Milostivé léto 2024 - kompletní návod a podmínky akce

(1. července - 30. listopadu 2024) Sdílet

Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I, II a III a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na zdravotním pojištění. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2024 uhradí původní dlužné pojistné na zdravotním pojištění a splní další podmínky akce, penále a exekuční náklady jim budou odpuštěny.

Níže jsou k dispozici kompletní informace k Milostivému létu 2024 včetně návodu, jak akce využít.

Aktualizace článku: 1.7.2024

Co je Milostivé léto 2024

Pojem Milostivé léto označuje mimořádnou oddlužovací akci, která již v předchozích rocích pomohla řadě dlužníků vyřešit dluhy a začít znovu. V roce 2024 se Milostivé léto zaměřuje specificky na dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, tedy ty, které dřívější akce nezahrnovaly. Vzhledem k podmínkám se dotkne primárně klientů VZP ČR.

Podmínky akce

Na jaké dluhy se Milostivé léto 2024 vztahuje, kterých se naopak netýká?

Většina zdravotních pojišťoven zpravidla vymáhá dluhy prostřednictvím soudních exekutorů. Máte-li nějaké takové, je možné ověřit výpisem z registru ZDE.

Milostivé léto IV však platí pro dluhy u zdravotní pojišťovny, které jsou vymáhány v rámci daňové exekuce, tedy podle daňového řádu, nikoliv přes soudního exekutora. V daňové exekuci přitom musí být nejen jistina (tj. původní dlužná částka), ale i penále - jen tak je naplněna jedna z podmínek využití Milostivého léta.

Rozhodující je též datum - o odpuštění lze žádat pouze u těch dluhů, u nichž byla daňová exekuce nařízena nejpozději k 31. 12. 2023. Na novější dluhy se nevztahuje.

Pokud dlužník už v rámci daňové exekuce dlužné pojistné ke dni 1. července 2024 zcela uhradil, tj. dluží už jen na penále a exekučních nákladech, i v takovém případě lze o jejich odpuštění požádat.

Kdo může Milostivé léto 2024 využít

O prominutí neuhrazeného penále nebo exekučních nákladů mohou požádat pouze fyzické osoby, tj. osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nebo osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Na právnické osoby ani dlužníky v insolvenci se tato možnost nevztahuje.

Milostivé léto 2024 - Jak postupovat

1. Zjištění či ověření existence dluhu na pojistném

Aktuální stav nedoplatků na pojistném umožňují obvykle zdravotní pojišťovny zjistit online. V případě VZP, jejíchž klientů by se akce měla nejvíce týkat, tak lze učinit přes portál Moje VZP. Přihlásit se lze přes Identitu občana, Bank ID, případně e-mail a heslo. Pokud ještě registraci nemáte, je možné k ní využít první dva zmíněné způsoby či datovou schránku. Po přihlášení je přímo na hlavní straně sekce Stav pojištění s informací, zdali nebyla zjištěna nějaká nesrovnalost. Detaily jsou k dispozici po kliknutí na “Více informací”.

Podobně Vojenská zdravotní pojišťovna provozuje portál VoZP Online, Zdravotní pojišťovna Ministerstav vnitra ČR zase E-komunikaci a OZP aplikaci VITAKARTA.

O vyúčtování pojistného na zdravotní pojištění mohou plátci požádat též na pobočkách. Konkrétně u VZP je vyúčtování poskytnuto na počkání a zdarma, stačí předložit občanský průkaz.

Nejsnazším způsobem je výpis z registru exekucí, který je možné získat online ZDE. Ihned poskytne přehled dluhů vymáhaných v daný okamžik soudními exekutory, v opačném případě slouží jako potvrzení bezdlužnosti. Prověřit lze navíc takto nejen své dluhy, ale i kohokoli jiného.
2. Podání žádosti o odpuštění neuhrazeného penále a exekučních nákladů

K odpuštění neuhrazeného penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů nedochází automaticky s úhradou dlužné částky (viz další bod), je nutné o něj u zdravotní pojišťovny (resp. příslušné regionální pobočky) písemně požádat. Žádost se podává od 1. července do 30. listopadu 2024, je nutné ji vlastnoručně podepsat a doručit zdravotní pojištovně jedním z následujících způsobů:

 • prostřednictvím aplikace Moje VZP
 • zasláním e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem na podatelnu
 • zasláním do datové schránky zdravotní pojišťovny
 • poštou doporučeným dopisem
 • osobně návštěvou některé z poboček

Žádost doporučujeme označit „Milostivé léto 2024” nebo „Milostivé léto IV”.

Upozornění:

K žádostem doručeným před 1. červencem 2024 nemusí zdravotní pojišťovny přihlížet! Pokud jste žádost zaslali dříve, doporučujeme ji podat znovu.

Ke stažení: Vzory žádosti o Milostivé léto 2024 pro dluhy na zdravotním pojištění
3. Úhrada nedoplatku na pojistném

V rámci Milostivého léta se odpouští penále a exekuční náklady, nicméně původní částku, která měla být na pojistném zaplacena (tj. jistinu, dlužné pojistné), s nímž penále a exekuční náklady souvisí, je však stále nutné uhradit. Tato platba musí být provedena a připsána na účet do 31. prosince 2024. Výjimku představuje pouze úhrada dluhu ve splátkách.

Při odesílání platby je vhodné do zprávy pro příjemce uvést “Milostivé léto 2024”, nebo “Milostivé léto IV”.

Úhrada dluhu ve splátkách

U dluhů vyšších než 5 000 Kč je možné dohodnout se na úhradě ve splátkách. Zájem o využití splátkového režimu musí dlužník pojišťovně oznámit, a to opět v rozmezí od 1. července do 30. listopadu 2024. V opačném případě se předpokládá, že celý dluh bude uhrazen jednorázově do 31. prosince 2024.

Délka splácení se odvíjí od výše dlužného pojistného. U částek do 50 000 Kč je úhrada rozložena do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek, u částek nad 50 000 Kč do 36 měsíčních splátek, opět po sobě jdoucích.

První splátka musí být uhrazena (tj. připsána na účet) nejpozději do 31. prosince 2024, každá další nejpozději poslední den příslušného kalendářního měsíce.

O výši jednotlivých splátek, jejich splatnosti a způsobu úhrady by zdravotní pojišťovna měla dlužníka informovat co nejdříve poté, kdy podá oznámení o využití splátkového režimu.

Upozornění:

Pokud není některá ze splátek zaplacena ve správné výši a včas, resp. připsána na účet zdravotní pojišťovny do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, možnost úhrady dlužného pojistného ve splátkách zaniká a s tím i možnost odpuštění penále a exekučních nákladů! Zároveň bude rozhodnuto o pokračování daňové exekuce.

4. Kontrola úhrady nedoplatku na dani a odpuštění příslušenství daně

Zda byla platba zaevidována a penále spolu exekučními náklady byly na základě žádosti o využití Milostivého léta 2024 odpuštěny, bude možné zkontrolovat online v klientské sekci u příslušné pojišťovny, která dluh evidovala, nebo opět osobní návštěvou některé z jejích poboček.

Dnem uhrazení dlužného pojistného dochází k odpuštění nezaplaceného penále a exekučních nákladů a daňová exekuce bude zastavena.

Upozornění:

Exekuční náklady zanikají odpuštěním pouze tehdy, jsou-li uhrazeny všechny nedoplatky, kvůli nimž byla daňová exekuce nařízena.

