18.11.2022

Jak zjistit dluhy - kompletní návod

Do situace, kdy má člověk nějaké nějaké nesplacené závazky, se může dostat každý, často i nevědomky. Ne vždy se hned musí jednat o nenapravitelného neplatiče, příčinou může být i například v minulosti nezaplacená pokuta v MHD nebo účet za odebíranou službu, třeba jen kvůli nespárované platbě. 

V České republice bohužel neexistuje jednotná databáze, která by na jednom místě shromažďovala veškeré záznamy o dlužnících, ale pouze různé, samostatně fungující registry. Získat ucelený přehled o dluzích navíc komplikuje i skutečnost, že vyhledávání v těchto registrech bývá spojeno s řadou omezení - ať už je to možnost kontroly pouze vlastní osoby s nutností ověření totožnosti, příp. plná moc prověřované osoby, registrace, časové průtahy kvůli administrativní náročnosti aj.

V okamžiku, kdy je potřeba vědět o případných závazcích co nejdříve, než se z dlužné částky v řádu sta korun stanou (deseti)tisíce, nejsou jakékoli zdlouhavé procesy zcela žádoucí. Stejně tak jsou situace, kdy je vhodné mít předem určitou představu o platební morálce druhých. A ideálně mít tyto informace ihned k dispozici. Jak tedy na to?

Existuje způsob, jak zjistit dluhy snadno a rychle?

Ano! Řešení nabízí evidence exekucí, známá též jako registr exekucí, do které lze nahlédnout prostřednictvím portálu Exekuceinfo.cz a kterou lze aktuálně - oproti výše uvedeným omezením u jiných registrů - považovat za nejdostupnější zdroj informací o dlužnících

Proč je vhodné pro vyhledání dlužníků využít registr exekucí

Pokud je úhrada dluhu v prodlení delší dobu, pravděpodobně dojde k jejímu vymáhání exekutorem a dlužník se tímto dostává do exekuční databáze - již zmíněného registru exekucí. S ohledem na to, že s počtem lidí, kteří se s potýkají s dluhy, roste i procento těch, kteří nejsou schopni řádně a včas své závazky splácet (nebo si jich ani nejsou vědomi), bývá právě výpis z registru exekucí nejvhodnějším způsobem, jak zjistit dluhy, resp. exekuce. Navíc se zárukou ověřených dat.

Vzhledem k povinnosti exekutorů zapisovat jimi vedené exekuce do evidence, resp. registru exekucí je právě tato databáze nejspolehlivějším zdrojem informací a vhodným způsobem, jak zjistit, jestli mám dluhy / exekuce.

Jak zjistit dluhy pomocí výpisu z registru exekucí

Informace o dluzích, které jsou v daný okamžik vymáhány v podobě exekuce, jsou poskytovány formou výpisu z registru exekucí. Pro vyhledání konkrétní osoby nebo firmy slouží tento formulář, do kterého se zadává jméno, příjmení a datum narození prověřovaného subjektu, u firmy je to IČO. Po potvrzení těchto údajů následuje volba způsobu platby - platba kartou, rychlá online platba nebo bankovní převod. Výsledek kontroly je ihned po připsání platby k dispozici a odkaz na něj taktéž zaslán na uvedený e-mail.

Výpisem z registru exekucí na Exekuceinfo.cz získáte:

 • možnost zjistit dluhy své i libovolné osoby nebo firmy
 • nebo naopak potvrzení bezdlužnosti
 • přístup k datům online, bez registrace, zcela anonymně
 • okamžitý výpis s přehledem exekucí u kontrolovaného subjektu
 • přístup ke kompletním informacím o dané exekuci, které jsou u příslušného záznamu od exekutora k dispozici: datum nařízení, spisová značka, příp. i výše dlužné částky, kontakt na exekutora a další (součást detailu exekuce)
 • záruku ověřených a k okamžiku zápisu aktuálních dat přímo od exekutorů 

Pozor na nabídky, jak zjistit dluhy zdarma. Poplatek je dán vyhláškou.

