11.10.2023

Dědictví a dluhy II. : Můžu se vzdát dědictví, když mám exekuci?

Téma dědické řízení a dluhy zahrnuje obvykle dvě možné situace. Buď dědic žádné dluhy nemá, ale zesnulý měl, a tudíž jsou součástí dědictví. Jak v takovém případě postupovat a nezdědit dluhy, je popsáno v článku Dědictví a dluhy I.. Druhou, a většinou i častější situací je stav, kdy dědictví sice žádnými dluhy zatíženo není, ale naopak je zadlužený sám dědic. 

Zjistěte odpovědi na nejčastější otázky týkající se dědictví a exekuce, jako např.:

  • jestli může exekutor zabavit dědictví,
  • jak se vlastně exekutor o dědictví dozví
  • zda je možné dědictví při exekuci odmítnout
  • a jak dědictví před exekucí ochránit. 

Může exekutor zabavit dědictví?

Ano, může. Pokud má dědic nějaké exekuce, mohou se dotknout i dědictví. Exekutor přitom může zabavit jak movitý, tak i nemovitý majetek, prodat ho a získat tak prostředky pro uspokojení pohledávek. V případě zděděné nemovitosti ale k jejímu zabavení smí dojít až od určité výše dluhu, a navíc pokud dlužník zdědí jen určitou část nebo podíl na nemovitosti, má exekutor právo postihnout pouze tuto část. Na majetek ostatních dědiců sáhnout nemůže. Nicméně to nic nemění na tom, že i pro ostatní dědice nepůjde zrovna o příjemnou situaci a pokud by např. chtěli nemovitost dále prodat, snižuje to její atraktivitu.

enlightened DOPORUČENÍ:
Pokud víte, že máte dědit, nebo být jedním ze spoludědiců, je vhodné si raději ověřit, jestli vy nebo i ostatní dědicové nemají nějaké - i třeba nevědomé - dluhy, které by mohly dědictví ohrozit. Jednoduchou kontrolou v registru exekucí lze tyto závazky včas odhalit a vyřešit ještě před nabytím majetku v rámci dědického řízení.

Mohu se vzdát dědictví, když mám exekuci? 

Jedním ze základních práv každého dědice je odmítnutí dědictví. Při exekuci ale odmítnutí dědictví není tak snadné, resp. k ochraně dědictví příliš nepomůže. Exekutor s ním totiž s největší pravděpodobností nebude souhlasit a podá žalobu, na jejímž základě bude rozhodnutí o odmítnutí dědictví neplatné. Navíc může být odmítnutí dědictví s exekucí bráno jako úmyslné krácení (poškození) věřitele, což je kategorizováno i jako trestný čin).

Co se týče přímo vzdání se dědictví kvůli exekuci, situace je podobná. Není-li dědictví předlužené (tj. už samo o sobě zatíženo dluhy) a přitom sám dědic se s dluhy potýká, může být vzdání se dědictví bráno jako úmyslné krácení věřitele a exekutor či věřitel může rozporovat jeho platnost. 

Jak se exekutor dozví o dědictví

Zda je někdo v exekuci, může zjistit snadno každý pomocí registru exekucí. Tato databáze dlužníků je totiž dostupná komukoli, vyhledávání v ní je zcela anonymní a stačí k tomu jen pár základních údajů o osobě, kterou chcete prověřit.
Jak se ale vlastně exekutor dozví, že má dlužník dědit? 

  • Při lustraci majetku: Hned po zahájení exekučního řízení začíná exekutor dohledávat majetek dlužníka, v rámci čehož obvykle odhalí i existenci nějakého dědictví.
  • Od věřitelů: Věřitelé mají samozřejmě nejvyšší zájem na tom, aby byly jejich pohledávky splaceny, pokud se tedy o nějakém majetku dlužníka dozví, informují ihned exekutora, aby jej postihnul exekučním příkazem.
  • Od notáře: O probíhajícím dědickém řízení mohou exekutora informovat i přímo notáři.
  • Od ostatních dědiců či známých dlužníka

Pokud není předmětem dědictví nemovitost, automobil, podíl ve společnosti či cokoliv vyšší hodnoty, resp. co je spojeno se zápisem do nějakého registru, a jedná se pouze o malou částku, je možné, že se exekutor o tomto dědictví ani nedozví. Nicméně i tak je vhodné zvážit variantu domluvy v rámci dědického řízení, že dlužník nic nezdědí a ostatními dědici se pak případně vyrovná. Už jen proto, že se exekutor o dědictví může dozvědět i z jiných než jen těch formálních, oficiálních zdrojů, jako jsou veřejné registry.

Jak ochránit dědictví před exekucí

Má-li dědic dluhy a chce dědictví ochránit před exekutorem, jsou v zásadě dvě cesty, jak postupovat: Dohoda o vypořádání dědictví a jednorázové vyplacení exekuce.

Dohoda o vypořádání dědictví

Podstatou je přenechání svého podílu na dědictví dalším dědicům, s tím, že ti musí tohoto dědice vyplatit. Dohoda o vypořádání dědictví musí být vždy písemná a schválena soudem. Na jejím základě už exekutor nemůže dotčený majetek zabavit ani prodat, nicméně peníze, které dědic-dlužník vyplacením získal, tak jako tak připadnou exekutorovi. Výhodou tohoto způsobu je tedy záchrana dědictví a současně uspokojení věřitelů, nicméně pokud dědictví nemá výrazně vyšší hodnotu než dluhy, dědic ve výsledku nezíská z dědictví nic. 

Jednorázové vyplacení exekuce

Druhou možností, jak ochránit dědictví před exekucí a nepřijít o něj, je jednorázové vyplacení exekuce, tedy zaplacení všech pohledávek exekutorovi najednou. Následně dojde k zastavení exekuce a dědictví není nijak ohroženo. Učinit tak lze kdykoliv, problémem je, že málokterý dlužník je toho vzhledem ke své finanční situaci schopen a v případě vysokých dluhů už ani rodina obvykle nepomůže. Jakákoliv půjčka od úvěrové instituce je pak nereálná kvůli záznamu v registru exekucí.

Autor: lb