Často kladené otázky (FAQ)

Žádost je nutné podat písemně a opatřit vlastnoručním podpisem. Vzor žádosti o Milostivé léto IV je ke stažení ZDE.
Ano. Pokud je původní dlužná částka (nedoplatek na pojistném) vyšší než 5 000 Kč, může dlužník požádat o rozložení platby do splátek. Žádost je opět nutné podat během trvání Milostivého léta, resp. ideálně současně s podáním žádosti o jeho využití. Jak platba ve splátkách probíhá, je uvedeno ZDE.
Nikoli. Mimořádné odpuštění příslušenství se na dluhy vymáhané soudním exekutorem nevztahuje. Pokud chcete zjistit, které to jsou, jejich přehled (či naopak potvrzení bezdlužnosti) lze získat výpisem z registru exekucí na www.exekuceinfo.cz. Stejně tak se akce netýká pojistného a penále dlužníka, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení.
Ano, i v tomto případě je možné o odpuštění penále a exekučních nákladů požádat.
Nejrychlejším a nejsnazším způsobem je výpis z registru exekucí. Z výpisu je možné zjistit dluhy vymáhané v daný okamžik soudními exekutory, případně je možné jej použít i jako potvrzení bezdlužnosti. Prověřit lze navíc takto nejen své dluhy, ale i kohokoliv jiného.

Aktuality

Aktualizace článku 1.6.2024
Prezident podepsal zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Oddlužovací akce známá jako Milostivé léto se tedy s konečnou platností uskuteční, a to v termínu 1. července - 30. listopadu 2024. Kompletní návod, jak akce využít, je k dispozici výše na této stránce.
Aktualizace článku 27.5.2024
Poslanci zamítli pozměňovací návrh senátorů na rozšíření Milostivého léta. Zákon nyní míří k podpisu prezidenta

Poslanci definitivně schválili oddlužovací akci Milostivé léto, která se týká dluhů na zdravotním pojištění. Pozměňovací návrh senátorů na rozšíření podmínek, aby akce mohlo využít více dlužníků, byl však odmítnut, a Milostivé léto 2024 se tak bude vztahovat pouze na ty dluhy, u nichž je dluh i penále vymáháno v rámci daňové exekuce. Návrh nyní čeká na podpis prezidenta.
Aktualizace článku 17.4.2024
Senátoři vrátili návrh na podobu Milostivého léta Poslanecké sněmovně.

Důvodem vrácení je požadavek na úpravu podmínek, za kterých lze na odpuštění dluhu dosáhnout. Zatímco podle původního návrhu by se akce vztahovala pouze na dluhy, u nichž je jak jistina, tak i penále a další příslušenství vymáháno daňovou exekucí, senátoři požadují, aby se úleva týkala i případů, kdy jsou dluh a příslušenství vymáhány v různých režimech, tedy nejen daňovou exekucí, ale i s pomocí soudních exekutorů. Právě u zdravotních pojišťoven je totiž tento postup zcela běžný.
Aktualizace článku 12.3.2024
Další kolo Milostivého léta, tentokrát pro dluhy na zdravotním pojištění, bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou, nyní jej bude projednávat Senát.

Zapojit se budou moci všichni dlužníci na zdravotním pojištění, jimž byla exekuce nařízena do k. roku 2023. Oproti původní podobě návrhu je nově podmínkou, že jak dluh, tak i penále jsou vymáhány v rámci daňové exekuce. Pokud tedy dluh vymáhá pouze přímo pojišťovna nebo soudní exekutor, a stejně tak v případě, kdy je daňovou exekucí vymáhán zvlášť dluh na penále nebo dluh na pojistném, využít akce nelze. Na odpuštění tak dosáhne méně dlužníků. I přesto by podle vyjádření předsedy správní rady VZP mělo Milostivé léto pomoci vyřešit na 12 až 15 tisíc daňových exekucí v objemu cca 300 mil. Kč. Již předchozí kola hodnotí VZP jako velice úspěšná - zapojilo se na 14 tis. klientů, kterým bylo odpuštěno více než 1,2 mld Kč.
Aktualizace článku 7.1.2024
Poslanci předložili návrh Milostivého léta 2024, tentokrát pro dluhy na zdravotním pojištění

Po Milostivém létu na daních a sociálním pojištění dostanou šanci na zbavení se svých dluhů za výhodných podmínek i ti, kteří dluží zdravotní pojišťovně. Dle dosavadních informací by akce, v pořadí už čtvrtá tohoto typu, měla proběhnout od července do listopadu 2024, týkat by se měla pouze fyzických osob a dluhů na zdravotním pojištění vzniklých do konce r. 2023 a vymáhaných v rámci daňové exekuce, tedy nikoliv soudními exekutory.. Stejně jako u předchozího kola by měla být možná úhrada dluhu ve splátkách. Návrh je nyní v připomínkovém řízení, vláda by se jím měla zabývat začátkem dalšího roku.
Víte, že...
Milosrdné léto, milostivé léto, exekuční léto, letní oddlužení, léto bez dluhu... I pod těmito výrazy bývají na internetu vyhledávány informace o Milostivém létu. Oficiální a jediné správné označení je ale pouze "milostivé léto", nebo také Milostivé léto 2024.

Aktualizace článku 15.11.2023
Dlužníci mají už jen 2 týdny na využití Milostivého léta. U ČSSZ využila akce zatím jen třetina zaměstnavatelů a polovina OSVČ

Už jen do 30. listopadu 2023 se mohou dlužníci přihlásit k akci Milostivé léto a zbavit se tak dluhů za výhodných podmínek. ČSSZ eviduje od začátku akce na 11 tisíc žádostí (data k 31.10.), z toho 8,5 tisíce připadá na OSVČ, u zaměstnavatelů je to 2,5 tisíce. Z těch plátců, kteří by se do akce mohli zapojit, tak jde o polovinu OSVČ, u zaměstnanců je to jedna třetina.

U dluhů na dani je zájem o zapojení do Milostivého léta prozatím stále nízká, finanční správa doposud obdržela 3200 žádostí o prominutí příslušenství daně v celkové výši 246 mil. Kč, což je zhruba pouze 0,5 % evidovaných dlužníků.

V obou případech, jak u dluhu na sociálním pojištění tak i na dani, se největší nárůst žádostí o využití ML očekává právě nyní s blížícím se koncem akce.

zdroj: cssz.cz, penize.cz
Aktualizace článku 20.9.2023
Milostivé léto je za polovinou. Dlužníkům bylo odpuštěno už přes 1,2 mld. Kč

Podle dat Finanční správy bylo doposud podáno přes 1 400 žádostí o prominutí příslušenství daně v celkové výši 40 mil. Kč. Ve 260 případech využili poplatníci též možnost požádat o rozložení úhrady dluhu ve splátkách. S účinností Milostivého léta současně automaticky ze zákona zanikly drobné (tzv. bagatelní nedoplatky) v celkové částce 3,5 mil. Kč.

