Milostivé léto Navigace článkem

Milostivé léto 2022 - kompletní návod a podmínky akce

(1. září - 30. listopad 2022) Sdílet

Oddlužovací akce vyhlášená státem umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Při využití Milostivého léta II stačí v období od 1. září do 30. listopadu 2022 uhradit zbylý dluh a příslušný poplatek 1815 Kč.

Nenechte si ujít aktuality

Chcete být informováni o nejdůležitějších aktualitách a informacích týkajících se Milostivého léta?


Podmínky akce Milostivé léto 2022

Dlužník musí být fyzická osoba

Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce nespadají dluhy, které se řeší v rámci správní a daňové exekuce, jsou využívány např. finančním úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení. Zahrnuty nejsou ani majetkové sankce nebo peněžité tresty uložené v rámci trestního řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné, na náhradu újmy způsobené na zdraví atp.
Na právnické osoby se akce nevztahuje.

Platí pouze pro exekuce zahájené před 28.10.2021

Milostivé léto 2022 je vyhlášeno na 3 měsíce od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 a kdykoliv během této doby je možné svou exekuci doplatit. Nicméně akce se vztahuje pouze na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021, tedy před prvním kolem této oddlužovací akce.

Věřitel musí být veřejnoprávní subjekt

Věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt. Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších typů pohledávek
 • Obec - nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atd.
 • Česká televize, Český rozhlas - koncesionářské poplatky
 • Zdravotní pojišťovna - neuhrazené pojištění
 • Dopravní podniky - pokuty za jízdu načerno
 • ČEZ - účty za elektřinu, plyn atd.
 • Veřejná vysoká škola - poplatek za prodloužené studium

Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci vzniklou z dluhu vůči společnosti ČEZ lze v rámci akce uhradit, protože se jedná o podnik s majetkovou účastí státu. Naopak exekuce od jiného dodavatele elektřiny (např. Innogy) podmínky Milostivého léta nesplňují, protože se jedná o soukromou společnost. Zda je v konkrétní společnosti akcionářem stát nebo obec, lze zjistit na stránkách Justice.cz.

Může se do Milostivého léta 2022 dobrovolně zapojit i jiný než veřejnoprávní subjekt?

Stejně jako v roce 2021 se i k Milostivému létu 2022 mohou dobrovolně připojit i soukromé subjekty. Moneta Money Bank spustila obdobu Milostivého léta II pro své klienty již v červnu a z původně plánovaného srpna prodloužila akci až do listopadu. Se začátkem oficiální akce vyhlášené státem oznámily možnost oddlužení za výhodných podmínek i další banky, a to Air Bank, Česká spořitelna vč. Stavební spořitelny České spořitelny a Raiffeisenbank, též s platností i pro klienty stavební spořitelny.

Dobrovolně zapojené společnosti
 • Air Bank
 • Komerční banka
 • Modrá pyramida
 • Česká spořitelna
 • Buřinka
 • Essox
 • Moneta Money Bank
 • Home Credit

Milostivé léto 2022 - Kompletní postup

Jak postupovat krok za krokem

1) Mít přehled o závazcích a kontakt na exekutora

Pro využití akce Milostivé léto 2022 je nezbytné vědět, který exekutor je pověřen vedením příslušné exekuce (exekucí) a znát kontaktní údaje exekutora. Je vhodné uvést také spisovou značku, která je pro každou exekuci unikátní. Všechny tyto informace lze zjistit z výpisu exekuce, který je k dispozici online zde, a to po vyplnění formuláře na hlavní straně.

2) Vyplnit žádost podle vzoru

Exekutora je nutné písemně informovat vyplněnou žádostí, která mimo jiné říká, že má dlužník zájem využít oddlužovací akci Milostivé léto 2022. V žádosti je dále kromě informací o povinném (dlužníkovi), exekutorovi a exekutorském úřadu vhodné uvést spisovou značku exekuce, na kterou má být Milostivé léto 2022 aplikováno. V případě více exekucí spravovaných různými exekutory je třeba poslat žádost každému z nich zvlášť.

