25.9.2023

Jak zjistit dluh na zdravotním pojištění

V České republice platí všeobecná povinnost platit si zdravotní pojištění, ukládá ji zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Každý občan ČR by tedy měl být evidován u některé ze zdravotních pojišťoven a platit stanovené pojištění. Vzhledem k tomu, že jde o povinnost a nikoli dobrovolné platby, se někdy hovoří spíše o dani než o pojištění, nicméně právě díky němu má každý pojištěný nárok na neplacenou státní zdravotní péči. V případě, že pojištění není uhrazeno, vzniká u pojišťovny dluh, který může vyústit až v exekuci. 

Kdo má v ČR povinnost platit zdravotní pojištění, jak zjistit dluh na zdravotním pojištění a co dělat v případě, kdy jste v seznamu dlužníků zdravotního pojištění evidováni?

Tip:
Víte, jak zjistit, jestli nemáte dluh i na sociálním pojištění? Kompletní informace k sociálnímu pojištění (kdo ho musí platit, jak vznikne dluh a jak ho zjistit) ZDE.

Kdo musí v České republice povinnost platit zdravotní pojištění?

Povinné zdravotní pojištění se týká všech osob, které mají na území ČR trvalý pobyt, a dále těch, které sice trvalý pobyt v ČR nemají, ale jejich zaměstnavatel má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. K jeho vzniku dochází dnem narození (u osob s trvalým pobytem na území ČR), dnem získání trvalého pobytu nebo dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu stala zaměstnancem. Pojistné na zdravotním pojištění nemůže být nikdy sníženo či prominuto.

Rozlišovány jsou 4 hlavní skupiny plátců:
  • Zaměstnanci - zdravotní pojištění je strháváno ze mzdy a odváděno zaměstnavatelem
  • OSVČ - osoby samostatně výdělečně činné si zdravotní pojištění, zdravotní pojištění si platí sami formou měsíčních záloh
  • OBZP - osoby bez zdanitelných příjmů, zdravotní pojištění si hradí samy. Do této skupiny patří např. lidé s příjmy z pronájmu, pracující na DPP či DPČ (s příjmy do 10 tis. Kč měsíčně u DPP, u DPČ do 3,5 tis. Kč) či někteří studenti nad 26 let
  • Státní pojištěnci - děti, studenti, osoby na mateřské nebo rodičovské, důchodci, dlouhodobě nemocní apod., za které platí zdravotní pojištění stát.

Jak vzniká dluh na zdravotním pojištění

Dluh na zdravotním pojištění může vzniknout jak úmyslně, tedy např. záměrným neplacením u OSVČ, ale i neúmyslně - neznalostí či z nepozornosti. K této situaci často dochází u studentů v mezidobí mezi ukončením studia a nástupem do práce.

Nejčastější příčinou vzniku dluhu na zdravotním pojištění je neuhrazení měsíčních záloh, případně i platbou nižší částky, než je stanovena. Výjimkou nejsou ani situace, kdy zálohy jsou odváděny včas a v řádné výši, ale s nesprávnými údaji - špatným číslem bankovního účtu, variabilním nebo konstantním symbolem, neboť tyto symboly slouží k identifikaci plátce.

Při vzniku nedoplatku se dluh každý den zvyšuje o 0,0322 % dlužné částky (platí od 1.1.2022). Zároveň zdravotní pojišťovna nemá povinnost o vzniku dluhu informovat, o to větší je riziko nevědomého zadlužení. Některé pojišťovny, např. VZP, tak činí, spoléhat na to se ale nemusí vyplatit.

Jak zjistit dluh na zdravotním pojištění

Možnosti zjištění dluhu nebo naopak ověření bezdlužnosti se mohou lišit dle jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Pokud zdravotní pojišťovna využívá pro vymáhání dluhu soudního exekutora, nejjednodušším způsobem, jak zjistit dluh na zdravotním pojištění, je pořízení výpisu z registru exekucí, do kterého je dlužník po zahájení exekuce zapsán. 