V případě sociálního pojištění zažádalo o odpuštění dluhu kolem 5,4 tis. plátců (data k 31. 8. 2023), zájem o úhradu ve splátkách byl v tomto případě výrazně vyšší (přes 50 % všech žádostí). Dalším 143 tis. OSVČ a 32 tis. firmám bylo neuhrazené příslušenství odpuštěno automaticky ze zákona. V součtu se nyní odpuštěné penále pohybuje v hodnotách přes 1,2 miliardy Kč. Na uhrazených jistinách stát doposud získal 630 mil. Kč.

zdroj: financnisprava.cz, tisková zpráva MPSV
Aktualizace článku 12.9.2023
Nová služba na portálu MOJE daně pro zjištění nedoplatků na dani

Finanční správa oznámila spuštění nové služby na portálu MOJE daně, díky níž mohou uživatelé snadno zjistit případné nedoplatky na dani. Přehled nedoplatků je nyní možné zobrazit prostřednictvím funkce „Informace k mimořádnému odpuštění dluhů“ po přihlášení na portálu MOJE daně. Více informací, jak zjistit dluh na dani, je uvedeno v návodu v sekci Jak postupovat.
Aktualizace článku 11.7.2023
ČSSZ spustila pro účely Milostivého léta na svém ePortálu novou službu

Jak bylo dříve avizováno, k 10. 7. 2023 byla na ePortálu zpřístupněna nová online služba, která umožňuje zjistit aktuální nedoplatek na dlužném pojistném, penále, případně i exekuční náklady, a zároveň podat oznámení o využití Milostivého léta. Služba je dostupná pro OSVČ i zaměstnavatele, a to po přihlášení přes datovou schránku nebo Identitu občana.
Aktualizace článku 6.7.2023
Příští rok by se odpuštění penále mohli dočkat i dlužníci na zdravotním pojištění

V návaznosti na probíhající Milostivé léto pro dluhy na daních a sociálním pojištění Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu, která by měla umožnit prominutí penále i u dluhů, které si zdravotní pojišťovny vymáhají samy (tj. nikoli prostřednictvím soudních exekutorů, jak tomu bylo u Milostivého léta I a II). Přesný termín, od kdy by novela mohla platit, zatím není znám. Týkat by se však měla pouze fyzických osob.
Aktualizace článku 6.7.2023
ČSSZ i Finanční správa připravují pro Milostivé léto novou službu.

Dlužníci, které chtějí využít Pojistné milostivé léto, musí pro podání oznámení využít ePortál ČSSZ. Pro tento účel ČSSZ připravuje speciální službu, která by však měla být spuštěna až 10. 7. 2023.
Obdobně o odpustění příslušenství daně je možné požádat online, a to na portálu Finanční správy MOJE daně. Žádost je možné touto cestou podat už nyní, nicméně kdo si není jistý výší dluhu, měl by dle vyjádření Finanční správy vyčkat s žádostí až do srpna, kdy bude v rámci portálu zprovozněna nová funkce umožňující získat seznam všech daňových nedoplatků.
Aktualizace článku 20.6.2023
Milostivé léto 2023 schváleno. Začíná už 1. července

Zákony umožňující uskutečnění Milostivého léta 2023 byly finálně podepsány prezidentem. Už od 1. července tak dlužníci mohou podat žádost nebo oznámit, že mají zájem této mimořádné oddlužovací akce využít.
Kompletní pravidla vč. návodu, jak se do akce Milostivé léto 2023 zapojit, najdete na této stránce.
Aktualizace článku 18.5.2023
Návrh zákona, který umožní dlužníkům zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění, u finančního úřadu a celní správy (tzv. Milostivé léto 2023), byl 17.5.2023 schválen Sněmovnou a nyní míří do Senátu a k podpisu prezidenta.
Aktualizace článku 26.1.2023
Vláda schválila milostivé léto na dluhy na pojistném a daních

Návrh na odpuštění penále a exekučních nákladů u dluhů na sociálním pojištění a stejně tak u nedoplatků na daních byl schválen vládou. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradí původní dlužné pojistné u České správy sociálního zabezpečení nebo dluh na dani či clu, budou jim na základě žádosti úroky a penále odpuštěny. Toto mimořádné odpuštění se týká pouze dluhů vzniklých do 30.9.2022. V případě dluhů u ČSSZ mohou milostivé léto využít fyzické i právnické osoby, u daňových dluhů se týká pouze fyzických osob. Výjimkou jsou bagatelní nedoplatky na dani, u nichž stát odpustí fyzickým i právnickým osobám i nedoplatek jako takový. Pokud bude dluh - ať už u ČSSZ nebo na dani - vyšší než 5 000 Kč, bude možné požádat o rozložení do splátek.
Vládou schválené zákony jsou nyní předloženy k projednání Parlamentu.
Aktualizace článku 5.12.2022
Další Milostivé léto, které chystá Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) a Ministerstvo financí, by mělo občanům umožnit zbavit se výhodně těch dluhů, na něž se dosavadní dvě kola Milostivého léta nevztahovala. V případě dluhů u České správy sociálního zabezpečení, která spadá pod MPSV, by se akce nově měla týkat i firem. Oproti tomu plán Ministerstva financí počítá pouze s fyzickými osobami, nicméně oddlužení se bude týkat nejen daňových dluhů u samotného Ministerstva, ale i finanční a celní správy a také vězeňské služby. Předpokládaný termín uskutečnění akce je červenec - listopad 2023 a vztahovat se bude pouze na dluhy vzniklé před 30. září 2022.
Aktualizace článku 7.11.2022
Pražské vodovody a kanalizace součástí Milostivého léta II

Dobrovolné připojení k Milostivému létu II ohlásila i společnost Pražské vodovody a kanalizace. Umožňuje tak svým odběratelům (fyzickým osobám) zbavit se dluhů bez jakýchkoli dodatečných sankcí, a to až do 31.12.2022. Oficiální sdělení je k dispozici ZDE.
Aktualizace článku 26.9.2022
Státní milostivé léto od července 2023

Ministerstva financí a práce a sociálních věcí připravují na rok 2023 Státní milostivé léto, které by se mělo týkat dluhů u finančních úřadů (tj. dluhů na daních), u České správy sociálního zabezpečení, případně i dalších institucí. Mechanismus by měl být stejný jako u právě probíhajícího Milostivého léta 2, tedy pokud dlužník uhradí původní dlužnou částku, penále a související náklady exekuce mu budou odpuštěny. Součástí návrhu je i možnost zažádání o mimořádné smazání drobných daňových nedoplatků do 200 Kč. Státní milostivé léto by mělo probíhat po dobu 3 měsíců se začátkem v červenci 2023.
Aktualizace článku 6.9.2022
K Milostivému létu II se připojují další banky, Moneta Money Bank prodlužuje akci

Připojení se k Milostivému létu II oznámily i Raiffeisenbank a Česká spořitelna, akce je přitom určena i pro klienty Raiffeisen stavební spořitelny a Stavební spořitelny České spořitelny. Česká spořitelna bude své klienty s nesplaceným dluhem, který je vymáhán exekucí, kontaktovat SMS. Po zaplacení jistiny se jak ČS, tak i RB postarají o zastavení exekuce.
Nabídku Milostivého léta II prodlužuje i Moneta Money Bank, jejíž klienti mohli oddlužení za výhodných podmínek využít už od června do srpna. Nově je termín ukončení akce posunut až na 30. listopad, tedy shodně s akcí vyhlášenou státem.
Aktualizace článku 30.8.2022
Ministerstvo financí navrhuje na příští rok daňové milostivé léto

Ministerstvo financí předložilo návrh na uskutečnění daňového milostivého léta, které by se mělo týkat dluhů z nezaplacených daní nebo poplatků a pokut u Celní správy, tedy těch, na které se aktuální, od září probíhající Milostivé léto nevztahuje. Pokud by byl návrh schválen, daňové milostivé léto by mělo proběhnout od července 2023 do začátku října 2023 a bude určeno pouze pro fyzické osoby. Dlužníkům, kteří v daném období uhradí svůj původní dluh (jistinu), bude odpuštěn úrok z prodlení a další, s exekucí související náklady - s výjimkou pokut a penále. Odpuštění by se zároveň mělo týkat jen nedoplatků, které vznikly do letošního 30. června.
Air Bank se připojuje k Milostivému létu