Uveďte spisové značky všech exekucí, které má příslušný exekutor na starosti, a exekutor vyčíslí ty, které splňují podmínky Milostivého léta. Pokud některou spisovou značku neznáte, i tak má exekutor povinnost takovou exekuci vyčíslit.
3) Kontaktování exekutora

Milostivé léto trvá od 1.9.2022 do 30.11.2022, ale vyplněnou žádost exekutorovi je třeba zaslat do 15. listopadu, a to doporučeně (případně prostřednictvím datové schránky), jinak není garantováno, že exekutor žádost vyřídí. Stejně tak na žádosti zaslané před dnem nabytí účinnosti zákona, tedy před 1.9., není brán zřetel. Doplňkově lze vyfocené žádosti zaslat jako přílohy na e-mail exekutora.

Exekutor má nově povinnost odpovědět na žádost do 15 dnů od jejího doručení. Pokud dlužník požádá o vyčíslení jistiny do 15. listopadu 2022 a exekutor nedodrží zákonnou lhůtu pro zaslání odpovědi, Milostivé léto a s ním i lhůta nutná pro úhradu jistiny se o tuto prodlevu prodlouží a neskončí dříve než 5 dnů od doručení odpovědi exekutora dlužníkovi.
 • Ujistit se, že řádně zaslaná žádost (tj. doporučeným dopisem, nebo datovou schránkou) byla exekutorovi doručena na správnou adresu. Pokud byl exekutor kontaktován pouze e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, lze doporučit doplnit toto podání do 3 dnů originálem jedním z výše doporučených způsobů.
 • Pokud byla žádost exekutorovi doručena a odpověď nedorazila ve lhůtě 15 dnů, zkusit její vyřízení urgovat, a to telefonicky nebo e-mailem.
 • Pokud byla žádost exekutorovi doručena a ani po urgenci jí nebylo vyhověno, je možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České republiky.
4) Odpověď od exekutora a úhrada dluhu

Na základě žádosti dlužník od exekutora obdrží jak seznam jistin, tak platební údaje. V rámci Milostivého léta se úroky, penále a smluvní pokuty ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od exekutora plus paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1815 Kč (1500 Kč, pokud exekutor není plátcem DPH).

 • Do popisu platby je vhodné uvést:
  “Úhrada jistiny + nákladů Milostivé léto II”
 • Platbu je nutné odeslat tak, aby byla na účet soudního exekutora připsána nejpozději dne 30. listopadu 2022.
UPOZORNĚNÍ
Pokud k úhradě do stanoveného data nedojde, exekuce pokračuje beze změny dál, tzn. k odpuštění úroků, penále a smluvních pokut nedojde! Stejně tak veškeré platby zaslané před 1.9. 2022 byly pravděpodobně použity na úhradu nákladů exekuce nebo nákladů předcházejícího řízení, nikoli jistiny v rámci Milostivého léta.
 • Pokud ke dni nabytí účinnosti zákona byla vymožena nejméně celá vymáhaná jistina, pak stačí uhradit náhradu nákladů 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč pokud exekutor není plátcem DPH).
 • Je-li exekuce vedena už jen pro část jistiny, může dlužník doplatit pouze nezaplacenou jistinu a náhradu nákladů 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč pokud exekutor není plátcem DPH).
 • Je li exekuce vedena pouze pro příslušenství, má se za to, že celá jistina byla vymožena a dlužník může doplatit pouze náhradu nákladů 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč pokud exekutor není plátcem DPH).
5) Kontrolní výpis v registru exekucí

Pokud dlužník splní podmínky Milostivého léta 2022 a uhradí řádně a včas požadovanou částku, bude vydáno usnesení o osvobození od placení pohledávek a exekuce zastavena. Exekutor má následně povinnost zápis o exekuci z registru odmazat. Je-li exekuce i po měsíci od zaplacení v kontrolním výpisu evidována, je nutné opět kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.

Aktuality

Aktualizace článku 6.9.2022
K Milostivému létu II se připojují další banky, Moneta Money Bank prodlužuje akci

Připojení se k Milostivému létu II oznámily i Raiffeisenbank a Česká spořitelna, akce je přitom určena i pro klienty Raiffeisen stavební spořitelny a Stavební spořitelny České spořitelny. Česká spořitelna bude své klienty s nesplaceným dluhem, který je vymáhán exekucí, kontaktovat SMS. Po zaplacení jistiny se jak ČS, tak i RB postarají o zastavení exekuce.
Nabídku Milostivého léta II prodlužuje i Moneta Money Bank, jejíž klienti mohli oddlužení za výhodných podmínek využít už od června do srpna. Nově je termín ukončení akce posunut až na 30. listopad, tedy shodně s akcí vyhlášenou státem.
Aktualizace článku 30.8.2022
Ministerstvo financí navrhuje na příští rok daňové milostivé léto

