30.5.2022

Evidence dlužníků: kam pro ověřené informace?

Pro evidenci dlužníků existuje v České republice více samostatných registrů, žádný jednotný systém, který by zajistil přehled veškerých existujících závazků, není. Nicméně většina dlužníků se potýká s prodlením s úhradou závazků, dluhy jsou následně vymáhány exekutorem a dostávají se tak do dlužnické databáze, konkrétně evidence (či též registru) exekucí. Vzhledem k zákonné povinnosti exekutorů do ní zapisovat jimi vedené exekuce, lze registr exekucí považovat za nejdostupnější zdroj ověřených informací o dlužnících.

Informace o dlužnících online a bez registrace? Jde to i bez zdlouhavé administrativy.

Evidence dlužníků (resp. evidence / registr exekucí, jak bylo vysvětleno výše) je veřejnou databází, nahlédnout do ní lze na webu Exekuceinfo.cz. Narozdíl od jiných, zpravidla soukromých registrů není pro přístup k informacím vyžadována žádná registrace, ověření totožnosti ani souhlas (ověřený podpis) kontrolovaného. Pro vyhledání libovolného subjektu je nezbytná pouze kombinace jména, příjmení a rodného čísla, nebo datum narození (platí pro fyzické osoby), u firem je to IČO. Výstupem kontroly v evidenci dlužníků je výpis z registru exekucí, který potvrdí, zda má hledaný subjekt nějaké aktivní exekuce, a pokud ano, pak i jejich počet. Detail exekuce obvykle přiblíží i výši dlužné částky, kontakt na exekutora a další informace, které byly do evidence zadány exekutorem.

Nejčastější důvody pro kontrolu v evidenci dlužníků

Kdy může kontrola formou výpisu z registru exekucí pomoci předejít problémům s dluhy?

Kontrola vlastní osoby

✔ “Mám dluhy a výpisem získám přehled o exekucích, který je k jejich řešení nezbytný.

✔ “Nemám dluhy nebo si žádných nejsem vědom(a) a potřebuji potvrzení, že tomu tak skutečně je (tzv. jistota bezdlužnosti), abych se např. vyvaroval(a) zamítnutí žádosti o půjčku kvůli záznamu v evidenci dlužníků.

✔ “Byla mi zamítnuta žádost o půjčku / hypotéku / jiný typ úvěru a chci zjistit, zdali byla důvodem nějaký závazek v prodlení, kterého si nejsem vědom(a)."

Jednou z největších výhod kontroly v registru exekucí je anonymita, prověřovaný subjekt se tak nikdy nedozví, kdo a proč ho kontroloval. Z toho důvodu jej lze doporučit vždy, je-li žádoucí znát platební morálku druhé strany, aniž by byla narušena vzájemná důvěra.

Kontrola jiných subjektů

✔ “Vybírám nového nájemce, u kterého budu mít jistotu, že bude řádně platit nájem a můj majetek nebude případnými exekucemi nijak dotčen.”

✔ “Chci koupit automobil (či jinou nákladnější věc i nemovitost) a potřebuji si ověřit, že není součástí exekučního řízení, tj. není zde riziko, že by mi byl zabaven.

✔ “Jednám o nové obchodní spolupráci a v rámci ochrany svého businessu potřebuji mít určitou představu o spolehlivosti potenciálního partnera.”

✔ “Nejsem si jistý/á, zdali je partner zcela transparentní ohledně svých závazků z minulosti, a rád(a) bych si anonymně potvrdila, jak na tom je."

Dlužníkem navždy? Nikoli. Jak je to s výmazem z evidence dlužníků

Dlužníci jsou v databázi evidováni pouze po dobu trvání exekučního řízení, zahrnuje totiž pouze aktivní případy. Jakmile dojde k ukončení exekuce, přibližně do 15 dnů byl měl exekutor zajistit výmaz záznamu. To, zda své povinnosti dostál, lze ověřit kontrolním výpisem, který zaručí, že již vyřešené závazky z minulosti nebudou mít negativní vliv na ty budoucí (tj. např. při žádosti o půjčku, která by kvůli nesmazané exekuci byla s největší pravděpodobností zamítnuta).

Výpis z centrální evidence dlužníků zdarma není možný. Poplatek stanovuje vyhláška.

Ačkoli je evidence dlužníků veřejnou databází, poskytování informací z ní se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, v níž je stanoven poplatek za výpis a samostatně i detail záznamu. S ohledem na to, že do evidence má přístup každý a lze získat výpis na libovolnou osobu, přispívá poplatek k určité regulaci využívání této služby nad rámec nezbytných potřeb.
 

Shrnutí článku:

  • Evidence dlužníků, jiným označením evidence exekucí, je veřejně dostupnou databází, z níž může informace o dlužnících získat každý.
  • Výpis s přehledem exekucí je na Exekuceinfo.cz poskytnut ihned a bez zdlouhavé administrativy, jediným “omezením” je poplatek daný vyhláškou.
  • Záznam v evidenci dlužníků není trvalý, po ukončení exekuce je v určité lhůtě smazán.
  • Informace z centrální evidence dlužníků jsou poskytovány pouze za poplatek, stanovuje tak vyhláška Ministerstva spravedlnosti.
     
Autor: jn