Stejně jako v loňském roce spouští Air Bank pro své klienty akci inspirovanou Milostivým létem, která by měla dlužníkům pomoci zbavit se exekucí. Pokud klient doplatí dlužnou částku přiznanou bance soudem, odpustí mu banka všechny dosud neuhrazené obchodní a sankční úroky. Stále však bude nutné zaplatit náklady exekutora, které si ale - narozdíl od Milostivého léta II - může exekutor určit sám a mohu být tedy vyšší než 1 815 Kč. Ostatní podmínky akce Air Bank jsou již shodné s Milostivým létem II: klienti mohou o prominutí části dluhu požádat od 1.9. do 30.11.2022, akce platí pouze pro dlužníky - fyzické osoby a exekuce zahájené před 28. říjnem 2021.
Aktualizace článku 15.8.2022
Už 1. září začíná Milostivé léto 2022, které umožňuje ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původního dluhu a poplatku ve výši 1 500 Kč, resp. 1 815 Kč vč. DPH. Veškeré exekuční poplatky, sankce a úroky budou dlužníkům odpuštěny. Detailní podmínky akce vč. kompletního návodu, jak se do akce zapojit, jsou k dispozici na zde.

Žádosti o využití Milostivého léta lze zasílat až od 1. září, nicméně právě teď je vhodný čas na přípravu podkladů. Přehled exekucí a kontakt na exekutory, které jsou nezbytné pro vyplnění žádosti (viz vzor, jež je součástí tohoto návodu), získáte výpisem z registru exekucí na www.exekuceinfo.cz.
Aktualizace článku 12.7.2022
Opakování Milostivého léta od září 2022 je definitivně potvrzeno. Prezident Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 24.6.2022 o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, který uskutečnění druhého kola oddlužovací akce umožňuje. Pro připomenutí: Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních firem. Dlužník musí exekutorovi podat písemnou žádost o zahájení postupu podle pravidel Milostivého léta, může též požádat o sdělení výše dlužné částky, která zbývá k úhradě. Neodpoví-li exekutor do 15 dnů, Milostivé léto se pro dlužníka o tuto prodlevu prodlouží. Paušální náhrada nákladů exekuce (tj. odměna exekutorovi za ukončení exekuce) se navyšuje na 1815 Kč s DPH.
Aktualizace článku 28.6.2022
Milostivé léto II bylo schváleno Senátem, návrh je nyní připraven k podpisu prezidenta. Připojení se k této oddlužovací akci ohlásily i některé banky. Moneta Money Bank umožňuje klientům zbavit se exekucí bez sankčních poplatků a úroků již nyní od června do srpna (více informací zde), o zapojení uvažují i další jako Komerční banka, Česká spořitelna a ČSOB. Bližší podrobnosti ohledně podmínek ale zatím nebyly zveřejněny.
Aktualizace článku 31.5.2022
Zatímco druhé kolo Milostivého léta, které je plánováno na letošní podzim, se bude vztahovat opět pouze na veřejnoprávní dluhy a exekuce vedené soudními exekutory, v příštím roce by se mohli možnosti oddlužení za zvýhodněných podmínek dočkat i ti, kteří se potýkají s daňovými exekucemi (prováděné finančními úřady) nebo exekucemi vedenými správními orgány (tj. např. obecním, krajským úřadem). Pro realizaci tohoto návrhu je ale nezbytná úprava několika zákonů, mezi nimi i daňového řádu. Dle dosavadních informací by příslušná novela měla být připravena a projednávána koncem roku, další detaily tak zatím nejsou známy.
Aktualizace článku 19.5.2022
Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce Milostivé léto. Při splnění určitých kritérií tak bude moci část dlužníků splatit exekuce bez úroků, a to od 1. září opět po dobu 3 měsíců. Dle vyjádření vlády jde o poslední možnost, jak se za výhodných podmínek vypořádat s dluhy. Návrh by nyní měla posuzovat Sněmovna.
Aktualizace článku 26.4.2022
Dle dosavadních informací by se Milostivé léto mělo letos opakovat od září do listopadu 2022, opět tedy po dobu 3 měsíců. Oddlužovací akce by se měla vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a opět se bude týkat pouze veřejnoprávních dluhů. Podmínky pro využití by přitom měly zůstat obdobné jako při prvním kole, nicméně lze očekávat minimálně úpravu ve výši poplatku pro exekutora (z předchozích 750 Kč na 1500 Kč + DPH). Změny by mělo doznat i označení akce, a to nově Babí léto. Návrh novely exekučního řádu se nyní nachází v připomínkovém řízení, o dalším vývoji budeme informovat.
Aktualizace článku 5.1.2022
Akce Milostivé léto končí již 28.1.2022. K tomuto dni musí být částka skutečně připsána na účet exekutora (nestačí pouze odeslání platby), případně uhrazena v hotovosti. Pokud bude dluh uhrazen po 28.1.2022, nelze již akce využít. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme s řešením a úhradou dluhu neotálet a exekutora kontaktovat co nejdříve.
Aktualizace článku 2.12.2021
Přibývá exekucí, které lze v rámci milostivého léta uhradit. Kromě veřejnoprávních subjektů, se přidávají i některé soukromé společnosti, přestože jim to zákon nepřikazuje. Jedná se zejména o banky, které nabízejí svým klientům splacení exekucí za zvýhodněných podmínek. Ty jsou ale rozdílné od těch oficiálních a jednotlivé banky si je vytvářejí samostatně. Pro úhradu dluhu vůči bance v rámci Milostivého léta je tak nutné nejdříve kontaktovat příslušný bankovní dům a zjistit konkrétní podmínky a postup.

K akci se již připojila například KB, Česká Spořitelna, Airbank, Moneta atd. Obvykle se přidávají také úvěrové společnosti ze stejné finanční skupiny jako je banka. Dluhy lze tedy za výhodnějších podmínek splatit i u společností jako je Home Credit, ESSOX a další.

1. července - 30. listopadu 2023

Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na dani a/nebo dlužné pojistné a splní další podmínky akce, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny. To samé platí i pro místní poplatky, umožní-li to obec, kraj nebo hl. m. Praha.

Daňové milostivé léto 2023

Podmínky akce

Daňové milostivé léto 2023 umožňuje dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, které mají u Finanční či Celní správy ČR, případně i Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby. Při splnění podmínek akce jim bude dosud neuhrazené příslušenství odpuštěno, drobné (tzv. bagatelní) nedoplatky na příslušenství nebo na dani zaniknou zcela.

Na jaké dluhy se Daňové milostivé léto vztahuje

Akce se týká pouze příslušenství dluhů a bagatelních dluhů vzniklých do 30. září 2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje. Rovněž se možnost oddlužení netýká cla a jeho příslušenství.

Odpustit lze jak příslušenství k dluhům vymáhaných exekučně, tak i těch, u nichž k exekuci ještě nedošlo. Podmínkou je, že nesmí jít o dluhy vymáhané soudními exekutory.

Jako příslušenství dluhu se přitom rozumí:

 • úroky (z prodlení nebo posečkané částky)
 • penále
 • pokuty za opožděné podání daňového přiznání
 • náklady řízení včetně exekučních nákladů

K jejich odpuštění dojde na základě úhrady nebo zániku původního dluhu (viz postup dále).


U bagatelních nedoplatků na dani i příslušenství do 200 Kč (resp. do 30 Kč u daně z nemovitých věcí) dochází k zániku automaticky, pokud jejich součet u příslušného úřadu (např. finančního) není vyšší než 1 000 Kč. Platí pro drobné nedoplatky na příslušenství i na dani samotné.