Ministerstvo financí předložilo návrh na uskutečnění daňového milostivého léta, které by se mělo týkat dluhů z nezaplacených daní nebo poplatků a pokut u Celní správy, tedy těch, na které se aktuální, od září probíhající Milostivé léto nevztahuje. Pokud by byl návrh schválen, daňové milostivé léto by mělo proběhnout od července 2023 do začátku října 2023 a bude určeno pouze pro fyzické osoby. Dlužníkům, kteří v daném období uhradí svůj původní dluh (jistinu), bude odpuštěn úrok z prodlení a další, s exekucí související náklady - s výjimkou pokut a penále. Odpuštění by se zároveň mělo týkat jen nedoplatků, které vznikly do letošního 30. června.
Air Bank se připojuje k Milostivému létu

Stejně jako v loňském roce spouští Air Bank pro své klienty akci inspirovanou Milostivým létem, která by měla dlužníkům pomoci zbavit se exekucí. Pokud klient doplatí dlužnou částku přiznanou bance soudem, odpustí mu banka všechny dosud neuhrazené obchodní a sankční úroky. Stále však bude nutné zaplatit náklady exekutora, které si ale - narozdíl od Milostivého léta II - může exekutor určit sám a mohu být tedy vyšší než 1 815 Kč. Ostatní podmínky akce Air Bank jsou již shodné s Milostivým létem II: klienti mohou o prominutí části dluhu požádat od 1.9. do 30.11.2022, akce platí pouze pro dlužníky - fyzické osoby a exekuce zahájené před 28. říjnem 2021.
Aktualizace článku 15.8.2022
Už 1. září začíná Milostivé léto 2022, které umožňuje ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původního dluhu a poplatku ve výši 1 500 Kč, resp. 1 815 Kč vč. DPH. Veškeré exekuční poplatky, sankce a úroky budou dlužníkům odpuštěny. Detailní podmínky akce vč. kompletního návodu, jak se do akce zapojit, jsou k dispozici na zde.