Nahlížení do registru exekucí se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, dle které je výpis s informacemi o dlužnících vždy zpoplatněn. Zjistit dluhy zdarma tak není možné, a pokud někdo takovou službu s návodem, jak zjistit dluhy zdarma, nabízí, nelze jej považovat za důvěryhodný subjekt, kterému by bylo vhodné poskytovat jakékoliv osobní údaje. 

VAROVÁNÍ: Centrální registr dlužníků
Při hledání možností, jak zjistit všechny své dluhy, je možné narazit na centrální registr dlužníků. Pozor na záměnu pojmů! Jediným existujícím centrálním institutem je evidence exekucí, z níž jsou data o dlužnících a jejich exekucích získávána. Centrální registr dlužníků je pouze klamáním uživatelů, neboť - jak bylo zmíněno v úvodu - žádný systém shromažďující dluhy ze všech institucí na jednom místě neexistuje. Tento subjekt poskytuje informace nulové hodnoty, přičemž “nákladem” je pak nejen poplatek za takový výpis, ale především riziko zneužití osobních údajů.

Dluhy u státní správy, dodavatelů služeb a dalších subjektů

V registru exekucí jsou evidovány pouze aktuálně probíhající exekuční řízení. Je-li dluh uhrazen, exekutor má přibližně do 15 dnů provést výmaz z databáze. Z toho vyplývá, že pokud exekutor dostojí své povinnosti, záznamy o exekucích v minulosti nejsou dohledatelné. 

Zároveň kromě exekucí nařízených dle exekučního řádu (jež právě registr exekucí zahrnuje) mohou vznikat dluhy i u jiných institucí. Příkladem je finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovna, příp. i městský úřad, nevyužívá-li obec služeb externího soudního exekutora. Samostatnou entitou jsou též bankovní a nebankovní registry, do jejichž evidenčního rámce spadají bankovní půjčky, úvěry, hypotéky, koupě na splátky, leasing a další úvěrové produkty. Pro kontrolu případných dluhů u těchto subjektů je nutné kontaktovat každý zvlášť a požádat o výpis dle podmínek jimi individuálně stanovených. Těmi obvykle bývá již zmíněná možnost kontroly pouze vlastní osoby, registrace, ověření identity, platba poplatku, mnohdy i osobní návštěva. Poměrně časté jsou závazky i u poskytovatelů služeb, nicméně možnost včasného zjištění nedoplatků zde výrazně usnadňuje existence elektronického účtu, do kterého má každý uživatel přístup bez omezení.
 

Jak zjistit dluhy - přehledné shrnutí 

1. kontrola v registru exekucí
      -► nejrychlejší a nejsnazší způsob prověření libovolné osoby
      -► online, bez registrace, anonymně, výpis je okamžitě k dispozici

2. zmapování dalších potenciálních závazků, a to sepsáním si:
      -► všech odebíraných služeb, ať už běžných (př. nájem, elektřina, internet,
            pravidelné poplatky obci…) i těch nad rámec obvyklých plateb
      -► přehledu aktuálně či v minulosti využitých půjček, úvěrů, nákupů na splátky aj.
      -► nezapomenout ani na daně, zdravotní či sociální pojištění

…a následná kontrola u jednotlivých institucí (viz výše), které tyto služby poskytují či případné nedoplatky evidují.


Shrnutí článku:

 • Neexistuje žádný centrální systém, který by shromažďoval všechny dluhy na jednom místě.
 • Spolehlivý zdroj informací a zároveň nejsnazší způsob, jak zjistit dluhy, nabízí registr exekucí, do něhož lze nahlédnout na Exekuceinfo.cz
 • Výpis s informacemi o dluzích, které jsou vymáhány v podobě exekuce, je k dispozici ihned, online a bez registrace.
 • Zjistit dluhy zdarma není možné, poplatek stanovuje vyhláška.
 • Pro kontrolu veškerých možných závazků je vhodné kontaktovat i jiné instituce, u kterých by nějaký závazek mohl být evidován.
   
Autor: jn