Kdo může Daňové milostivé léto využít

O odpuštění příslušenství daně mohou požádat pouze fyzické osoby - podnikatelé i nepodnikatelé. Na právnické osoby se tato možnost nevztahuje. Oproti tomu k zániku bagatelních dluhů dochází u všech daňových dlužníků, tedy jak u fyzických, tak i právnických osob.

Daňové milostivé léto 2023 - Jak postupovat

1. Zjištění či ověření existence dluhu na dani

Aktuální stav nedoplatků lze zjistit online prostřednictvím portálu Finanční správy MOJE daně a cPortálu Celní správy ČR. K přihlášení je nezbytná datová schránka nebo Identita občana.

Pro účely Milostivého léta a zjištění nedoplatků spustila Finanční správa novou službu. Přehled nedoplatků lze po přihlášení na portálu MOJE daně zobrazit v sekci „Informace k mimořádnému odpuštění dluhů“. Pokud uživatel tuto funkci nemá k dispozici (ve svém účtu ji nenalezne), pravděpodobně žádné nedoplatky na dani, na které by bylo možné uplatnit Milostivé léto, nemá. V opačném případě může informaci k mimořádnému odpuštění dluhu nalézt též v záložce “Písemnosti”.

Další možností je požádat o evidenci nedoplatků přímo u příslušného finančního, celního nebo jiného relevantního úřadu, a to formou doporučeného dopisu nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Příslušným úřadem je u fyzických osob obvykle úřad podle místa trvalého bydliště, u právnických osob podle sídla zapsaného v OR. V případě daní z nemovitostí je rozhodující obvod, ve kterém se nemovitost nachází.

Nejsnazším způsobem je výpis z registru exekucí, který je možné získat online ZDE. Ihned poskytne přehled dluhů vymáhaných v daný okamžik soudními exekutory, v opačném případě slouží jako potvrzení bezdlužnosti. Prověřit lze navíc takto nejen své dluhy, ale i kohokoli jiného.
2. Podání žádosti o odpuštění příslušenství daně

K odpuštění příslušenství daně nedochází automaticky s úhradou dlužné částky, je o něj nutné požádat. Žádost se podává od 1. července do 30. listopadu 2023. Využít pro tento účel lze přímo portál MOJE daně (resp. cPortál Celní správy, formulář ZDE). Alternativně je možné podat žádost elektronicky (datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem), doporučeným dopisem nebo osobně na podatelně. Akceptováno je i podání formou e-mailu s přiloženou kopií žádosti opatřené vlastnoručním podpisem. Žádost je opět nezbytné podat přímo úřadu, u něhož je nedoplatek evidován. Kontakty na příslušné FÚ jsou k dispozici na webu.

Ke stažení: Vzory žádosti o Milostivé léto 2023 pro dluhy na daních

Pro žádost není stanoven žádný přesný formulář či vzor. Vždy by však měla obsahovat obecné náležitosti jako: kdo žádost podává, komu je adresována, čeho (jakého konkrétního nedoplatku) se týká a o co dlužník žádá.

Upozornění:

Pouhé zaplacení dluhu bez podání žádosti o využití Milostivého léta nemusí být uznáno jako splnění podmínek a k odpuštění příslušenství poté nedojde! Výjimkou jsou bagatelní nedoplatky, u nichž dochází k zániku automaticky i bez podání žádosti a úhrady.

3. Úhrada nedoplatku na dani

V rámci Milostivého léta se odpouští úroky, penále a další příslušenství dlaně, původní částku, která měla být na dani zaplacena (tj. jistinu), je však stále nutné uhradit (pokud automaticky nezanikla). Tato platba musí být provedena a připsána na účet do 30. listopadu 2023. Současně by úhrada dluhu neměla proběhnout dříve než v den podání žádosti, aby bylo zřejmé, že je určena na úhradu nedoplatku na dani v rámci Milostivého léta. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést “Daňové milostivé léto”.

Úhrada dluhu ve splátkách

U dluhů vyšších než 5 000 Kč lze nově využít úhrady formou splátek. O splátkový režim může dlužník požádat online opět na portálu MOJE daně, případně využít vzor žádosti o Milostivé léto spojené s žádostí o splátky (viz vzory výše). V opačném případě se předpokládá jednorázová úhrada celého dluhu.

Při splátkovém režimu je poté nedoplatek rozložen do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek, kdy první splátka musí být provedena a současně připsána na účet do 30. listopadu 2023. Splatnost dalších plateb je vždy poslední den příslušného měsíce (pokud je poslední den sobota, neděle nebo svátek, tak nejbližší následující pracovní den). Současně je kdykoli možné uhradit splátky dříve nebo zaplatit celou jistinu.

Upozornění:

Pokud některá ze splátek není uhrazena (resp. připsána na účet) řádně a včas, možnost odpuštění dluhu na příslušenství zaniká.

4. Kontrola úhrady nedoplatku na dani a odpuštění příslušenství daně

Zda byla platba zaevidována a příslušenství či bagatelní nedoplatky na základě žádosti odpuštěny, lze zkontrolovat opět na portálu MOJE daně nebo dotazem přímo u příslušného úřadu, u kterého dluh vznikl.

Daňové milostivé léto v rámci obcí a krajů

K Daňovému milostivému létu se dle zákona mohou přidat i územně samosprávné celky, tj. obce a kraje vč. Hlavního města Prahy. Pokud tak rozhodne zastupitelstvo a do 30. září 2023 vydá příslušné usnesení, vztahuje se možnost odpuštění také na dluhy z místních poplatků (ze psů, svozu odpadu apod.) nebo odvody za porušení rozpočtové kázně.

Jak postupovat? Doporučené kroky
 • Sledovat aktuality na webu obce, na úřední desce nebo jiné informační zdroje, které obec využívá k informování občanů.
 • Pokud žádná informace o Daňové milostivém létu doposud nebyla zveřejněna, informovat se přímo na úřadě (ideálně telefonicky nebo e-mailem), zda bude akce v obci (městě, kraji) vyhlášena.
 • V případě uskutečnění akce zjistit, jaké dluhy a v jaké výši úřad u dlužníka eviduje a zda se na ně Daňové milostivé léto vztahuje.
 • Požádat o sdělení, jak by měla vypadat žádost o využití Milostivého léta a jak uhradit dlužnou částku (a tím splnit podmínky pro možnost odpuštění příslušenství dluhu).

INFORMACE PRO OBCE
Chystáte-li se do akce zapojit, Ministerstvo financí připravilo Metodickou pomůcku k Daňovému milostivému létu (pro místní poplatky) s pokyny, jak v takovém případě postupovat.

Často kladené otázky (FAQ)

Při podání žádosti online přes portál MOJE daně stačí vyplnit k tomu určený formulář. Pro jiné způsoby podání (elektronicky, doporučeně poštou, osobně…) je možné využít vzor žádosti, který je ke stažení ZDE.
Ano. Pokud je původní dlužná částka (nedoplatek na dani) vyšší než 5 000 Kč a nejedná se o některou z výjimek stanovených zákonem, může dlužník požádat o rozložení platby do splátek. Žádost je opět nutné podat během trvání Milostivého léta, resp. současně s podáním žádosti o využití Milostivého léta 2023. Jak platba ve splátkách probíhá, je uvedeno ZDE.
Nikoli. Mimořádné odpuštění příslušenství daně se na dluhy vymáhané soudním exekutorem nevztahuje. Pokud chcete zjistit, které to jsou, jejich přehled (či naopak potvrzení bezdlužnosti) lze získat výpisem z registru exekucí na www.exekuceinfo.cz.
Ano. Je-li jistina uhrazena, žádná další platba není potřeba, bez podání žádosti však k odpuštění příslušenství daně nedojde.
Pokud je nedoplatek na dani ke dni podání žádosti vymáhán daňovou exekucí, správce daně tuto exekuci odloží.
Nejrychlejším a nejsnazším způsobem je výpis z registru exekucí. Z výpisu je možné zjistit dluhy vymáhané v daný okamžik soudními exekutory, případně je možné jej použít i jako potvrzení bezdlužnosti. Prověřit lze navíc takto nejen své dluhy, ale i kohokoliv jiného.