Žádosti o využití Milostivého léta lze zasílat až od 1. září, nicméně právě teď je vhodný čas na přípravu podkladů. Přehled exekucí a kontakt na exekutory, které jsou nezbytné pro vyplnění žádosti (viz vzor, jež je součástí tohoto návodu), získáte výpisem z registru exekucí na www.exekuceinfo.cz .
Aktualizace článku 12.7.2022
Opakování Milostivého léta od září 2022 je definitivně potvrzeno. Prezident Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 24.6.2022 o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, který uskutečnění druhého kola oddlužovací akce umožňuje. Pro připomenutí: Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních firem. Dlužník musí exekutorovi podat písemnou žádost o zahájení postupu podle pravidel Milostivého léta, může též požádat o sdělení výše dlužné částky, která zbývá k úhradě. Neodpoví-li exekutor do 15 dnů, Milostivé léto se pro dlužníka o tuto prodlevu prodlouží. Paušální náhrada nákladů exekuce (tj. odměna exekutorovi za ukončení exekuce) se navyšuje na 1815 Kč s DPH.
Aktualizace článku 28.6.2022
Milostivé léto II bylo schváleno Senátem, návrh je nyní připraven k podpisu prezidenta. Připojení se k této oddlužovací akci ohlásily i některé banky. Moneta Money Bank umožňuje klientům zbavit se exekucí bez sankčních poplatků a úroků již nyní od června do srpna (více informací zde), o zapojení uvažují i další jako Komerční banka, Česká spořitelna a ČSOB. Bližší podrobnosti ohledně podmínek ale zatím nebyly zveřejněny.
Aktualizace článku 31.5.2022
Zatímco druhé kolo Milostivého léta, které je plánováno na letošní podzim, se bude vztahovat opět pouze na veřejnoprávní dluhy a exekuce vedené soudními exekutory, v příštím roce by se mohli možnosti oddlužení za zvýhodněných podmínek dočkat i ti, kteří se potýkají s daňovými exekucemi (prováděné finančními úřady) nebo exekucemi vedenými správními orgány (tj. např. obecním, krajským úřadem). Pro realizaci tohoto návrhu je ale nezbytná úprava několika zákonů, mezi nimi i daňového řádu. Dle dosavadních informací by příslušná novela měla být připravena a projednávána koncem roku, další detaily tak zatím nejsou známy.
Aktualizace článku 19.5.2022
Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce Milostivé léto. Při splnění určitých kritérií tak bude moci část dlužníků splatit exekuce bez úroků, a to od 1. září opět po dobu 3 měsíců. Dle vyjádření vlády jde o poslední možnost, jak se za výhodných podmínek vypořádat s dluhy. Návrh by nyní měla posuzovat Sněmovna.
Aktualizace článku 26.4.2022
Dle dosavadních informací by se Milostivé léto mělo letos opakovat od září do listopadu 2022, opět tedy po dobu 3 měsíců. Oddlužovací akce by se měla vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a opět se bude týkat pouze veřejnoprávních dluhů. Podmínky pro využití by přitom měly zůstat obdobné jako při prvním kole, nicméně lze očekávat minimálně úpravu ve výši poplatku pro exekutora (z předchozích 750 Kč na 1500 Kč + DPH). Změny by mělo doznat i označení akce, a to nově Babí léto. Návrh novely exekučního řádu se nyní nachází v připomínkovém řízení, o dalším vývoji budeme informovat.
Aktualizace článku 5.1.2022
Akce Milostivé léto končí již 28.1.2022. K tomuto dni musí být částka skutečně připsána na účet exekutora (nestačí pouze odeslání platby), případně uhrazena v hotovosti. Pokud bude dluh uhrazen po 28.1.2022, nelze již akce využít. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme s řešením a úhradou dluhu neotálet a exekutora kontaktovat co nejdříve.
Aktualizace článku 2.12.2021
Přibývá exekucí, které lze v rámci milostivého léta uhradit. Kromě veřejnoprávních subjektů, se přidávají i některé soukromé společnosti, přestože jim to zákon nepřikazuje. Jedná se zejména o banky, které nabízejí svým klientům splacení exekucí za zvýhodněných podmínek. Ty jsou ale rozdílné od těch oficiálních a jednotlivé banky si je vytvářejí samostatně. Pro úhradu dluhu vůči bance v rámci Milostivého léta je tak nutné nejdříve kontaktovat příslušný bankovní dům a zjistit konkrétní podmínky a postup.

K akci se již připojila například KB, Česká Spořitelna, Airbank, Moneta atd. Obvykle se přidávají také úvěrové společnosti ze stejné finanční skupiny jako je banka. Dluhy lze tedy za výhodnějších podmínek splatit i u společností jako je Home Credit, ESSOX a další.
Víte, že...
Milosrdné léto, milostivé léto, exekuční léto, letní oddlužení, léto bez dluhu... I pod těmito výrazy bývají na internetu vyhledávány informace o Milostivém létu. Oficiální a jediné správné označení je ale pouze "milostivé léto", konkrétně Milostivé léto II, nebo také Milostivé léto 2022.

V České republice jsou v exekuci stovky tisíc lidí. Mnoho z nich je exekucí zatížených dlouhé roky a nejrůznější pokuty a penále jim za tu dobu zvýšily celkovou vymáhanou sumu až na násobky původních částek. Přesně pro tyto případy je nyní vyhlášena unikátní akce s názvem Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky plus poplatku exekutorovi ve výši 907,50 Kč včetně DPH. Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.

Akce neprobíhá automaticky a dlužníka o této možnosti splacení nebude nikdo napřímo informovat. Je tak nutný proaktivní přístup a snaha řešit svou aktuální dluhovou situaci. Dále není možné ukončit tímto způsobem všechny exekuční řízení, ale pouze ty, které splňují stanovené podmínky.

Podmínky akce Milostivé léto 2021

Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a kdykoliv během této doby je možné svou exekuci doplatit. Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy před datem 28.10.2021. Další podmínkou je, že věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt.

Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších situací, kdy vznikají pohledávky
 • Obec - nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atd.
 • Česká televize, Český rozhlas - koncesionářské poplatky
 • Zdravotní pojišťovna - neuhrazené pojištění
 • Dopravní podniky - pokuty za jízdu načerno
 • ČEZ - účty za elektřinu, plyn atd.
 • Veřejná vysoká škola - poplatek za prodloužené studium

Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci vzniklou z dluhu vůči společnosti ČEZ lze v akci uhradit, protože se jedná o podnik s majetkovou účastí státu. Naopak exekuce od jiného dodavatele elektřiny (např. Innogy) zaplatit v rámci akce nelze, protože se jedná o soukromou společnost. Zda je v konkrétní společnosti akcionářem stát nebo obec, lze zjistit na stránkách Justice.cz.

Dobrovolně zapojené společnosti

Aktualizováno k 2.12.2021 - seznam nemusí být kompletní.

 • Air Bank
 • Komerční banka
 • Modrá pyramida
 • Česká spořitelna
 • Buřinka
 • Essox
 • Moneta Money Bank
 • Home Credit
Co musí dlužník splňovat

Dlužník musí být fyzická osoba. Na právnické osoby se akce nevztahuje. Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce tak nespadají dluhy, které napřímo vymáhá například celní nebo daňová správa.

Jak postupovat krok za krokem 2021

1. Mít přehled o závazcích a kontakty na exekutory

Pro využití akce je nutné mít kontakt na exekutory a ideálně také přehled o exekucích, které jsou na dlužníka vedeny. Tyto informace naleznete u výpisu, který si můžete nechat online zpracovat na webu www.exekuceinfo.cz .

2. Kontaktování exekutora

Je nutné kontaktovat každého exekutora spravujícího exekuci, která má být v rámci Milostivého léta uhrazena, a požádat jej o následující: aktuální vyčíslení hodnoty všech nesplacených jistin u zjištěných exekucí a zároveň o sdělení informace, zda neeviduje ještě další exekuce, které jsou u něj na dlužníka vedeny a mohly by být v rámci akce uhrazeny. Kontakt by měl být proveden oficiální cestou, tzn. dopisem, nebo datovou schránkou.

2.1. Co dělat, pokud exekutor nekomunikuje
 • Ujistit se, že exekutor byl kontaktován oficiální cestou (doporučeným dopisem, nebo datovou schránkou), a že žádost byla exekutorovi doručena.
 • Pokud byla žádost exekutorovi doručena, zkusit její vyřízení zaurgovat. Ideálně stejným způsobem, jakým byla zaslána původní žádost. Případně i telefonicky, nebo emailem.
 • Pokud byla žádost exekutorovi doručena a ani po urgenci a uplynutí přiměřené doby jí nebylo vyhověno, je možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České republiky.
 • Pokud se ani přesto nedozvíte výši dlužné jistiny, je krajní možností jí zkusit zjistit přímo u svého věřitele (ten komu dlužíte). A následně provést úhradu nesplacené jistiny a poplatku ve výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH) na účet exekutora. Do poznámky k platbě doporučujeme uvést "Úhrada jistiny + poplatku Milostivé léto"
3. Uhrazení dluhu

Úroky a penále se ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od exekutora, plus poplatek ve výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH). Dlužník od exekutora obdrží jak seznam jistin + poplatky, tak platební údaje. Zároveň se doporučuje do popisu platby uvést např. "Úhrada jistiny + poplatku Milostivé léto". O splacení dluhu je vhodné exekutora kromě popisu u platby informovat i oficiální cestou, tedy dopisem, nebo zprávou přes datovou schránku.

 • Pokud ke dni nabytí účinnosti zákona byla vymožena nejméně celá vymáhaná jistina, pak stačí uhradit poplatek 907,50 Kč (750,- Kč + DPH).
 • Je-li exekuce vedena už jen pro část jistiny, může dlužník doplatit pouze nezaplacenou jistinu a poplatek 907,50 Kč (750,- Kč + DPH).
 • Je li exekuce vedena pouze pro příslušenství, má se za to, že celá jistina byla vymožena a dlužník může doplatit pouze poplatek 907,50 Kč (750,- Kč + DPH).
4. Kontrolní výpis v registru exekucí

Po vydání usnesení o zastavení exekuce má exekutor povinnost zápis o exekuci z registru odmazat. Pokud je exekuce i po měsíci od zaplacení v novém výpisu ze stránek www.exekuceinfo.cz stále viditelná, je nutné opět kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.

Získejte ihned přehled o aktuálních exekucích nebo potvrzení bezdlužnosti.
Získat výpis z registru exekucí