4.1.2023

Dlužníci a databáze dlužníků: Jak zjistit dluhy, kam pro ověřené informace? 

Za dlužníka je označován ten, kdo řádně a včas nesplní svou povinnost, která je následně vymáhána v rámci exekuce. Status dlužníka přitom může člověk získat velmi snadno, ne nutně musí jít pouze o notorické neplatiče, kteří se záměrně vyhýbají placení. Stačí opomenutá pokuta, nedoplatky na sociálním nebo zdravotním pojištění, nespárovaná platba za využívané služby nebo také nevyzvednutá pošta, když se člověk zdržuje mimo adresu trvalého bydliště. Právě ta bývá jedním z častých důvodů, proč se dlužníci dozvídají o svých dluzích až při zahájení exekuce a dochází ke zbytečnému nárůstu dlužné částky o náklady spojené s exekucí. 

Pokud se člověk už potýká s vícero dluhy a potřebuje zjistit, komu a v jaké výši dluží, je zde určité riziko “skrytých” (nevědomých) závazků nebo pouze chce mít jistotu bezdlužnosti (při žádosti o půjčku bývá dokonce vyžadována) - jak v takovém případě postupovat?

Databáze dlužníků v ČR: jak je to s možností kontroly?

Vznik dluhu po splatnosti je obvykle provázen záznamem v dlužnickém registru. V ČR však neexistuje žádná jednotná databáze dlužníků, v níž by byly dohledatelné veškeré záznamy o nesplacených pohledávkách. Pokud chce někdo získat svůj dlužnický profil (kontrola bývá často omezena pouze na vlastní osobu), je nezbytné kontaktovat zvlášť všechny instituce, u kterých by potenciálně nějaký dluh mohl být veden, a dle jimi individuálně stanovených podmínek požádat o příslušné informace. Časově i administrativně tak jde o poměrně náročný proces.

Varování: Centrální registr dlužníků
V ČR neexistuje jednotný evidenční systém všech dluhů. Každá z institucí si vede svůj vlastní seznam dlužníků a pro získání informací o dlužnících či potvrzení bezdlužnosti je nutné kontaktovat každou zvlášť. Pokud se tedy někdo vydává za centrální registr dlužníků, jde o podvodné jednání spojené s rizikem platby za výpis nulové hodnoty a zneužití osobních údajů.

Registr exekucí jako nejdostupnější databáze dlužníků

Odlišná situace co do dostupnosti informací je u registru exekucí, do kterého lze nahlédnout na Exekuceinfo.cz. Na základě běžně dostupných údajů jako je jméno, příjmení, datum narození, nebo rodné číslo či IČO umožňuje prověřit nejen sebe, ale i libovolný jiný subjekt - fyzickou osobu i firmu. Není třeba registrace ani doložení jakýchkoliv dokumentů, kontrola je anonymní a její výsledek, tedy výpis z registru exekucí, je k dispozici ihned po připsání platby a v podobě odkazu zaslán i na e-mail. Výpis informuje o počtu exekučních řízení, pokud jsou nějaká na daný subjekt vedena, datu jejich nařízení a spisové značce. Výše dluhu, kontakt na exekutora, příp. další doplňující poznámky jsou součástí detailu exekuce.

Dluhy vs. exekuce: Jak se dlužníci dostanou do exekuční databáze?

Ať už kvůli absenci přehledu o dluzích, neschopnosti jejich řešení nebo nevědomosti se ve většině případů dostávají dlužníci do prodlení s úhradou a dluhy přechází do fáze exekuce. V ČR se tak aktuálně potýká s dluhy na 700 tisíc lidí s průměrem kolem 6 exekučních řízení na osobu. Vzhledem k této skutečnosti je právě registr exekucí vhodným způsobem pro vyhledání dlužníků. Zdrojem dat pro výpis z registru exekucí je navíc databáze spravovaná Exekutorskou komorou ČR, tj. za správnost a aktuálnost těchto dat tedy ručí přímo exekutoři.

POZOR! Centrální evidence exekucí je oficiální exekuční databází pod správou Exekutorské komory ČR. Oproti centrálnímu registru dlužníků, u něhož se jedná o podvod, je centrální evidence exekucí důvěryhodným zdrojem ověřených informací zahrnující všechny exekuce nařízené dle exekučního řádu.