Pojistné milostivé léto 2023

Podmínky akce

Pojistné milostivé léto 2023 se týká dluhů vůči České správě sociálního zabezpečení (dále ČSSZ), které jsou vymáhány v rámci tzv. správní exekuce. Při splnění podmínek akce bude dlužníkům odpuštěno penále z pojistného a exekuční náklady, které SSZ vznikly v souvislosti s vymáháním dluhů.

Na jaké dluhy se Pojistné milostivé léto vztahuje

Mimořádné odpuštění se týká pouze dluhů, které příslušná OSSZ evidovala k 30.9.2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje. Využít lze pro dluhy důchodovém nebo nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti.

Odpustit je možné i příslušenství u dluhů, pro které už byla nařízena exekuce. Podmínkou je, že nesmí jít o dluhy vymáhané soudními exekutory.

Kdo může Pojistné milostivé léto využít

Odpuštění penále a exekučních nákladů se týká všech plátců pojistného, tedy jak fyzických, tak i právnických osob (firem).

Pojistné milostivé léto 2023 - Jak postupovat

1. Zjištění či ověření existence dluhu u ČSSZ

Dlužné pojistné včetně penále a exekučních nákladů lze zjistit online prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ). Po přihlášení, k němuž je potřeba datová schránka nebo Identita občana, se zobrazí přehled aktuálně dlužného pojistného, které bylo splatné do 30. 9. 2022, a s ním související penále či případné exekuční náklady.

Dle vyjádření ČSSZ by též příslušné OSSZ měly všem dlužníkům, na které se Pojistné milostivé léto vztahuje, zaslat do datové schránky bližší informace, jak konkrétně v jejich situaci postupovat.

Upozornění:

Pokud kontrola na ePortálu prokáže, že k 30. září 2022 nemá dlužník u ČSSZ žádné dlužné pojistné, nebo dlužné pojistné bylo / bude uhrazeno ještě před začátkem Milostivého léta (tj. do konce června 2023) a dluh je tedy pouze na penále a exekučních nákladech, v takovém případě se nezaplacené penále a exekuční náklady odpouští automaticky ze zákona a dlužník nemusí ČSSZ nic oznamovat. Ve stavu pohledávek na ePortálu se tato skutečnost projeví s určitým časovým odstupem.

Stačí si opatřit výpis z registru exekucí, který je možné získat online ZDE. Ihned máte k dispozici přehled dluhů vymáhaných v daný okamžik soudními exekutory, a to navíc nejen pro svou osobu, ale i kohokoliv jiného.
2. Zaslání oznámení OSSZ o záměru využít Pojistné milostivé léto

Má-li dlužník dluh u ČSSZ, na které se oddlužovací akce vztahuje, a chce jí využít, musí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) oznámit, že dlužné pojistné do 30. listopadu zaplatí, nebo že jej uhradí ve splátkách. Oznámení se podává prostřednictvím ePortálu ČSSZ po přihlášení přes datovou schránku nebo Identitu občana, a to od 1. července, tedy začátku Milostivého léta.

Upozornění:

Pouhé zaplacení dluhu bez oznámení o využití Milostivého léta nemusí být ze strany ČSSZ uznáno jako splnění podmínek a k odpuštění příslušenství poté nedojde!

3. Úhrada dlužného pojistného

Pro odpuštění penále a exekučních nákladů je nutné uhradit dlužné pojistné do 30. listopadu 2023, resp. tak, aby k tomuto datu už bylo připsáno na účtu příslušné OSSZ.

Úhrada dluhu ve splátkách

U dluhů vyšších než 5 000 Kč je možné dohodnout se na úhradě ve splátkách. Zájem o využití splátkového režimu musí dlužník sdělit v rámci oznámení o využití Milostivého léta. V opačném případě se předpokládá, že celý dluh bude uhrazen jednorázově do 30.11.2023.

V případě splátek je platba dlužného pojistného u částek do 50 000 Kč rozložena do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek, u částek nad 50 000 Kč do 60 měsíčních splátek.

První splátka musí být uhrazena (tj. připsána na účet) nejpozději do 31. prosince 2023, každá další nejpozději poslední den příslušného kalendářního měsíce. O výši jednotlivých splátek, jejich splatnosti a způsobu úhrady informuje OSSZ dlužníka přes ePortál. Současně je kdykoli možné uhradit splátky nebo zaplatit celou jistitu dříve.

Upozornění:

Pokud není splátka ve správné výši zaplacena, resp. připsána na účet OSSZ do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, možnost úhrady dlužného pojistného ve splátkách zaniká a s tím i možnost odpuštění penále a exekučních nákladů! Současně je úhrada formou splátek povolena pouze u dluhů na pojistném vyšších než 5 000 Kč a těch, u kterých už dříve nebylo dlužníkovi povoleno placení ve splátkách.

5. Kontrola úhrady dluhu a odpuštění příslušenství dluhu

Po uhrazení dlužného pojistného lze prostřednictvím ePortálu ČSSZ zkontrolovat, zda byla platba zaevidována a následně i dlužné penále a exekuční náklady odpuštěny.

Často kladené otázky (FAQ)

Oznámení je možné podat výhradně prostřednictvím ePortálu ČSSZ, stačí tedy v příslušné aplikaci vyplnit požadované informace.
Ano. Pokud je dlužné pojistné vyšší než 5 000 Kč a nejedná se o některou z výjimek stanovených zákonem, může dlužník využít úhrady ve splátkách. V takovém případě tuto skutečnost OSSZ sdělí přímo v rámci podaného oznámení. Jak platba ve splátkách probíhá, je uvedeno ZDE.
Nikoli. Tato oddlužovací akce se vztahuje pouze na dluhy vymáhané v rámci správní exekuce, tedy takové, které si ČSSZ řeší sama. Dluhů vymáhaných soudními exekutory se odpuštění netýká (narozdíl od Milostivého léta I a II). Chcete-li zjistit, které to jsou, nebo si naopak ověřit bezdlužnost, lze tak pomocí výpisu z registru exekucí na webu www.exekuceinfo.cz.
Pokud je dluh na pojistném ke dni podání oznámení vymáhán exekučně, OSSZ tuto exekuci odloží. V případě, že jde o exekuci formou srážek ze mzdy (tzv. exekuce na plat) nebo jiných příjmů, zaměstnavatel provádí srážky i nadále a ty jsou použity na úhradu splátek dlužného pojistného.
Pokud je dluh na pojistném ke dni podání oznámení vymáhán exekučně, OSSZ tuto exekuci odloží. V případě, že jde o exekuci formou srážek ze mzdy (tzv. exekuce na plat) nebo jiných příjmů, zaměstnavatel provádí srážky i nadále a ty jsou použity na úhradu splátek dlužného pojistného.
Nejjednodušším řešením je výpis z registru exekucí. Ihned tak lze zjistit, jaké dluhy soudní exekutoři v daný okamžik od prověřované osoby nebo firmy vymáhají. Výpis je navíc možné získat nejen pro vlastní osobu, ale i kohokoliv jiného.

