní na existenci dluhu a umožní mu situaci napravit dříve, než dojde na soud. Při obdržení výzvy je proto žádoucí reagovat co nejdříve, ať už samotnou úhradou dluhu nebo alespoň kontaktováním věřitele s žádostí o prodloužení splatnosti, domluvu na splátkovém kalendáři apod. 

Pokud se domníváte, že je předžalobní výzva neoprávněná, je potřeba spojit se ihned s věřitelem nebo jeho advokátem a předložit důkazy, které existenci dluhu, resp. oprávněnost výzvy, vyvrací. To samé platí v případě, kdy dluh sice skutečně existuje a uznáváte jej, ale nesouhlasíte např. s jeho výší uvedenou v předžalobní výzvě.

Autor: lb