Kde všude může být člověk veden jako dlužník?

V registru exekucí jsou dohledatelná pouze právě probíhající exekuční řízení, tedy “aktuální” dlužníci. již splacené dluhy touto cestou zjistit nelze. Zároveň je zde určité omezení v podobě zahrnutí pouze exekucí nařízených dle exekučního řádu. Dluhy však mohou vznikat i u jiných institucí, které mívají své vlastní databáze dlužníků. Konkrétně může jít např. o tyto:

Státní správa

  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Finanční úřad
  • Obec
  • Celní správa / Policie ČR

Zdravotní pojišťovny
Poskytovatelé služeb (mobilní operátoři, internet, atp.)

S výjimkou poskytovatelů služeb, u nichž může dlužník případné nedoplatky poměrně snadno zjistit prostřednictvím elektronického účtu, je nutné při požadavku na informace počítat s určitými omezeními. Některé instituce sice umožňují podat žádost o potvrzení bezdlužnosti online, nicméně i tak bývá vyžadována registrace, ověření totožnosti a co především - informace lze obvykle získat pouze pro vlastní osobu, nelze tak bez plné moci zkontrolovat kohokoliv jiného. 

Informace o dlužnících jsou poskytovány pouze za poplatek. Dluhy zdarma zjistit nelze.

Mezi nejčastější otázky spojenými s nahlížením do databází dlužníků patří dotaz, zda je možné získat informace zdarma. Jak již bylo zmíněno, podmínky přístupu se dle jednotlivých institucí mohou lišit, nicméně většina databází je soukromých nebo spadají pod regulaci, která poplatek nařizuje. Poskytnutí informací o dlužnících tak ve většině případů bývá zpoplatněno. Konkrétně u registru exekucí je dáno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. č.329/2008 Sb., dle které je poplatek za výpis nutné uhradit vždy. 
Pokud tedy nějaký subjekt nabízí zjistit dluhy zdarma, může jít o podvodné jednání s cílem vylákat citlivé osobní údaje výměnou za výpis nulové hodnoty. Těchto nabídek je vhodné se vyvarovat a pro kontrolu využívat vždy pouze ověřený nástroj, jako je tento.

Milostivé léto: Šance pro dlužníky na zbavení se dluhů

Zadluženost v ČR stoupá a s ohledem na zvyšující se životní náklady lze předpokládat, že se počet dlužníků bude i nadále zvyšovat. V roce 2021 a 2022 proto byla vyhlášena akce Milostivé léto, díky níž se mohli dlužníci zbavit části svých dluhů zaplacením pouze původní dlužné částky navýšené o odměnu exekutorovi. Konkrétně to bylo možné u dluhů vůči veřejnoprávním institucím a exekucí vymáhaných soudními exekutory - např. za jízdu načerno, koncesionářské poplatky, u dluhů na zdravotním pojištění nebo ČEZu. Dobrovolně se zapojily i některé další instituce, zejména banky.

Aktuálně je v řešení Milostivé léto pro rok 2023, které chystá Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) a Ministerstvo financí a mělo by občanům umožnit zbavit se výhodně těch dluhů, na něž se dosavadní dvě kola Milostivého léta nevztahovala. V případě dluhů u České správy sociálního zabezpečení by se rovněž mělo týkat i firem. Aktuální informace jsou pravidelně doplňovány na web Exekuceinfo.cz, konkrétně do sekce Milostivé léto.


Shrnutí článku

  • Dlužnických databází existuje více, nejrychlejší a nejsnazší způsob pro rychlé prověření kohokoli nabízí registr exekucí na Exekuceinfo.cz.
  • Výpis z registru exekucí je dostupný online, bez registrace, pro libovolnou osobu.
  • Informace o dlužnících bývají ve většině případů zpoplatněny a nelze je získat zdarma. Konkrétně v případě registru exekucí je poplatek stanoven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.
  • Milostivé léto umožňuje dlužníkům zbavit se výhodně části svých dluhů. Detaily akce a aktuální informace jsou k dispozici na Exekuceinfo.cz
Autor: jn