5.10.2022

Návrh na zahájení exekuce
návod včetně vzoru

Pokud dlužník nesplní dobrovolně povinnost, kterou mu ukládá určité vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný (věřitel) podat návrh na zahájení exekuce, jinak též exekuční návrh. Pouze na jeho základě může dojít k zahájení exekučního řízení. Návrh podává věřitel, a to buď přímo exekutorovi, nebo příslušnému exekučnímu soudu s určením exekutora, který má exekuci provést. Samotné exekuční řízení je pak zahájeno dnem, kdy je exekuční návrh doručen exekutorovi. Oprávněný si přitom sám může zvolit, který exekutor bude exekuci vykonávat. 

Výpis z registru exekucí jako první krok

Ještě před podáním návrhu na zahájení exekuce je vždy vhodné si formou výpisu na hlavní straně webu Exekuceinfo.cz předem ověřit, zda na dlužníka nejsou vedeny další exekuce. Mohlo by se totiž stát, že při velkém počtu závazků budou v rámci exekuce uspokojovány nejprve jiné, dřívější či přednostní pohledávky, a pravděpodobnost vymožení vlastního dluhu je tak nízká. Návrh na zahájení exekuce tedy nepřinese požadovaný výsledek a naopak znamená další náklady (např. na právní zastoupení). Výpis z registru s přehledem všech aktuálně probíhajících exekucí je efektivním způsobem, jak se tomuto vyhnout. Navíc jej lze získat na libovolnou osobu, online, bez registrace a výsledek je ihned k dispozici.

Co vše musí návrh na zahájení exekuce obsahovat?

Návrh na exekuci musí splňovat určité náležitosti, které jsou dané exekučním řádem. Konkrétně by měl vždy obsahovat: 

  • údaje o účastnících
  • specifikaci, kdo návrh činí, čeho se návrh týká a co jím navrhovatel sleduje
  • označení soudního exekutora, který má exekuci vést, a jeho sídlo
  • datum vyhotovení, podpis
  • označení exekučního titulu
  • uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, příp. rozsahu, v jakém už byla splněna
  • důkazy, kterých se věřitel dovolává. 

K exekučnímu návrhu se dále připojují listiny jako exekuční titul (originál nebo úředně ověřená kopie) s potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Je-li oprávněný zastoupen, je nezbytnou součástí i plná moc zmocněnce

Jednotlivé náležitosti jsou blíže popsány dále v článku.

Exekuční návrh - vzor a návod na vyplnění

Níže je k dispozici návod, jak sepsat, popř. vyplnit a následně podat návrh na zahájení exekuce (exekuční návrh). K dispozici je i předvyplněný vzor exekučního návrhu, který může sloužit jako inspirace při vyplňování vlastního návrhu. Upozorňujeme, že všechny údaje uvedené ve vzoru jsou smyšlené a obsah je vždy nezbytné přizpůsobit konkrétní situaci, pro kterou je sepisován. Formální stránkou však splňuje návrh vše tak, aby bylo možné jej exekutorovi podat.

Upozornění:
Všechny kroky, které budou v rámci podání návrhu na zahájení exekuce podniknuty, je vhodné konzultovat s advokátem, případně jinou osobu, která disponuje příslušným právním vzděláním. 

Ke stažení:
Návrh na zahájení exekuce (exekuční návrh) - vzor (předvyplněná ukázka)


Vysvětlivky k jednotlivým částem návrhu:

Adresát: Návrh se podává u exekutora, kterého si vybere sám věřitel. Tedy přidělení exekutora neprobíhá automaticky, volba je na oprávněné osobě (na tom, komu má být dluh hrazen). Vyplňuje se přesný název exekutorského úřadu vč. jména soudního exekutora a jeho adresy.

Místo a datum: místo a datum sepsání návrhu, obvykle ve formátu “V … dne…”.

Věc (nadepsání návrhu): Zde stačí jednoduše napsat “Návrh na zahájení exekuce”, méně často se uvádí též “Exekuční návrh”

Oprávněný (= věřitel): údaje o osobě, které má být zaplaceno, tj. jméno a příjmení, dále datum narození a adresu trvalého pobytu této osoby.

Pokud jde o obchodní společnost, uvádí se název firmy vč. dodatku (např. Alfa s.r.o.), IČO a adresa sídla, případně také osoba oprávněná jednat. Např. První Lesnická s.r.o., IČO: 12120120, se sídlem Ústecká 789, Kladno, 272 01, zastoupená panem Mgr. Patrikem Lesníkem, jednatelem společnosti.

Povinný (=dlužník): základní údaje o osobě, která má v rámci exekuce povinnost Vám (resp. jiné osobě) zaplatit - obvykle jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu. Pokud jde o obchodní společnost, viz bod “Oprávněný” výše, pokyny platí obdobně.

Způsob doručení: upřesnění (ideálně co nejkratším způsobem), jak bude návrh exekutorovi zaslán. Typicky se zasílá datovou schránkou (“ELEKTRONICKY”), doporučeně poštou (“DOPORUČENĚ”), nebo obyčejnou poštou (“POŠTOU OBYČEJNĚ”) apod.

Počet vyhotovení návrhu: dle počtu účastníků, nejčastěji tedy “dvojmo” (v tomto případě dlužník, věřitel). Pokud by zde bylo více účastníků, pak např. “trojmo” atd. Zároveň je vhodné ponechat si jednu kopii u sebe. Počet vyhotovení je důležitý zejména při odesílání fyzických kopií (zaslání poštou).

Přílohy: výčet všech příloh, které jsou k návrhu přikládány, a to i v případě, že jde o pouhé kopie listin. Patří sem zejména exekuční titul (vykonatelný, s právní mocí!), tedy obvykle rozsudek soudu, a to včetně spisové značky, kterou bylo označeno rozhodnutí soudu.

Důkaz: jako důkaz je k návrhu přikládán stejnopis, tj. v zásadě originál exekučního titulu s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti. Nejčastěji je jím soudní rozsudek. Pokud není stejnopis k dispozici, postačí také opis neboli úředně ověřená kopie, kterou vyhotoví např. notář či ji lze pořídit na poště.

Vlastní text návrhu: Ve vlastním textu je třeba výstižně a přehledně popsat, čeho má být podáním návrhu dosaženo.

Typicky se text návrhu na zahájení exekuce dělí do několika oddílů, které jsou nadepsány římskými číslicemi. Každý obsahuje zpravidla jednu zásadní informaci, výjimečně i více.

Nezbytné je též vyjmenovat konkrétní listiny, na které je v argumentaci odkazováno, a to včetně data vydání daných listin a orgánu, který odkazované listiny vydal. Struktura exekučního návrhu mívá obvykle 4-5 bodů. Posledním bodem je konkrétní návrh na vydání rozsudku, který je sice adresován soudu, nicméně věřitel jej jako exekuční návrh podává k rukám soudního exekutora.

Podpis: dle způsobu odeslání - při odeslání poštou vlastnoruční podpis, při využití datové schránky stačí napsat jméno a příjmení na klávesnici (tj. nemusí se vlastnoručně podepisovat). Odesláním datovou schránkou bude návrh považován “za podepsaný”, resp. odeslaný skutečně Vaší osobou.

Autor: jn