Většina pojišťoven také nabízí online přístup k přehledu předepsaných plateb a jejich úhrady. Například u pojišťovny VZP je to možné skrze aplikaci Moje VZP, u OZP aplikaci VITAKARTA, u VOZP přes klientský portál VoZP Online. Mimo jiné zde lze najít i například přehled vykázané péče (ošetření v nemocnici, u lékaře, zákroky..).

Další možností je zajít přímo na pobočku pojišťovny, kde lze na počkání a bezplatně získat výpis, resp. vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, z něhož pojištěnec zjistí i případné nedoplatky. Pokud žádné evidovány nejsou, je možné zažádat rovnou i o potvrzení o bezdlužnosti, které zaručuje, že k danému dni nemá klient vůči pojišťovně žádný dluh. Žádost o toto potvrzení lze obvykle podat i poštou, e-mailem nebo datovou schránkou. 

Tip:
Prostřednictvím výpisu z registru exekucí na webu Exekuceinfo.cz je možné získat přehled nejen o případných dluzích u zdravotní pojišťovny, ale i všech dalších, které jsou u konkrétní osoby nebo fimy vymáhány v podobě exekuce soudními exekutory. Výpis je přitom k dispozici online, ihned a bez nutnosti jakékoliv registrace. Mimo jiné lze touto cestou odhalit i tzv. nevědomé exekuce, tedy takové, které mohly vzniknout bez Vašeho vědomí. 

Veřejný seznam dlužníků zdravotního pojištění

Některé pojišťovny zveřejňují seznam dlužníků na zdravotním pojištění, které jsou v takovém případě veřejně dostupné na internetu. Obvykle se tato situace ale týká dlužníků s dluhy v řádech stovek tisíc, tedy spíše větších subjektů, nikoli běžného člověka.

Co dělat, když máte dluh na zdravotním pojištění?

Za každý kalendářní den prodlení dluh narůstá o penále ve výši 0,0322 % dlužné částky, z toho důvodu je žádoucí nastalou situaci řešit co nejdříve. Pojišťovny mohou navíc vymáhat dluh i formou exekuce, která může vyústit v zástavu majetku. Dluh na zdravotním pojištění navíc patří mezi přednostní pohledávky, při vymáhání tak má přednost před jinými pohledávkami.

Doporučený postup:
  • Zjistěte si aktuální výši dluhu na zdravotním pojištění. Lze tak výpisem z registru exekucí, je-li již dluh vymáhán exekučně a pojišťovna využívá služeb soudního exekutora, případně přímo u pojišťovny (přes online platformu, telefonicky, osobní návštěvou). Ideálně i s upřesněním, čeho se dluh týká (absence platby / nesprávná výše platby, penále apod.)
  • Pokud máte k dispozici prostředky k pokrytí dluhu včetně penále, bez zbytečného odkladu jej uhraďte na příslušný účet pojišťovny. Číslo účtu pro platby pojistného bývá jiné než pro platby penále a pokut. Důležité je též uvést správný variabilní symbol. Pozor - dokud není dlužné pojistné uhrazeno zcela, penále dál naskakují každý den!
  • Pokud finance pro úhradu celého dluhu nemáte k dispozici, je možné se s pojišťovnou domluvit na splátkovém kalendáři. Rovněž lze za určitých podmínek požádat o prominutí penále
  • Nezapomeňte na to, že kromě splátek je nutné hradit stále i běžné pojistné.

V případě, že dlužník závazek neřeší, může pojišťovna vystavit na neuhrazený dluh tzv. exekuční titul, na jehož základě může být zahájeno exekuční řízení. Pro dlužníka to znamená další náklady, neboť k dlužnému pojistnému a penále by bylo nutné pokrýt exekuční náklady. 

Doporučení:
Sledujte pravidelně došlou poštu, a to včetně datové schránky. Právě nevyzvedávání pošty totiž bývá častou příčinou vzniku dluhů vedoucích až k nevědomým exekucím. I přesto, že adresát poštu nevyzvedne v určité lhůtě, platí tzv. fikce doručení, tj. pošta je považována za doručenou, bez ohledu na skutečnost, zda se tak skutečně stalo. 
Autor: lb