V České republice jsou v exekuci stovky tisíc lidí. Mnoho z nich je exekucí zatížených dlouhé roky a nejrůznější pokuty a penále jim za tu dobu zvýšily celkovou vymáhanou sumu až na násobky původních částek. Přesně pro tyto případy je nyní vyhlášena unikátní akce s názvem Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky plus poplatku exekutorovi ve výši 907,50 Kč včetně DPH. Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.

Akce neprobíhá automaticky a dlužníka o této možnosti splacení nebude nikdo napřímo informovat. Je tak nutný proaktivní přístup a snaha řešit svou aktuální dluhovou situaci. Dále není možné ukončit tímto způsobem všechny exekuční řízení, ale pouze ty, které splňují stanovené podmínky.

Podmínky akce Milostivé léto 2022

Dlužník musí být fyzická osoba

Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce nespadají dluhy, které se řeší v rámci správní a daňové exekuce, jsou využívány např. finančním úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení. Zahrnuty nejsou ani majetkové sankce nebo peněžité tresty uložené v rámci trestního řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné, na náhradu újmy způsobené na zdraví atp.
Na právnické osoby se akce nevztahuje.

Platí pouze pro exekuce zahájené před 28.10.2021

Milostivé léto 2022 je vyhlášeno na 3 měsíce od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 a kdykoliv během této doby je možné svou exekuci doplatit. Nicméně akce se vztahuje pouze na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021, tedy před prvním kolem této oddlužovací akce.

Věřitel musí být veřejnoprávní subjekt

Věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt. Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších typů pohledávek
 • Obec - nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atd.
 • Česká televize, Český rozhlas - koncesionářské poplatky
 • Zdravotní pojišťovna - neuhrazené pojištění
 • Dopravní podniky - pokuty za jízdu načerno
 • ČEZ - účty za elektřinu, plyn atd.
 • Veřejná vysoká škola - poplatek za prodloužené studium

Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci vzniklou z dluhu vůči společnosti ČEZ lze v rámci akce uhradit, protože se jedná o podnik s majetkovou účastí státu. Naopak exekuce od jiného dodavatele elektřiny (např. Innogy) podmínky Milostivého léta nesplňují, protože se jedná o soukromou společnost. Zda je v konkrétní společnosti akcionářem stát nebo obec, lze zjistit na stránkách Justice.cz.

Může se do Milostivého léta 2022 dobrovolně zapojit i jiný než veřejnoprávní subjekt?

Stejně jako v roce 2021 se i k Milostivému létu 2022 mohou dobrovolně připojit i soukromé subjekty. Moneta Money Bank spustila obdobu Milostivého léta II pro své klienty již v červnu a z původně plánovaného srpna prodloužila akci až do listopadu. Se začátkem oficiální akce vyhlášené státem oznámily možnost oddlužení za výhodných podmínek i další banky, a to Air Bank, Česká spořitelna vč. Stavební spořitelny České spořitelny a Raiffeisenbank, též s platností i pro klienty stavební spořitelny.

Dobrovolně zapojené společnosti
 • Air Bank
 • Komerční banka
 • Modrá pyramida
 • Česká spořitelna
 • Buřinka
 • Essox
 • Moneta Money Bank
 • Home Credit

Jak postupovat krok za krokem

Mít přehled o všech exekucích a kontakt na exekutora

V případě, že dlužník nemá o svých exekucích 100% přehled, je možné si udělat výpis exekucí z hlavní strany na ExekuceInfo.cz, a to bez registrace. Detail každé každé exekuce ve výpisu obsahuje kontakt na exekutora, výši dluhu (jistinu) a spisovou značku - údaje nezbytné pro využití akce Milostivé léto 2022.

Vyplnit žádost podle vzoru

Exekutora je nutné písemně informovat vyplněnou žádostí. V žádosti se vyplňují údaje o dlužníkovi, exekutorovi (jeho úřadu). Spolu s tím je také vhodné uvést spisovou značku exekuce, nebo exekucí, které naleznete ve výpisu. Exekutorovi se posílá pouze jedna žádost bez ohledu na počet exekucí, které jsou u něj vedené.

Uveďte spisové značky všech exekucí, které má příslušný exekutor na starosti, a exekutor vyčíslí ty, které splňují podmínky Milostivého léta. Pokud některou spisovou značku neznáte, i tak má exekutor povinnost takovou exekuci vyčíslit.

Kontaktování exekutora

Milostivé léto trvá od 1.9.2022 do 30.11.2022, ale vyplněnou žádost exekutorovi je třeba zaslat do 15. listopadu, a to doporučeně (případně prostřednictvím datové schránky), jinak není garantováno, že exekutor žádost vyřídí. Stejně tak na žádosti zaslané před dnem nabytí účinnosti zákona, tedy před 1.9., není brán zřetel. Doplňkově lze vyfocené žádosti zaslat jako přílohy na e-mail exekutora.

Exekutor a jeho nová povinnost odpovědět

Exekutor má nově povinnost odpovědět na žádost do 15 dnů od jejího doručení. Pokud dlužník požádá o vyčíslení jistiny do 15. listopadu 2022 a exekutor nedodrží zákonnou lhůtu pro zaslání odpovědi, Milostivé léto a s ním i lhůta nutná pro úhradu jistiny se o tuto prodlevu prodlouží a neskončí dříve než 5 dnů od doručení odpovědi exekutora dlužníkovi.

Co dělat, pokud exekutor nekomunikuje ve stanovené lhůtě
 • Ujistit se, že řádně zaslaná žádost (tj. doporučeným dopisem, nebo datovou schránkou) byla exekutorovi doručena na správnou adresu. Pokud byl exekutor kontaktován pouze e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, lze doporučit doplnit toto podání do 3 dnů originálem jedním z výše doporučených způsobů.
 • Pokud byla žádost exekutorovi doručena a odpověď nedorazila ve lhůtě 15 dnů, zkusit její vyřízení urgovat, a to telefonicky nebo e-mailem.
 • Pokud byla žádost exekutorovi doručena a ani po urgenci jí nebylo vyhověno, je možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České republiky.

Nestihli jste zaslat žádost o využití Milostivého léta do 15. listopadu?
Stále máte šanci na oddlužení za výhodných podmínek. Níže jsou popsané možnosti, jak exekutora kontaktovat.

E-mailem

Pokud se rozhodnete zaslat žádostžádost jako přílohu e-mailu, stejně jako v případě doporučeného dopisu je vhodné si telefonicky ověřit přijetí e-mailu a požádat o vyčíslení jistiny včas, tak aby mohla být platba uhrazena a připsána do 30.11.2022 na účet exekutora.

Osobně

Domluvte si návštěvu u exekutora a požádejte o vyčíslení dlužné jistiny osobně. Na podatelně mu současně předejte vyplněnou žádostvyplněnou žádost a nechte si vystavit potvrzení o převzetí. Pokud pak uhradíte dlužnou částku vč. poplatku 1815 Kč tak, aby byla na účet exekutora připsána do 30.11.2022, úroky, sankce apod. Vám budou v rámci Milostivého léta odpuštěny.

Doporučeným dopisem

V případě žádostžádost zaslané doporučeným dopisem, nebo přes datovou schránku, je nezbytné následně exekutora se zasláním odpovědi urgovat, ať už telefonicky nebo emailem, aby byla úhrada dlužné částky vč. poplatku nejpozději do 30.11.2022 připsána na účet.

Po 15. listopadu je vše závislé na dohodě s exekutorem a jeho dobré vůli Vám vyjít vstříc. Zkuste se domluvit na řešení, případně na prodloužení lhůty. Na vše mějte potvrzení, ideálně přes email. Připomínáme, že kontakt na exekutora můžete získat prostřednictvím výpisu.

Odpověď od exekutora a úhrada dluhu

Na základě žádosti dlužník od exekutora obdrží jak seznam jistin, tak platební údaje. V rámci Milostivého léta se úroky, penále a smluvní pokuty ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od exekutora plus paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1815 Kč (1500 Kč, pokud exekutor není plátcem DPH).

 • Do popisu platby je vhodné uvést:
  “Úhrada jistiny + nákladů Milostivé léto II”
 • Platbu je nutné odeslat tak, aby byla na účet soudního exekutora připsána nejpozději dne 30. listopadu 2022.
UPOZORNĚNÍ
Pokud k úhradě do stanoveného data nedojde, exekuce pokračuje beze změny dál, tzn. k odpuštění úroků, penále a smluvních pokut nedojde! Stejně tak veškeré platby zaslané před 1.9. 2022 byly pravděpodobně použity na úhradu nákladů exekuce nebo nákladů předcházejícího řízení, nikoli jistiny v rámci Milostivého léta.
 • Pokud ke dni nabytí účinnosti zákona byla vymožena nejméně celá vymáhaná jistina, pak stačí uhradit náhradu nákladů 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč pokud exekutor není plátcem DPH).
 • Je-li exekuce vedena už jen pro část jistiny, může dlužník doplatit pouze nezaplacenou jistinu a náhradu nákladů 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč pokud exekutor není plátcem DPH).
 • Je li exekuce vedena pouze pro příslušenství, má se za to, že celá jistina byla vymožena a dlužník může doplatit pouze náhradu nákladů 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč pokud exekutor není plátcem DPH).

Kontrolní výpis v registru exekucí

Po uhrazení dluhu (jistiny) a poplatku má následně exekutor povinnost zápis o exekuci z registru odmazat. Je-li exekuce i po měsíci od zaplacení v kontrolním výpisu evidována, je nutné opět kontaktovat exekutora a požadovat nápravu - výmaz exekuce.

V České republice jsou v exekuci stovky tisíc lidí. Mnoho z nich je exekucí zatížených dlouhé roky a nejrůznější pokuty a penále jim za tu dobu zvýšily celkovou vymáhanou sumu až na násobky původních částek. Přesně pro tyto případy je nyní vyhlášena unikátní akce s názvem Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky plus poplatku exekutorovi ve výši 907,50 Kč včetně DPH. Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.

Akce neprobíhá automaticky a dlužníka o této možnosti splacení nebude nikdo napřímo informovat. Je tak nutný proaktivní přístup a snaha řešit svou aktuální dluhovou situaci. Dále není možné ukončit tímto způsobem všechny exekuční řízení, ale pouze ty, které splňují stanovené podmínky.

Podmínky akce Milostivé léto 2021

Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a kdykoliv během této doby je možné svou exekuci doplatit. Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy před datem 28.10.2021. Další podmínkou je, že věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt.

Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších situací, kdy vznikají pohledávky
 • Obec - nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atd.
 • Česká televize, Český rozhlas - koncesionářské poplatky
 • Zdravotní pojišťovna - neuhrazené pojištění
 • Dopravní podniky - pokuty za jízdu načerno
 • ČEZ - účty za elektřinu, plyn atd.
 • Veřejná vysoká škola - poplatek za prodloužené studium

Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci vzniklou z dluhu vůči společnosti ČEZ lze v akci uhradit, protože se jedná o podnik s majetkovou účastí státu. Naopak exekuce od jiného dodavatele elektřiny (např. Innogy) zaplatit v rámci akce nelze, protože se jedná o soukromou společnost. Zda je v konkrétní společnosti akcionářem stát nebo obec, lze zjistit na stránkách Justice.cz.

Dobrovolně zapojené společnosti

Aktualizováno k 2.12.2021 - seznam nemusí být kompletní.

 • Air Bank
 • Komerční banka
 • Modrá pyramida
 • Česká spořitelna
 • Buřinka
 • Essox
 • Moneta Money Bank
 • Home Credit
Co musí dlužník splňovat

Dlužník musí být fyzická osoba. Na právnické osoby se akce nevztahuje. Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce tak nespadají dluhy, které napřímo vymáhá například celní nebo daňová správa.

Jak postupovat krok za krokem 2021

1. Mít přehled o závazcích a kontakty na exekutory

Pro využití akce je nutné mít kontakt na exekutory a ideálně také přehled o exekucích, které jsou na dlužníka vedeny. Tyto informace naleznete u výpisu, který si můžete nechat online zpracovat na webu www.exekuceinfo.cz.

2. Kontaktování exekutora

Je nutné kontaktovat každého exekutora spravujícího exekuci, která má být v rámci Milostivého léta uhrazena, a požádat jej o následující: aktuální vyčíslení hodnoty všech nesplacených jistin u zjištěných exekucí a zároveň o sdělení informace, zda neeviduje ještě další exekuce, které jsou u něj na dlužníka vedeny a mohly by být v rámci akce uhrazeny. Kontakt by měl být proveden oficiální cestou, tzn. dopisem, nebo datovou schránkou.

2.1. Co dělat, pokud exekutor nekomunikuje
 • Ujistit se, že exekutor byl kontaktován oficiální cestou (doporučeným dopisem, nebo datovou schránkou), a že žádost byla exekutorovi doručena.
 • Pokud byla žádost exekutorovi doručena, zkusit její vyřízení zaurgovat. Ideálně stejným způsobem, jakým byla zaslána původní žádost. Případně i telefonicky, nebo emailem.
 • Pokud byla žádost exekutorovi doručena a ani po urgenci a uplynutí přiměřené doby jí nebylo vyhověno, je možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České republiky.
 • Pokud se ani přesto nedozvíte výši dlužné jistiny, je krajní možností jí zkusit zjistit přímo u svého věřitele (ten komu dlužíte). A následně provést úhradu nesplacené jistiny a poplatku ve výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH) na účet exekutora. Do poznámky k platbě doporučujeme uvést "Úhrada jistiny + poplatku Milostivé léto"
3. Uhrazení dluhu

Úroky a penále se ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od exekutora, plus poplatek ve výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH). Dlužník od exekutora obdrží jak seznam jistin + poplatky, tak platební údaje. Zároveň se doporučuje do popisu platby uvést např. "Úhrada jistiny + poplatku Milostivé léto". O splacení dluhu je vhodné exekutora kromě popisu u platby informovat i oficiální cestou, tedy dopisem, nebo zprávou přes datovou schránku.

 • Pokud ke dni nabytí účinnosti zákona byla vymožena nejméně celá vymáhaná jistina, pak stačí uhradit poplatek 907,50 Kč (750,- Kč + DPH).
 • Je-li exekuce vedena už jen pro část jistiny, může dlužník doplatit pouze nezaplacenou jistinu a poplatek 907,50 Kč (750,- Kč + DPH).
 • Je li exekuce vedena pouze pro příslušenství, má se za to, že celá jistina byla vymožena a dlužník může doplatit pouze poplatek 907,50 Kč (750,- Kč + DPH).
4. Kontrolní výpis v registru exekucí

Po vydání usnesení o zastavení exekuce má exekutor povinnost zápis o exekuci z registru odmazat. Pokud je exekuce i po měsíci od zaplacení v novém výpisu ze stránek www.exekuceinfo.cz stále viditelná, je nutné opět kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.

Daňové milostivé léto

Daňové milostivé léto v rámci obcí a krajů

Pojistné milostivé léto

Nahoru